ముంగిలి » ArnayaKaanda » అరణ్యకాండ సర్గ 41

అరణ్యకాండ సర్గ 41

శ్రీ రామాయణం అరణ్యకాండ సర్గ 41

ఆజ్ఞప్తో రాజవద్వాక్యం ప్రతికూలం నిశాచరః.
అబ్రవీత్పరుషం వాక్యం మారీచో రాక్షసాధిపమ్..3.41.1..

కేనాయముపదిష్టస్తే వినాశః పాపకర్మణా.
సపుత్రస్య సరాష్ట్రస్య సామాత్యస్య నిశాచర..3.41.2..

కస్త్వయా సుఖినా రాజన్నాభినన్దతి పాపకృత్.
కేనేదముపదిష్టం తే మృత్యుద్వారముపాయతః..3.41.3..

శత్రవస్తవ సువ్యక్తం హీనవీర్యా నిశాచరాః.
ఇచ్ఛన్తి త్వాం వినశ్యన్తముపరుద్ధం బలీయసా..3.41.4..

కేనేదముపదిష్టం తే క్షుద్రేణాహితవాదినా.
యస్త్వామిచ్ఛతి నశ్యన్తం స్వకృతేన నిశాచర..3.41.5..

వధ్యాః ఖలు న హన్యన్తే సచివాస్తవ రావణ.
యే త్వాముత్పథమారూఢం న నిగృహ్ణన్తి సర్వశః..3.41.6..

అమాత్యైః కామవృత్తో హి రాజా కాపథమాశ్రితః.
నిగ్రాహ్యస్సర్వథా సద్భిర్న నిగ్రాహ్యో నిగృహ్యసే..3.41.7..

ధర్మమర్థం చ కామం చ యశశ్చ జయతాం వర.
స్వామిప్రసాదాత్సచివాః ప్రాప్నువన్తి నిశాచర..3.41.8..

విపర్యయే తు తత్సర్వం వ్యర్థం భవతి రావణ.
వ్యసనం స్వామివైగుణ్యాత్ప్రాప్నువన్తీతరే జనాః..3.41.9..

రాజమూలో హి ధర్మశ్చ జయశ్చ జయతాం వర.
తస్మాత్సర్వాస్వవస్థాసు రక్షితవ్యా నరాధిపాః..3.41.10..

రాజ్యం పాలయితుం శక్యం న తీక్ష్ణేన నిశాచర.
న చాపి ప్రతికూలేన నావినీతేన రాక్షస..3.41.11..

యే తీక్ష్ణమన్త్రాస్సచివా భజ్యన్తే సహ తేన వై.
విషమే తురగా శ్శీఘ్రా మన్దసారథయో యథా..3.41.12..

బహవస్సాధవో లోకే యుక్తా ధర్మమనుష్ఠితాః.
పరేషామపరాధేన వినష్టాస్సపరిచ్ఛదాః..3.41.13..

స్వామినా ప్రతికూలేన ప్రజాస్తీక్ష్ణేన రావణ.
రక్ష్యమాణా న వర్ధన్తే మేషా గోమాయునా యథా..3.41.14..

అవశ్యం వినశిష్యన్తి సర్వే రావణ రాక్షసాః.
యేషాం త్వం కర్కశో రాజా దుర్బుద్ధిరజితేన్ద్రియః..3.41.15..

తదిదం కాకతాలీయం ఘోరమాసాదితం మయా.
అత్ర కిం శోచనీయస్త్వం ససైన్యో వినశిష్యసి..3.41.16..

మాం నిహత్య తు రామశ్చ న చిరాత్త్వాం వధిష్యతి.
అనేన కృతకృత్యో.?స్మి మ్రియేయమరిణా హతః..3.41.17..

దర్శనాదేవ రామస్య హతం మామవధారయ.
ఆత్మానం చ హతం విద్ధి హృత్వా సీతాం సబాన్ధవమ్..3.41.18..

ఆనయిష్యసి చేత్సీతామాశ్రమాత్సహితో మయా.
నైవత్వమసి నాహం చ నైవ లఙ్కా న రాక్షసాః..3.41.19..

నివార్యమాణస్తు మయా హితైషిణా
న మృష్యసే వాక్యమిదం నిశాచర.
పరేతకల్పా హి గతాయుషో నరా
హితం న గృహ్ణన్తి సుహృద్భిరీరితమ్..3.41.20..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అరణ్యకాణ్డే ఏకచత్వారింశస్సర్గః.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s