ముంగిలి » ArnayaKaanda » అరణ్యకాండ సర్గ 46

అరణ్యకాండ సర్గ 46

శ్రీ రామాయణం అరణ్యకాండ సర్గ 46

తయా పరుషముక్తస్తు కుపితో రాఘవానుజః.
స వికాఙ్క్షన్భృశం రామం ప్రతస్థే నచిరాదివ..3.46.1..

తదాసాద్య దశగ్రీవః క్షిప్రమన్తరమాస్థితః.
అభిచక్రామ వైదేహీం పరివ్రాజకరూపధృత్..3.46.2..

శ్లక్ష్ణకాషాయసంవీతశ్శిఖీ ఛత్రీ ఉపానహీ.
వామే చాంసే.?వసజ్యాథ శుభే యష్టికమణ్డలూ..3.46.3..
పరివ్రాజకరూపేణ వైదేహీమన్వపద్యత.

తామాససాదాతిబలో భ్రాతృభ్యాం రహితాం వనే..3.46.4..
రహితాం చన్ద్రసూర్యాభ్యాం సన్ధ్యామివ మహత్తమః.

తామపశ్యత్తతో బాలాం రామపత్నీం యశస్వినీమ్..3.46.5..
రోహిణీం శశినా హీనాం గ్రహవద్భృశదారుణః.

తముగ్రతేజఃకర్మాణం జనస్థానరూహా ద్రుమాః..3.46.6..
సమీక్ష్య సమ్ప్రకమ్పన్తే న ప్రవాతి చ మారుతః.

శీఘ్రస్రోతాశ్చ తం దృష్ట్వా వీక్షన్తం రక్తలోచనమ్..3.46.7..
స్తిమితం గన్తుమారేభే భయాద్గోదావరీ నదీ.

రామస్య త్వన్తరప్రేప్సుర్దశగ్రీవస్తదన్తరే..3.46.8..
ఉపతస్థే చ వై దేహీం భిక్షురూపేణ రావణః.

అభవ్యో భవ్యరూపేణ భర్తారమనుశోచతీమ్..3.46.9..
అభ్యవర్తత వైదేహీం చిత్రామివ శనైశ్చరః.

స పాపో భవ్యరూపేణ తృణైః కూప ఇవావృతః..3.46.10..
అతిష్ఠత్ప్రేక్ష్య వైదేహీం రామపన్తీం యశస్వినీమ్.

శుభాం రుచిరదన్తోష్ఠీం పూర్ణచన్ద్రనిభాననామ్..3.46.11..
ఆసీనాం పర్ణశాలాయాం బాష్పశోకాభిపీడితామ్.
స తాం పద్మపలాశాక్షీం పీతకౌశేయవాసినీమ్..3.46.12..
అభ్యగచ్ఛత వైదేహీం దుష్టచేతా నిశాచరః.

స మన్మథశరావిష్టో బ్రహ్మఘోషముదీరయన్..3.46.13..
అబ్రవీత్ప్రశ్రితం వాక్యం రహితే రాక్షసాధిపః.

తాముత్తమాం స్త్రియం లోకే పద్మహీనామివ శ్రియమ్..3.46.14..
విభ్రాజమానాం వపుషా రావణః ప్రశశంస హ.

కా త్వం కాఞ్చనవర్ణాభే పీతకౌశేయవాసిని..3.46.15..
కమలానాం శుభాం మాలాం పద్మినీవ హి బిభ్రతీ.

హ్రీః కీర్తిః శ్రీశ్శుభా లక్ష్మీరప్సరా వా శుభాననే..3.46.16..
భూతిర్వా త్వం వరారోహే రతిర్వా స్వైరచారిణీ.

సమాశ్శిఖరిణస్స్నిగ్ధాః పాణ్డురా దశనాస్తవ..3.46.17..
విశాలే విమలే నేత్రే రక్తాన్తే కృష్ణతారకే.

విశాలం జఘనం పీనమూరూ కరికరోపమౌ..3.46.18..
ఏతావుపచితౌ వృత్తౌ సంహతౌ సమ్ప్రవల్గితౌ.
పీనోన్నతముఖౌ కాన్తౌ స్నిగ్ధౌ తాలఫలోపమౌ..3.46.19..
మణిప్రవేకాభరణౌ రుచిరౌ తే పయోధరౌ.

