ముంగిలి » ArnayaKaanda » అరణ్యకాండ సర్గ 44

అరణ్యకాండ సర్గ 44

శ్రీ రామాయణం అరణ్యకాండ సర్గ 44

తథా తు తం సమాదిశ్య భ్రాతరం రఘునన్దనః.
బబన్ధాసిం మహాతేజా జామ్బూనదమయత్సరుమ్..3.44.1..

తత స్త్ర్యవనతం చాపమాదాయా.?త్మవిభూషణమ్.
ఆబధ్య చ కలాపౌ ద్వౌ జగామోదగ్రవిక్రమః..3.44.2..

తం వఞ్చయానో రాజేన్ద్రమాపతన్తం నిరీక్ష్యవై.
బభూవాన్తర్హితస్త్రాసాత్పునస్సన్దర్శనే.?భవత్..చ3.44.3..
బద్ధాసిర్ధనురాదాయ ప్రదుద్రావ యతో మృగః.

తం స్మ పశ్యతి రూపేణ ద్యోతమానమివాగ్రతః..3.44.4..
అవేక్ష్యావేక్ష్య ధావన్తం ధనుష్పాణిర్మహావనే.
అతివృత్తమిషోః పాతాల్లోభయానం కదాచన..3.44.5..
శఙ్కితన్తు సముద్భ్రాన్తముత్పతన్తమివామ్బరే.
దృశ్యమానమదృశ్యం చ వనోద్దేశేషు కేషుచిత్..3.44.6..
ఛిన్నాభ్రైరివ సంవీతం శారదం చన్ద్రమణ్డలమ్.

ముహుర్తాదేవ దదృశే ముహుర్దూరాత్ప్రకాశతే.. 3.44.7..
దర్శనాదర్శనాదేవం సో.?పాకర్షత రాఘవమ్.
సుదూరమాశ్రమస్యాస్య మారీచో మృగతాం గతః..3.44.8..

ఆసీత్ క్రుద్ధస్తు కాకుత్స్థో వివశస్తేన మోహితః.
అథావతస్థే సంభ్రాన్తశ్చాయామాశ్రిత్య శాద్వలే..3.44.9..

స తమున్మాదయామాస మృగరూపో నిశాచరః.
మృగైః పరివృతో వన్యైరదూరాత్ప్రత్యదృశ్యత..3.44.10..

గృహీతుకామం దృష్ట్వైవం పునరేవాభ్యధావత.
తత్క్షణాదేవ సంత్రాసాత్పునరన్తర్హితో.?భవత్..3.44.11..

పునరేవ తతో దూరాద్వృక్షషణ్డాద్వినిస్సృతమ్.
దృష్ట్వా రామో మహాతేజాస్తం హన్తుం కృతనిశ్చయః..3.44.12..

భూయస్తు శరముద్ధృత్య కుపితస్తత్ర రాఘవః.
సూర్యరశ్మిప్రతీకాశం జ్వలన్తమరిమర్దనః..3.44.13..
సన్ధాయ సుదృఢే చాపే వికృష్య బలవద్బలీ.
తమేవ మృగముద్దిశ్య శ్వసన్తమివ పన్నగమ్..3.44.14..
ముమోచ జ్వలితం దీప్తమస్త్రం బ్రహ్మవినిర్మితమ్.

శరీరం మృగరూపస్య వినిర్భిద్య శరోత్తమః..3.44.15..
మారీచస్యైవ హృదయం బిభేదాశనిసన్నిభః.

తాలమాత్రమథోత్ప్లుత్య న్యపతత్సశరాతురః..3.44.16..
వినదన్భైరవం నాదం ధరణ్యామల్పజీవితః.

మ్రియమాణస్తు మారీచో జహౌ తాం కృత్రిమాం తనుమ్..3.44.17..
స్మృత్వా తద్వచనం రక్షో దధ్యౌ కేన తు లక్ష్మణమ్.
ఇహ ప్రస్థాపయేత్సీతా శూన్యే తాం రావణో హరేత్..3.44.18..

స ప్రాప్తకాలమాజ్ఞాయ చకార చ తత స్వనమ్.
సదృశం రాఘవస్యేహ హా సీతే లక్ష్మణేతి చ..3.44.19..

తేన మర్మణి నిర్విద్ధం శరేణానుపమేన హి.
మృగరూపం తు తత్త్యక్త్వా రాక్షసం రూపమాస్థితః..3.44.20..
చక్రే స సుమహాకాయం మారీచో జీవితం త్యజన్.

తం దృష్ట్వా పతితం భూమౌ రాక్షసం ఘోరదర్శనమ్..3.44.21..
రామో రుధిరసిక్తాఙ్గం చేష్టమానం మహీతలే.
జగామ మనసా సీతాం లక్ష్మణస్య వచస్స్మరన్..3.44.22..

మారీచస్య తు మాయైషా పూర్వోక్తం లక్ష్మణేన తు.
తత్తథా హ్యభవచ్చాద్య మారీచో.?యం మయా హతః..3.44.23..

హా సీతే లక్ష్మణేత్యేవమాక్రుశ్య చ మహాస్వరమ్.
మమార రాక్షసస్సో.?యం శ్రుత్వా సీతా కథం భవేత్..3.44.24..
లక్ష్మణశ్చ మహాబాహుః కామవస్థాం గమిష్యతి.
ఇతి సఞ్చిన్త్య ధర్మాత్మా రామో హృష్టతనూరుహః..3.44.25..

తత్ర రామం భయం తీవ్రమావివేశ విషాదజమ్.
రాక్షసం మృగరూపం తం హత్వా శ్రుత్వా చ తత్స్వరమ్..3.44.26..

నిహత్య పృషతం చాన్యం మాంసమాదాయ రాఘవః.
త్వరమాణో జనస్థానం ససారాభిముఖస్తదా..3.44.27..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అరణ్యకాణ్డే చతుశ్చత్వారింశస్సర్గః.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s