ముంగిలి » ArnayaKaanda » అరణ్యకాండ సర్గ 40

అరణ్యకాండ సర్గ 40

శ్రీ రామాయణం అరణ్యకాండ సర్గ 40

మారీచేన తు తద్వాక్యం క్షమం యుక్తం చ నిశాచరః.
ఉక్తో న ప్రతిజగ్రాహ మర్తుకామ ఇవౌషధమ్..3.40.1..

తం పథ్యహితవక్తారం మారీచం రాక్షసాధిపః.
అబ్రవీత్పరుషం వాక్యమయుక్తం కాలచోదితః..3.40.2..

యత్కిలైతదయుక్తార్థం మారీచ మయి కథ్యతే.
వాక్యం నిష్ఫలమత్యర్థముప్తం బీజమివోషరే..3.40.3..

త్వద్వాక్యైర్న తు మాం శక్యం భేత్తుం రామస్య సంయుగే.
పాపశీలస్య మూర్ఖస్య మానుషస్య విశేషతః..3.40.4..

యస్త్యక్త్వా సుహృదో రాజ్యం మాతరం పితరం తథా.
స్త్రీవాక్యం ప్రాకృతం శ్రుత్వా వనమేకపదే గతః..3.40.5..

అవశ్యన్తు మయా తస్య సంయుగే ఖరఘాతినః.
ప్రాణైః ప్రియతరా సీతా హర్తవ్యా తవ సన్నిధౌ..3.40.6..

ఏవం మే నిశ్చితా బుద్ధిర్హృది మారీచ వర్తతే.
న వ్యావర్తయితుం శక్యా సేన్ద్రైరపి సురాసురైః..3.40.7..

దోషం గుణం వా సమ్పృష్టస్త్వమేవం వక్తుమర్హసి.
అపాయం వాప్యుపాయం వా కార్యస్యాస్య వినిశ్చయే..3.40.8..

సమ్పృష్టేన తు వక్తవ్యం సచివేన విపశ్చితా.
ఉద్యతాఞ్జలినా రాజ్ఞే య ఇచ్ఛేద్భూతిమాత్మనః..3.40.9..

వాక్యమప్రితకూలం తు మృదుపూర్వం హితం శుభమ్.
ఉపచారేణ యుక్తం చ వక్తవ్యో వసుధాధిపః..3.40.10..

సావమర్దం తు యద్వాక్యం మారీచ హితముచ్యతే.
నాభినన్దతి తద్రాజా మానార్హో మానవర్జితమ్..3.40.11..

పఞ్చ రూపాణి రాజానో ధారయన్త్యమితౌజసః.
అగ్నేరిన్ద్రస్య సోమస్య వరుణస్య యమస్య చ..3.40.12..

ఔష్ణ్యం తథా విక్రమం చ సౌమ్యం దణ్డం ప్రసన్నతామ్.
ధారయన్తి మహాత్మానో రాజానః క్షణదాచర..3.40.13..
తస్మాత్సర్వాస్వవస్థాసు మాన్యాః పూజ్యాశ్చ పార్థివాః.

త్వం తు ధర్మమవిజ్ఞాయ కేవలం మోహమాస్థితః.
అభ్యాగతం మాం దౌరాత్మ్యాత్పరుషం వక్తుమిచ్ఛసి..3.40.14..

గుణదోషౌ న పృచ్ఛామి క్షమం చాత్మని రాక్షస.
మయోక్తం తవ చైతావత్సంప్రత్యమితవిక్రమః..3.40.15..

అస్మింస్తు త్వం మహాకృత్యే సాహాయ్యం కర్తుమర్హసి.
శృణు తత్కర్మ సాహాయ్యే యత్కార్యం వచనాన్మమ..3.40.16..

సౌవర్ణస్త్వం మృగో భూత్వా చిత్రో రజతబిన్దుభిః.
ఆశ్రమే తస్య రామస్య సీతాయాః ప్రముఖే చర.
ప్రలోభయిత్వా వైదేహీం యథేష్టం గన్తుమర్హసి..3.40.18..

త్వాం తు మాయామృగం దృష్ట్వా కాఞ్చనం జాతవిస్మయా.
ఆనయైనమితి క్షిప్రం రామం వక్ష్యతి మైథిలీ..3.40.19..

అపక్రాన్తే తు కాకుత్స్థే దూరం యాత్వాప్యుదాహర.
హా సీతే లక్ష్మణేత్యేవం రామవాక్యానురూపకమ్..3.40.20..

తచ్ఛ్రుత్వా రామపదవీం సీతయా చ ప్రచోదితః.
అనుగచ్ఛతి సమ్భ్రాన్తః సౌమిత్రిరపి సౌహృదాత్..3.40.21..

అపక్రాన్తే చ కాకుత్స్థే లక్ష్మణే చ యథాసుఖమ్.
ఆనయిష్యామి వైదేహీం సహస్రాక్షశ్శచీమివ..3.40.22..

ఏవం కృత్వా త్విదం కార్యం యథేష్టం గచ్ఛ రాక్షస.
రాజ్యస్యార్ధం ప్రయచ్ఛామి మారీచ తవ సువ్రత..3.40.23..

గచ్ఛ సౌమ్య శివం మార్గం కార్యస్యాస్య వివృద్ధయే.
అహం త్వానుగమిష్యామి సరథో దణ్డకావనమ్..3.40.24..

ప్రాప్య సీతామయుద్ధేన వఞ్చయిత్వా తు రాఘవమ్.
లఙ్కాం ప్రతిగమిష్యామి కృతకార్యస్సహ త్వయా..3.40.25..

న చేత్కరోషి మారీచ హన్మి త్వామహమద్య వై.
ఏతత్కార్యమవశ్యం మే బలాదపి కరిష్యసి.
రాజ్ఞో హి ప్రతికూలస్థో న జాతు సుఖమేధతే..3.40.26..

ఆసాద్య తం జీవితసంశయస్తే
మృత్యుర్ధ్రువో హ్యద్య మయా విరుధ్య.
ఏతద్యథావత్ప్రతిగృహ్య బుద్ధ్యా
యదత్ర పథ్యం కురు తత్తథా త్వమ్..3.40.27..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అరణ్యకాణ్డే చత్వారింశస్సర్గః.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s