ముంగిలి » ArnayaKaanda » అరణ్యకాండ సర్గ 47

అరణ్యకాండ సర్గ 47

శ్రీ రామాయణం అరణ్యకాండ సర్గ 47

రావణే తు వైదేహీ తదా పృష్టా జిహీర్షతా.
పరివ్రాజకరూపేణ శశంసాత్మానమాత్మనా..3.47.1..

బ్రాహ్మణశ్చాతిథిశ్చాయమనుక్తో హి శపేత మామ్.
ఇతి ధ్యాత్వా ముహూర్తం తు సీతా వచనమబ్రవీత్..3.47.2..

దుహితా జనకస్యాహం మైథిలస్య మహాత్మనః.
సీతా నామ్నాస్మి భద్రం తే రామభార్యా ద్విజోత్తమ..3.47.3..

ఉషిత్వా ద్వాదశ సమా ఇక్ష్వాకుణాం నివేశనే.
భుఞ్జనా మానుషాన్భోగాన్సర్వకామసమృద్ధినీ..3.47.4..

తతస్త్రయోదశే వర్షే రాజామన్త్రయత ప్రభుః.
అభిషేచయితుం రామం సమేతో రాజమన్త్రిభిః..3.47.5..

తస్మిన్సమ్భ్రియమాణే తు రాఘవస్యాభిషేచనే.
కైకేయీ నామ భర్తారమార్యా సా యాచతే వరమ్..3.47.6..

ప్రతిగృహ్య తు కైకేయీ శ్వశురం సుకృతేన మే.
మమ ప్రవ్రాజనం భర్తుర్భరతస్యాభిషేచనమ్..3.47.7..
ద్వావయాచత భర్తారం సత్యసన్ధం నృపోత్తమమ్.

నాద్య భోక్ష్యే న చ స్వప్స్యే న పాస్యేచ కథఞ్చన..3.47.8..
ఏష మే జీవితస్యాన్తో రామో యద్యభిషిచ్యతే.

ఇతి బ్రువాణాం కైకేయీం శ్వశురో మే స మానదః..3.47.9..
అయాచతార్థైరన్వర్థైర్న చ యాఞ్చాం చకార సా.

మమ భర్తామహాతేజా వయసా పఞ్చవింశకః..3.47.10..
అష్టాదశ హి వర్షాణి మమ జన్మని గణ్యతే.

రామేతి ప్రథితో లోకే గుణవాన్సత్యవాన్శుచిః..3.47.11..
విశాలాక్షో మహాబాహుస్సర్వభూతహితే రతః.

కామార్తస్తు మహాతేజాః పితా దశరథస్స్వయమ్..3.47.12..
కైకేయ్యాః ప్రియకామార్థం తం రామం నాభ్యషేచయత్.

అభిషేకాయ తు పితుస్సమీపం రామమాగతమ్..3.47.13..
కైకేయీ మమ భర్తారమిత్యువాచ ధృతం వచః.

తవ పిత్రా సమాజ్ఞప్తం మమేదం శృణు రాఘవ..3.47.14..
భరతాయ ప్రదాతవ్యమిదం రాజ్యమకణ్టకమ్.

త్వయా హి ఖలు వస్తవ్యం నవ వర్షాణి పఞ్చ చ..3.47.15..
వనే ప్రవ్రజ కాకుత్స్థ పితరం మోచయానృతాన్.

తథేత్యుక్త్వా చ తాం రామః కైకేయీమకుతోభయః..3.47.16..
చకార తద్వచస్తస్యా మమ భర్తా దృఢవ్రతః.

దద్యాన్న ప్రతిగృహ్ణీయాత్సత్యం బ్రూయాన్న చానృతమ్..3.47.17..
ఏతద్బ్రాహ్మణ రామస్య ధ్రృవం వ్రతమనుత్తమమ్.

తస్య భ్రాతా తు ద్వైమాత్రో లక్ష్మణో నామ వీర్యవాన్..3.47.18..
రామస్య పురుషవ్యాఘ్రస్సహాయస్సమరేరిహా.

స భ్రాతా లక్ష్మణో నామ ధర్మచారీ దృఢవ్రతః..3.47.19..
అన్వగచ్ఛద్దనుష్పాణిః ప్రవ్రజన్తం మయా సహ.

జటీ తాపసరూపేణ మయా సహ సహానుజః..3.47.20..
ప్రవిష్టో దణ్డకారణ్యం ధర్మనిత్యో జితేన్ద్రియః.

తే వయం ప్రచ్యుతా రాజ్యాత్కైకేయ్యాస్తు కృతే త్రయః..3.47.21..
విచరామో ద్విజశ్రేష్ఠ వనం గమ్భీరమోజసా.

సమాశ్వస ముహూర్తం తు శక్యం వస్తుమిహ త్వయా..3.47.22..
ఆగమిష్యతి మే భర్తా వన్యమాదాయ పుష్కలమ్.
రురూన్గోధా న్వరాహాంశ్చ హత్వా.?దాయా.?మిషాన్బహూన్..3.47.23..

స త్వం నామ చ గోత్రఞ్చ కులం చాచక్ష్వ తత్త్వతః.
ఏకశ్చ దణ్డకారణ్యే కిమర్థం చరసి ద్విజ..3.47.24..

ఏవం బృవన్త్యాం సీతాయాం రామపత్న్యాం మహాబలః.
ప్రత్యువాచోత్తరం తీవ్రం రావణో రాక్షసాధిపః..3.47.25..

యేన విత్రాసితా లోకాస్సదేవాసురపన్నగాః.
అహం తు రావణో నామ సీతే రక్షోగణేశ్వరః..3.47.26..

