ముంగిలి » ArnayaKaanda » అరణ్యకాండ సర్గ 45

అరణ్యకాండ సర్గ 45

శ్రీ రామాయణం అరణ్యకాండ సర్గ 45

ఆర్తస్వరం తు తం భర్తుర్విజ్ఞాయ సదృశం వనే.
ఉవాచ లక్ష్మణం సీతా గచ్ఛ జీనీహి రాఘవమ్..3.45.1..

న హి మే హృదయం స్థానే జీవితం వా.?వతిష్ఠతి.
క్రోశతః పరమార్తస్య శ్రుతశ్శబ్దో మయా భృశమ్..3.145.2..
ఆక్రన్దమానం తు వనే భ్రాతరం త్రాతుమర్హసి.

తం క్షిప్రమభిధావ త్వం భ్రాతరం శరణైషిణమ్..3.45.3..
రక్షసాం వశమాపన్నం సింహానామివ గోవృషమ్.

న జగామ తథోక్తస్తు భ్రాతురాజ్ఞాయ శాసనమ్..3.45.4..
తమువాచ తతస్తత్ర కుపితా జనకాత్మజా.

సౌమిత్రే మిత్రరూపేణ భ్రాతుస్త్వమసి శత్రువత్..3.45.5..
యస్త్వమస్యామవస్థాయాం భ్రాతరం నాభిపత్స్యసే.

ఇచ్ఛసి త్వం వినశ్యన్తం రామం లక్ష్మణ మత్కృతే..3.45.6..
లోభాత్త్వం మత్కృతే నూనం నానుగచ్ఛసి రాఘవమ్.

వ్యసనం తే ప్రియం మన్యే స్నేహో భ్రాతరినాస్తితే..3.45.7..
తేన తిష్ఠసి విశ్రబ్దన్తమపశ్యన్మహాద్యుతిమ్.

కిం హి సంశయమాపన్నే తస్మిన్నిహ మయా భవేత్..3.45.8..
కర్తవ్యమిహ తిష్ఠన్త్యా యత్ప్రధానస్త్వమాగతః.

ఇతి బ్రువాణాం వైదేహీం బాష్పశోకపరిప్లుతామ్..3.45.9..
అబ్రవీల్లక్ష్మణస్త్రస్తాం సీతాం మృగవధూమివ.

పన్నగాసురగన్ధర్వదేవమానుషరాక్షసైః..3.45.10..
అశక్యస్తవ వైదేహి భర్తా జేతుం న సంశయః.

దేవి దేవమనుష్యేషు గన్ధర్వేషు పతత్త్రిషు..3.45.11..
రాక్షసేషు పిశాచేషు కిన్నరేషు మృగేషు చ.
దానవేషు చ ఘోరేషు స న విద్యేత శోభనే..3.45.12..
యో రామం ప్రతియుధ్యేత సమరే వాసవోపమమ్.

అవధ్యస్సమరే రామో నైవం త్వం వక్తుమర్హసి..3.45.13..
న త్వామస్మిన్వనే హాతుముత్సహే రాఘవం వినా.

అనివార్యం బలం తస్య బలైర్బలవతామపి..3.45.14..
త్రిభిర్లోకైస్సముద్యుక్తైస్సేశ్వరైరపి సామరైః.

హృదయం నిర్వృతం తే.?స్తుసన్తాపస్త్యజ్యతామయమ్..3.45.15..
ఆగమిష్యతి తే భర్తా శ్రీఘ్రం హత్వా మృగోత్తమమ్.

న చ తస్య స్వరో వ్యక్తం మాయయా కేన చిత్కృతః.
గన్ధర్వనగరప్రఖ్యా మాయా సా తస్య రక్షసః..3.45.16..

న్యాసభూతాసి వైదేహి న్యస్తా మయి మహాత్మనా..3.45.17..
రామేణ త్వం వరారోహే న త్వాం త్యక్తుమిహోత్సహే.

కృతవైరాశ్చ వైదేహి వయమేతైర్నిశాచరైః..3.45.18..
ఖరస్య నిధనాదేవ జనస్థానవధం ప్రతి.

రాక్షసా వివిధా వాచో విసృజన్తి మహావనే..3.45.19..
హింసావిహారా వైదేహి న చిన్తయితుమర్హసి.

లక్ష్మణేనైవముక్తా సా క్రుద్ధా సంరక్తలోచనా..3.45.20..
అబ్రవీత్పరుషం వాక్యం లక్ష్మణం సత్యవాదినమ్.

