ముంగిలి » ArnayaKaanda » అరణ్యకాండ సర్గ 38

అరణ్యకాండ సర్గ 38

శ్రీ రామాయణం అరణ్యకాండ సర్గ 38

కదాచిదప్యహం వీర్యాత్పర్యటన్పృథివీమిమామ్.
బలం నాగసహస్రస్య ధారయన్పర్వతోపమః..3.38.1..
నీలజీమూతసఙ్కాశస్తప్తకాఞ్చనకుణ్డలః.
భయం లోకస్య జనయన్కిరీటీ పరిఘాయుధః..3.38.2..
వ్యచరం దణ్డకారణ్యే ఋషిమాంసాని భక్షయన్.

విశ్వామిత్రో.?థ ధర్మాత్మా మద్విత్రస్తో మహామునిః..3.38.3..
స్వయం గత్వా దశరథం నరేన్ద్రమిదమబ్రవీత్.

అద్య రక్షతు మాం రామః పర్వకాలే సమాహితః..3.38.4..
మారీచాన్మే భయం ఘోరం సముత్పన్నం నరేశ్వర.

ఇత్యేవముక్తో ధర్మాత్మా రాజా దశరథస్తదా..3.38.5..
ప్రత్యువాచ మహాభాగం విశ్వామిత్రం మహామునిమ్.

బాలో ద్వాదశవర్షో.?యమకృతాస్త్రశ్చ రాఘవః..3.38.6..
కామం తు మమ యత్సైన్యం మయా సహ గమిష్యతి.

బలేన చతురఙ్గేణ స్వయమేత్య నిశాచరాన్..3.38.7..
వధిష్యామి మునిశ్రేష్ఠ శత్రూంస్తే మనసేప్సితాన్.

ఇత్యేవముక్తస్సమునీ రాజానమిదమబ్రవీత్..3.38.8..
రామాన్నాన్యద్బలం లోకే పర్యాప్తం తస్య రక్షసః.

దేవతానామపి భవాన్ సమరేష్వభిపాలకః..3.38.9..
ఆసీత్తవ కృతం కర్మ త్రిలోకే విదితం నృప.

కామమస్తు మహత్సైన్యం తిష్ఠత్విహ పరన్తప..3.38.10..
బాలో.?ప్యేష మహామతేజాస్సమర్థస్తస్య నిగ్రహే.
గమిష్యే రామమాదాయ స్వస్తి తే.?స్తు పరన్తప..3.38.11..

ఏవముక్త్వా తు స మునిస్తమాదాయ నృపాత్మజమ్.
జగామ పరమప్రీతో విశ్వామిత్రస్స్వమాశ్రమమ్..3.38.12..

తం తదా దణ్డకారణ్యే యజ్ఞముద్దిశ్య దీక్షితమ్.
బభూవోపస్థితో రామశ్చిత్రం విష్ఫారయన్ధనుః..3.38.13..

అజాతవ్యఞ్జనశ్రీమాన్పద్మపత్రనిభేక్షణః.
ఏకవస్త్రధరో ధన్వీ శిఖీ కనకమాలయా..3.38.14..
శోభయన్ దణ్డకారణ్యం దీప్తేన స్వేన తేజసా.
అదృశ్యత తతో రామో బాలచన్ద్ర ఇవోదితః..3.38.15..

తతో.?హం మేఘసఙ్కాశస్తప్తకాఞ్చనకుణ్డలః.
బలీ దత్తవరోదర్పాదాజగామ తదాశ్రమమ్..3.38.16..

తేన దృష్టః ప్రవిష్టో.?హం సహసైవోద్యతాయుధః.
మాం తు దృష్ట్వా ధనుస్సజ్యమసమ్భ్రాన్తశ్చకార సః..3.38.17..

అవజానన్నహం మోహాద్బాలో.?యమితి రాఘవమ్.
విశ్వామిత్రస్య తాం వేదిమభ్యధావం కృతత్వరః..3.38.18..

తేన ముక్తస్తతో బాణః శితశ్శత్రునిబర్హణః.
తేనాహం త్వాహతః క్షిప్తస్సముద్రే శతయోజనే..3.38.19..

నేచ్ఛతా తాత మాం హన్తుం తదా వీరేణ రక్షితః.
రామస్య శరవేగేన నిరస్తో.?హమచేతనః..3.38.20..

పాతితో.?హం తదా తేన గమ్భీరే సాగరామ్భసి.
ప్రాప్య సంజ్ఞాం చిరాత్తాత లఙ్కాం ప్రతిగతః పురీమ్..3.38.21..

ఏవమస్మి తదా ముక్తస్సహాయాస్తు నిపాతితాః.
అకృతాస్త్రేణ బాలేన రామేణాక్లిష్టకర్మణా..3.38.22..

తన్మయా వార్యమాణస్త్వం యది రామేణ విగ్రహమ్.
కరిష్యస్యాపదం ఘోరాం క్షిప్రం ప్రాప్స్యసి రావణ..3.38.23..

క్రీడారతివిధిజ్ఞానాం సమాజోత్సవశాలినామ్.
రక్షసాం చైవ సన్తాపమనర్థం చాహరిష్యసి..3.38.24..

హర్మ్యప్రాసాదసమ్బాధాం నానారత్నవిభూషితామ్.
ద్రక్ష్యసి త్వం పురీం లఙ్కాం వినష్టాం మైథిలీకృతే..3.38.25..

అకుర్వన్తో.?పి పాపాని శుచయః పాపసంశ్రయాత్.
పరపాపైర్వినశ్యన్తి మత్స్యా నాగహ్రదే యథా..3.38.26..

దివ్యచన్దనదిగ్ధాఙ్గాన్దివ్యాభరణభూషితాన్.
ద్రక్ష్యస్యభిహతాన్భూమౌ తవ దోషాత్తు రాక్షసాన్..3.38.27..

హృతదారాన్ సదారాంశ్చ దశ విద్రవతో దిశః.
హతశేషానశరణాన్ద్రక్ష్యసి త్వం నిశాచరాన్..3.38.28..

శరజాలపరిక్షిప్తామగ్నిజ్వాలాసమావృతామ్.
ప్రదగ్ధభవనాం లఙ్కాం ద్రక్ష్యసి త్వం న సంశయః..3.38.29..

పరదారాభిమర్శాత్తు నాన్యత్పాపతరం మహత్.
ప్రమదానాం సహస్రం చ తవ రాజన్పరిగ్రహః..3.38.30..

భవ స్వదారనిరతస్వకులం రక్ష రాక్షస.
మానమృద్ధిం చ రాజ్యం చ జీవితం చేష్టమాత్మనః..3.38.31..

కలత్రాణి చ సౌమ్యాని మిత్రవర్గం తథైవ చ.
యదీచ్ఛసి చిరం భోక్తం మా కృథా రామవిప్రియమ్..3.38.32..

నివార్యమాణస్సుహృదా మయా భృశం
ప్రసహ్య సీతాం యది ధర్షయిష్యసి.
గమిష్యసి క్షీణబలస్సబాన్ధవో
యమక్షయం రామశరాత్తజీవితః..3.38.33..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అరణ్యకాణ్డే అష్టత్రింశస్సర్గః.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s