త్వాం తు కాఞ్చనవర్ణాభాం దృష్ట్వా కౌశేయవాసినీమ్.
రతిం స్వకేషు దారేషు నాధిగచ్ఛామ్యనిన్దితే..3.47.27..

బహ్వీనాముత్తమస్త్రీణామాహృతానామితస్తతః .
సర్వాసామేవ భద్రం తే మమాగ్రమహిషీ భవ..3.47.28..

లఙ్కానామ సముద్రస్య మమ మధ్యే మహాపురీ.
సాగరేణ పరిక్షిస్తా నివిష్టా నగమూర్ధని..3.47.29..

తత్ర సీతే మయా సార్ధం వనేషు విహరిష్యసి.
న చాస్యారణ్య వాసస్య స్పృహయిష్యసి భామిని..3.47.30..

పఞ్చ దాస్యస్సహస్రాణి సర్వాభరణభూషితాః.
సీతే పరిచరిష్యన్తి భార్యా భవసి మే యది..3.47.31..

రావణేనైవముక్తా తు కుపితా జనకాత్మజా.
ప్రత్యువాచానవద్యాఙ్గీ తమనాదృత్య రాక్షసమ్..3.47.32..

మహాగిరిమివాకమ్ప్యం మహేన్ద్రసదృశం పతిమ్.
మహోదధిమివాక్షోభ్యమహం రామమనువ్రతా..3.47.33..

సర్వలక్షణసమ్పన్నం న్యగ్రోధపరిమణ్డలమ్.
సత్యసన్ధం మహాభాగమహం రామమనువ్రతా..3.47.34..

మహాబాహుం మహోరస్కం సింహవిక్రాన్తగామినమ్.
నృసింహం సింహసఙ్కాశమహం రామమనువ్రతా..3.47.35..

పూర్ణచన్ద్రాననం రామం రాజవత్సం జితేన్ద్రియమ్.
పృథుకీర్తిం మహాత్మానమహం రామమనువ్రతా..3.47.36..

త్వం పునర్జమ్బుకస్సింహీం మామిచ్ఛసి సుదుర్లభామ్.
నాహం శక్యా త్వయా స్ప్రష్టుమాదిత్యస్య ప్రభా యథా..3.47.37..

పాదపాన్కాఞ్చనాన్నూనం బహూన్పశ్యసి మన్దభాక్.
రాఘపస్య ప్రియాం భార్యాం యస్త్వమిచ్ఛసి రావణ..3.47.38..

క్షుధితస్య హి సింహస్య మృగశత్రోస్తరస్వినః.
ఆశీవిషస్య ముఖాద్దంష్ట్రామాదాతుమిచ్ఛసి..3.47.39..

మన్దరం పర్వతశ్రేష్ఠం పాణినా హర్తుమిచ్ఛసి.
కాలకూటం విషం పీత్వా స్వస్తిమాన్గన్తుమిచ్ఛసి..3.47.40..

అక్షి సూచ్యా ప్రమృజసి జిహ్వాయా లేక్షి చ క్షురమ్.
రాఘవస్య ప్రియాం భార్యాం యో.?ధిగన్తుం త్వమిచ్ఛసి..3.47.41..

అవసజ్య శిలాం కణ్ఠే సముద్రం తర్తుమిచ్ఛసి.
సూర్యాచన్ద్రమసౌ చోభౌ పాణిభ్యాం హర్తుమిచ్ఛసి..3.47.42..
యో రామస్య ప్రియాం భార్యాం ప్రధర్షయితుమిచ్ఛసి.

అగ్నిం ప్రజ్వలితం దృష్ట్వా వస్త్రేణాహర్తుమిచ్ఛసి…47.43..
కాల్యాణవృత్తాం రామస్య యో భార్యాంహర్తుమిచ్ఛసి.

అయోముఖానాం శూలానామగ్రే చరితుమిచ్ఛసి..3.47.44..
రామస్య సదృశీం భార్యాం యో.?ధిగన్తుం త్వమిచ్ఛసి.

యదన్తరం సింహాశృగాలయోర్వనే.
యదన్తరం స్యన్దినికా సముద్రయోః.
సురాగ్ర్య సౌవీరకయోర్యదన్తరం.
తదన్తరం వై తవ రాఘవస్య చ..3.47.45..

యదన్తరం కాఞ్చనసీసలోహయో-
ర్యదన్తరం చన్దనవారిపఙ్కయోః.
యదన్తరం హస్తిబిడాలయోర్వనే
తదన్తరం దాశరథేస్తవైవ చ..3.47.46..

యదన్తరం వాయసవైనతేయయో-
ర్యదన్తరం మద్గుమయూరయోరపి.
యదన్తరం సారసగృధ్రయోర్వనే
తదన్తరం దాశరథేస్తవైవ చ..3.47.47..

తస్మిన్సహస్రాక్షసమప్రభావే.
రామే స్థితే కార్ముకబాణపాణౌ.
హృతాపి తేహం న జరాం గమిష్యే.
వజ్రం యథా మక్షికయావగీర్ణమ్..3.47.48..

ఇతీవ తద్వాక్యమదుష్టభావా
సుదుష్టముక్త్వా రజనీచరం తమ్.
గాత్రప్రకమ్పాద్వ్యథితా బభూవ
వాతోద్ధతా సా కదలీవ తన్వీ..3.47.49..

తాం వేపమానాముపలక్ష్య సీతాం
స రావణో మృత్యుసమప్రభావః.
కులం బలం నామ చ కర్మ చాత్మనః
సమాచచక్షే భయకారణార్థమ్..3.47.50..

ఇత్తయార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అరణ్యకాణ్డే సప్తచత్వారింశస్సర్గః..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s