అనార్యాకరణారమ్భ నృశంస కులపాంసన..3.45.21..
అహం తవ ప్రియం మన్యే రామస్య వ్యసనం మహత్.

రామస్య వ్యసనం దృష్ట్వా తేనైతాని ప్రభాషసే..3.45.22..
నైతచ్చిత్రం సపత్నేషు పాపం లక్ష్మణ యద్భవేత్.
త్వద్విధేషు నృశంసేషు నిత్యం ప్రచ్ఛన్నచారిషు..3.45.23..

సుదుష్టస్త్వం వనే రామమేకమేకో.?నుగచ్ఛసి.
మమ హేతోః ప్రతిచ్ఛన్నః ప్రయుక్తోభరతేన వా..3.45.24..

తన్న సిధ్యతి సౌమిత్రే తవ వా భరతస్య వా.
కథమిన్దీవరశ్యామం పద్మపత్రనిభేక్షణమ్..3.45.25..
ఉపసంశ్రిత్య భర్తారం కామయేయం పృథగ్జనమ్.

సమక్షం తవ సౌమిత్రే ప్రాణాంస్త్యక్షే న సంశయః.
రామం వినా క్షణమపి న హి జీవామి భూతలే..3.45.26..

ఇత్యుక్తః పరుషం వాక్యం సీతయా రోమహర్షణమ్..3.45.27..
అబ్రవీల్లక్ష్మణస్సీతాం ప్రాఞ్జలిర్విజితేన్ద్రియః.

ఉత్తరం నోత్సహే వక్తుం దైవతం భవతీ మమ..3.45.28..
వాక్యమప్రతిరూపం తు న చిత్రం స్త్రీషు మైథిలి.
స్వభావస్త్వేష నారీణామేవం లోకేషు దృశ్యతే..3.45.29..

విముక్తధర్మాశ్చపలాస్తీక్ష్ణా భేదకరాః స్త్రియః.
న సహే హీదృశం వాక్యం వైదేహి జనకాత్మజే..3.45.30..
శ్రోత్రయోరుభయోర్మేద్య తప్తనారాచసన్నిభమ్.

ఉపశృణ్వన్తు మే సర్వే సాక్షిభూతా వనేచరాః..3.45.31..
న్యాయవాదీ యథాన్యాయముక్తో.?హం పరుషం త్వయా.

ధిక్త్వామద్య ప్రణశ్య త్వం యన్మామేవం విశఙ్కసే.
స్త్రీత్వలదుష్టం స్వభావేన గురువాక్యే వ్యవస్థితమ్..3.45.32..

గమిష్యే యత్ర కాకుత్స్థ స్వస్తి తే.?స్తు వరాననే..3.45.33..
రక్షన్తు త్వాం విశాలాక్షి సమగ్రా వనదేవతాః.

నిమిత్తాని చ ఘోరాణి యాని ప్రాదుర్భవన్తి మే..3.45.34..
అపి త్వాం సహ రామేణ పశ్యేయం పునరాగతః.
న వేత్యేతన్న జానామి వైదేహి జనకాత్మజే..3.45.35..

లక్ష్మణేనైవముక్తా సా రుదన్తీ జనకాత్మజా.
ప్రత్యువాచ తతో వాక్యం తీవ్రం బాష్పపరిప్లుతా..3.45.36..

గోదావరీం ప్రవేక్ష్యామి వినా రామేణ లక్ష్మణ.
ఆబన్ధిష్యే.?థవా త్యక్ష్యే విషమే దేహమాత్మనః..3.45.37..

పిబామ్యహం విషం తీక్ష్ణం ప్రవేక్ష్యామి హుతాశనమ్.
న త్వహం రాఘవాదన్యం పదాపి పురుషం స్పృశే..3.45.38..

ఇతి లక్ష్మణమాక్రుశ్య సీతా దుఃఖసమన్వితా.
పాణిభ్యాం రుదతీ దుఃఖాదుదరం ప్రజఘాన హ..3.45.39..

తామార్తరూపాం విమనా రుదన్తీం
సౌమిత్రిరాలోక్య విశాలనేత్రామ్.
ఆశ్వాసయామాస న చైవ భర్తు
స్తం భ్రాతరంకిఞ్చిదువాచ సీతా..3.45.40..

తతస్తు సీతామభివాద్య లక్ష్మణః.
కృతాఞ్జలిః కిఞ్చిదభిప్రణమ్య చ.
అన్వీక్షమాణో బహుశశ్చ మైథిలీమ్.
జగామ రామస్య సమీపమాత్మవాన్..3.45.41..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అరణ్యకాణ్డే పఞ్జచత్వారింశస్సర్గః..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s