ముంగిలి » ArnayaKaanda » అరణ్యకాండ సర్గ 39

అరణ్యకాండ సర్గ 39

శ్రీ రామాయణం అరణ్యకాండ సర్గ 39

ఏవమస్మి తదా ముక్తః కథఞ్చిత్తేన సంయుగే.
ఇదానీమపి యద్వృత్తం తచ్ఛృణుష్వ నిరుత్తరమ్..3.39.1..

రాక్షసాభ్యామహం ద్వాభ్యామనిర్విణ్ణస్తథా కృతః.
సహితో మృగరూపాభ్యాం ప్రవిష్టో దణ్డకావనమ్..3.39.2..

దీప్తజిహ్వో మహాకాయస్తీక్ష్ణదంష్ట్రో మహాబలః.
వ్యచరం దణ్డకారణ్యం మాంసభక్షో మహామృగః..3.39.3..

అగ్నిహోత్రేషు తీర్థేషు చైత్యవృక్షేషు రావణ.
అత్యన్తఘోరో వ్యచరం తాపసాన్సమ్ప్రధర్షయన్..3.39.4..

నిహత్య దణ్డకారణ్యే తాపసాన్ధర్మచారిణః.
రుధిరాణి పిబంస్తేషాం తథా మాంసాని భక్షయన్..3.39.5..

ఋషిమాంసాశనః క్రూరస్త్రాసయన్వనగోచరాన్.
తథా రుధిరమత్తో.?హం విచరన్ధర్మదూషకః..3.39.6..

ఆసాదయం తదా రామం తాపసం ధర్మచారిణమ్.
వైదేహీం చ మహాభాగాం లక్ష్మణం చ మహారథమ్..3.39.7..

తాపసం నియతాహారం సర్వభూతహితే రతమ్.
సో.?హం వనగతం రామం పరిభూయ మహాబలమ్..3.39.8..
తాపసో.?యమితి జ్ఞాత్వా పూర్వవైరమనుస్మరన్.
అభ్యధావం హి సంక్రుద్ధస్తీక్ష్ణ శృఙ్గో మృగాకృతిః..3.39.9..
జిఘాంసురకృతప్రజ్ఞస్తం ప్రహారమనుస్మరన్.

తేన ముక్తాస్త్రయో బాణాశ్శితాశ్శత్రునిబర్హణాః..3.39.10..
వికృష్య బలవచ్చాపం సుపర్ణానిలనిస్స్వనాః.

తే బాణా వజ్రసఙ్కాశాస్సుముక్తా రక్తభోజనాః.
ఆజగ్ముస్సహితాస్సర్వే త్రయస్సన్నతపర్వణః..3.39.11..

పరాక్రమజ్ఞో రామస్య శఠో దృష్టభయః పురా.
సముద్భాన్తస్తతోముక్తస్తావుభౌ రాక్షసౌ హతౌ..3.39.12..

శరేణ ముక్తో రామస్య కథఞ్చిత్ప్రాప్య జీవితమ్.
ఇహ ప్రవ్రాజితో యుక్తస్తాపసో.?హం సమాహితః..3.39.13..

వృక్షే వృక్షే చ పశ్యామి చీరకృష్ణాజినామ్బరమ్.
గృహీతధనుషం రామం పాశహస్తమివాన్తకమ్..3.39.14..

అపి రామసహస్రాణి భీతః పశ్యామి రావణ.
రామభూతమిదం సర్వమరణ్యం ప్రతిభాతి మే..3.39.15..

రామమేవ హి పశ్యామి రహితే రాక్షసాధిప.
దృష్ట్వా స్వప్నగతం రామముద్భ్రమామి విచేతనః..3.39.16..

రకారాదీని నామాని రామత్రస్తస్య రావణ.
రత్నాని చ రథాశ్చైవ త్రాసం సంజనయన్తి మే..3.39.17..

అహం తస్య ప్రభావజ్ఞో న యుద్ధం తేన తే క్షమమ్.
బలిం వా నముచిం వాపి హన్యాద్ధి రఘునన్దనః..3.39.18..

బహవస్సాధవో లోకే యుక్తా ధర్మమనుష్ఠితాః.
పరేషామపరాధేన వినష్ఠాస్సపరిచ్ఛదాః..3.39.20..

సో.?.?హం తవాపరాధేన వినశ్యేయం నిశాచర.
కురు యత్తే క్షమం తత్త్వమహం త్వా నానుయామి హ..3.39.21..

రామశ్చ హి మహాతేజా మహాసత్త్వో మహాబలః..3.39.22..
అపి రాక్షసలోకస్య న భవేదన్తకో.?పి సః.

యది శూర్పణఖాహేతోర్జనస్థానగతః ఖరః..3.39.23..
అతివృత్తో హతః పూర్వం రామేణాక్లిష్టకర్మణా.
అత్ర బ్రూహి యథాతత్త్వం కో రామస్య వ్యతిక్రమః..3.39.24..

ఇదం వచో బన్ధుహితార్థినామయా
యథోచ్యమానం యది నాభిపత్స్యసే.
సబాన్ధవస్త్యక్ష్యసి జీవితం రణే
హతో.?.?ద్య రామేణ శరైరజిహ్మగైః..3.39.25..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అరణ్యకాణ్డే ఏకోనచత్వారింశస్సర్గః.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s