చారుస్మితే చారుదతి చారునేత్రే విలాసిని..3.46.20..
మనో హరసి మే కాన్తే నదీ కూలమివామ్భసా.
కరా న్తమితమధ్యాసి సుకేశీ సంహతస్తనీ..3.46.21..

నైవ దేవీ న గన్ధర్వీ న యక్షీ న చ కిన్నరీ.
నైవంరూపా మయా నారీ దృష్టపూర్వా మహీతలే..3.46.22..

రూపమగ్ర్యం చ లోకేషు సౌకుమార్యం వయశ్చతే.
ఇహ వాసశ్చ కాన్తారే చిత్తమున్మాదయన్తి మే..3.46.23..

సా ప్రతిక్రామ భద్రం తే నైవం వస్తుమిహార్హసి.
రాక్షసానామయం వాసో ఘోరాణాం కామరూపిణామ్..3.46.24..

ప్రాసాదాగ్రాణి రమ్యాణి నగరోపవనాని చ.
సమ్పన్నాని సుగన్ధీని యుక్తాన్యాచరితుం త్వయా..3.46.25..

వరం మాల్యం వరం భోజ్యం వరం వస్త్రం చ శోభనే.
భర్తారం చ వరం మన్యే త్వద్యుక్తమసితేక్షణే..3.46.26..

కా త్వం భవసి రుద్రాణాం మరుతాం వా వరాననే.
వసూనాం వా వరావోహే దేవతా ప్రతిభాసి మే..3.46.27..

నేహ గచ్ఛన్తి గన్ధర్వా న దేవా న చ కిన్నరాః.
రాక్షసానామయం వాసః కథం ను త్వమిహాగతా..3.46.28..

ఇహ శాఖామృగాస్సింహా ద్వీపివ్యాఘ్రమృగాస్తథా.
ఋక్షాస్తరక్షవః కఙ్కాః కథం తేభ్యో న బిభ్యసి..3.46.29..

మదాన్వితానాం ఘోరాణాం కుఞ్జరాణాం తరస్వినామ్.
కథమేకా మహారణ్యే న బిభేషి వరాననే..3.46.30..

కాసి కస్య కుతశ్చిత్త్వం కిం నిమిత్తం చ దణ్డకాన్.
ఏకా చరసి కల్యాణి ఘోరాన్రాక్షససేవితాన్..3.46.31..

ఇతి ప్రశస్తా వైదేహీ రావణేన దురాత్మనా.
ద్విజాతివేషేణ హి తం దృష్ట్వా రావణమాగతమ్..3.46.32..
సర్వైరతిథిసత్కారైః పూజయామాస మైథిలీ.

ఉపనీయాసనం పూర్వం పాద్యేనాభినిమన్త్ర్య చ..3.46.33..
అబ్రవీత్సిద్ధమిత్యేవ తదా తం సౌమ్యదర్శనమ్.

ద్విజాతివేషేణ సమీక్ష్య మైథిలీ
సమాగతం పాత్రకుసుమ్భధారిణమ్.
అశక్యముద్వేష్టుమపాయదర్శనమ్
న్యమన్త్రయద్బ్రాహ్మణవత్తదాఙ్గనా..3.46.34..

ఇయం బృసీ బ్రాహ్మణ కామమాస్యతా-
మిదం చ పాద్యం ప్రతిగృహ్యతామితి.
ఇదం చ సిద్ధం వనజాతముత్తమం
త్వదర్థమవ్యగ్రమిహోపభుజ్యతామ్..3.46.35..

నిమన్త్ర్యమాణః ప్రతిపూర్ణభాషిణీం
నరేన్ద్రపత్నీం ప్రసమీక్ష్య మైథిలీమ్.
ప్రసహ్య తస్యాహరణే ధృతం మనః
సమర్పయత్స్వాత్మవధాయ రావణః..3.46.36..

తతః సువేషం మృగయాగతం పతిం.
ప్రతీక్షమాణా సహలక్ష్మణం తదా.
వివీక్షమాణా హరితం దదర్శ త-
న్మహద్వనం నైవ తు రామలక్ష్ణౌ..3.46.37..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అరణ్యకాణ్డే షట్చత్వారింశస్సర్గః..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s