ముంగిలి » ArnayaKaanda » అరణ్యకాండ సర్గ 42

అరణ్యకాండ సర్గ 42

శ్రీ రామాయణం అరణ్యకాండ సర్గ 42

ఏవముక్త్వా తు వచనం మారీచో రావణం తతః.
గచ్ఛావేత్యబ్రవీద్దీనో భయాద్రాత్రించరప్రభోః..3.42.1..

దృష్టశ్చాహం పునస్తేన శరచాపాసిధారిణా.
మద్వధోద్యతశస్త్రే.?ణ వినష్టం జీవితం చ మే..3.42.2..

న హి రామం పరాక్రమ్య జీవన్ప్రతినివర్తతే.
వర్తతే ప్రతిరూపో.?సౌ యమదణ్డహతస్య తే..3.42.3..

కిం ను శక్యం మయా కర్తుమేవం త్వయి దురాత్మని.
ఏష గచ్ఛామ్యహం తాత స్వస్తి తే.?స్తు నిశాచర..3.42.4..

ప్రహృష్టస్త్వభవత్తేన వచనేన స రావణః.
పరిష్వజ్య సుసంశ్లిష్టమిదం వచనమబ్రవీత్..3.42.5..

ఏతచ్ఛౌణ్డీర్యయుక్తం తే మచ్ఛన్దవశవర్తినః.
ఇదానీమసి మారీచః పూర్వమన్యో నిశాచరః..3.42.6..

ఆరుహ్యతామయం శీఘ్రం రథో రత్నవిభూషితః.
మయా సహ తథా యుక్తః పిశాచవదనైః ఖరైః..3.42.7..

ప్రలోభయిత్వా వైదేహీం యథేష్టం గన్తుమర్హసి.
తాం శూన్యే ప్రసభం సీతామానయిష్యామి మైథిలీమ్..3.42.8..

తతో రావణమారీచౌ విమానమివ తం రథమ్.
ఆరుహ్య యయతుశ్శీఘ్రం తస్మాదాశ్రమమణ్డలాత్..3.42.9..

తథైవ తత్ర పశ్యన్తౌ పత్తనాని వనాని చ.
గీరీంశ్చ సరితస్సర్వా రాష్ట్రాణి నగరాణి చ..3.42.10..

సమేత్య దణ్డకారణ్యం రాఘవస్యాశ్రమం తతః.
దదర్శ సహ మారీచో రావణో రాక్షసాధిపః..3.42.11..

అవతీర్య రథాత్తస్మాత్తతః కాఞ్చనభూషణాత్.
హస్తే గృహీత్వా మారీచం రావణో వాక్యమబ్రవీత్..3.42.12..

ఏతదాశ్రమపదం దృశ్యతే కదలీవృతమ్.
క్రియతాం తత్సఖే శీఘ్రం యదర్థం వయమాగతాః..3.42.13..

స రావణవచశ్శ్రుత్వా మారీచో రాక్షసస్తదా.
మృగో భూత్వా.?శ్రమద్వారి రామస్య విచచార హ..3.42.14..

స తు తద్రూపమాస్థాయ మహదద్భుతదర్శనమ్.
మణిప్రవరశృఙ్గాగ్రస్సితాసితముఖాకృతిః..3.42.15..

రక్తపద్మోత్పలముఖ ఇన్ద్రనీలోత్పలశ్రవాః.
కించిదభ్యున్నతగ్రీవ ఇంద్రనీలదలాధరః..3.42.16..

కున్దేన్దువజ్రసఙ్కాశముదరం చాస్య భాస్వరమ్.
మధూకనిభపార్శ్వశ్చ పద్మకిఞ్జల్కసన్నిభః..3.42.17..
వైడూర్యసఙ్కాశఖురస్తనుజఙ్ఘస్సుసంహతః.

ఇన్ద్రాయుధసవర్ణేన పుచ్ఛేనోర్ధ్వం విరాజతా..3.42.18..
మనోహరస్స్నిగ్ధవర్ణో రత్నైర్నానావిధైర్వృతః.

క్షణేన రాక్షసో జాతో మృగః పరమశోభనః..3.42.19..
వనం ప్రజ్వలయన్రమ్యం రామాశ్రమపదం చ తత్.

మనోహరం దర్శనీయం రూపం కృత్వా స రాక్షసః..3.42.20..
ప్రలోభనార్థం వైదేహ్యా నానాధాతువిచిత్రితమ్.
విచరన్గచ్ఛతే తస్మాచ్ఛాద్వలాని సమన్తతః..3.42.21..

రూప్యైర్బిన్దుశతైశ్చిత్రో భూత్వా స ప్రియదర్శనః.
విటపీనాం కిసలయాన్భఙ్త్క్వా.?దన్విచచార హ..3.42.22..

కదలీగృహకం గత్వా కర్ణికారానితస్తతః.
సమాశ్రయన్మన్దగతిస్సీతాసన్దర్శనం తథా..3.42.23..

రాజీవచిత్రపృష్ఠస్స విరరాజ మహామృగః.
రామాశ్రమపదాభ్యాశే విచచార యథాసుఖమ్..3.42.24..

పునర్గత్వా నివృత్తశ్చ విచచార మృగోత్తమః.
గత్వా ముహూర్తం త్వరయా పునః ప్రతినివర్తతే..3.42.25..

విక్రీడంశ్చ క్వచిద్భూమౌ పునరేవ నిషీదతి.
ఆశ్రమద్వారమాగమ్య మృగయూథాని గచ్ఛతి..3.42.26..

మృగయూథైరనుగతః పునరేవ నివర్తతే.
సీతాదర్శనమాకాంక్షన్రాక్షసో మృగతాం గతః..3.42.27..
పరిభ్రమతి చిత్రాణి మణ్డలాని వినిష్పతన్.

సముద్వీక్ష్య చ తే సర్వే మృగా హ్యన్యే వనేచరాః..3.42.28..
ఉపాగమ్య సమాఘ్రాయ విద్రవన్తి దిశో దశ.

రాక్షసస్సో.?పి తాన్వన్యాన్మృగాన్మృగవధే రతః..3.42.29..
ప్రచ్ఛాదనార్థం భావస్య న భక్షయతి సంస్పృశన్.

తస్మిన్నేవ తతః కాలే వైదేహీ శుభలోచనా..3.42.30..
కుసుమావచయవ్యగ్రా పాదపానభ్యవర్తత.

కర్ణికారానశోకాంశ్చ చూతాంశ్చ మదిరేక్షణా..3.42.31..
కుసుమాన్యవచిన్వన్తీ చచార రుచిరాననా.

అనర్హా.?రణ్యవాసస్య సా తం రత్నమయం మృగమ్..3.42.32..
ముక్తామణి విచిత్రాఙ్గం దదర్శ పరమాఙ్గనా.

సా తం రుచిరదన్తోష్ఠీ రూప్యధాతుతనూరుహమ్..3.42.33..
విస్మయోత్ఫుల్లనయనా సస్నేహం సముదైక్షత.

స చ తాం రామదయితాం పశ్యన్మాయామయో మృగః..3.42.34..
విచచార పునశ్చిత్రం దీపయన్నివ తద్వనమ్.

అదృష్టపూర్వం తం దృష్ట్వా నానారత్నమయం మృగమ్..3.42.35..
విస్మయం పరమం సీతా జగామ జనకాత్మజా.

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అరణ్యకాణ్డే ద్విచత్వారింశస్సర్గః.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s