ముంగిలి » ArnayaKaanda » అరణ్యకాండ సర్గ 36

అరణ్యకాండ సర్గ 36

శ్రీ రామాయణం అరణ్యకాండ సర్గ 36

మారీచ శ్రూయాతాం తాత వచనం మమ భాషతః.
ఆర్తో.?స్మి మమ చార్తస్య భవాన్హి పరమా గతిః..3.36.1..

జానీషే త్వం జనస్థానే యథా భ్రాతా ఖరో మమ.
దూషణశ్చ మహాబాహు స్వసా శూర్పణఖా చ మే..3.36.2..
త్రిశిరాశ్చ మహాతేజా రాక్షసః పిశితాశనః.
అన్యే చ బహవశ్శూరా లబ్ధలక్షా నిశాచరాః..3.36.3..
వసత్ని మన్నియోగేన నిత్యవాసం చ రాక్షసాః.
బాధమానా మహారణ్యే మునీన్వై ధర్మచారిణః..3.36.4..

చతుర్దశ సహస్రాణి రక్షసాం భీమకర్మణామ్.
శూరాణాం లబ్ధలక్షాణాం ఖరచిత్తానువర్తినామ్..3.36.5..

తే త్విదానీం జనస్థానే వసమానా మహాబలాః.
సఙ్గతాః పరమాయత్తా రామేణ సహ సంయుగే..3.36.6..
నానాప్రహరణోపేతాః ఖరప్రముఖరాక్షసాః.

తేన సఞ్జాతరోషేణ రామేణ రణమూర్ధని.
అనుక్త్వా పరుషం కిఞ్చిచ్ఛరైర్వ్యాపారితం ధనుః..3.36.7..

చతుర్దశ సహస్రాణి రక్షసాముగ్రతేజసామ్.
నిహతాని శరైస్తీక్ష్ణైర్మానుషేణ పదాతినా..3.36.8..

ఖరశ్చ నిహతస్సఙ్ఖ్యే దూషణశ్చ నిపాతితః.
హతశ్చ త్రిశిరాశ్చాపి నిర్భయా దణ్డకాః కృతాః..3.36.9..

పిత్రా నిరస్తః క్రుద్ధేన సభార్యః క్షీణజీవితః.
స హన్తా తస్య సైన్యస్య రామః క్షత్రియపాంసనః..3.36.10..

దుశ్శీలః కర్కశస్తీక్ష్ణో మూర్ఖో లుబ్ధో.?జితేన్ద్రియః.3.36.11..
త్యక్తధర్మో హ్యధర్మాత్మా భూతానామహితే రతః..

యేన వైరం వినా.?రణ్యే సత్వమాశ్రిత్య కేవలమ్..3.36.12..
కర్ణనాసాపహరణాద్భగినీ మే విరూపితా.
తస్యభార్యాం జనస్థానాత్సీతాం సురసుతోపమామ్.3.36.13..
ఆనయిష్యామి విక్రమ్య సహాయస్తత్ర మే భవ.

త్వయా హ్యహం సహాయేన పార్శ్వస్థేన మహాబల. 3.36.14..
భ్రాతృభిశ్చ సురాన్యుద్ధే సమగ్రాన్నాభిచిన్తయే.
తత్సహాయో భవ త్వం మే సమర్థో హ్యసి రాక్షస.. 3.36.15..

వీర్యే యుద్ధే చ దర్పే చ న హ్యస్తి సదృశస్తవ.
ఉపాయజ్ఞో మహాన్శూరస్సర్వమాయావిశారదః..3.36.16..

ఏతదర్థమహం ప్రాప్తస్త్వత్సమీపం నిశాచర.
శృణు తత్కర్మ సాహాయ్యే యత్కార్యం వచనాన్మమ..3.36.17..

సౌవర్ణస్త్వం మృగో భూత్వా చిత్రో రజతబిన్దుభిః.
ఆశ్రమే తస్య రామస్య సీతాయాః ప్రముఖే చర..3.36.18..

త్వాం తు నిస్సంశయం సీతా దృష్ట్వా తు మృగరూపిణమ్.
గృహ్యతామితి భర్తారం లక్ష్మణం చాభిధాస్యతి..3.36.19..

తతస్తయోరపాయే తు శూన్యే సీతాం యథాసుఖమ్.
నిరాబాధో హరిష్యామి రాహుశ్చన్ద్రప్రభామివ..3.36.20..

తతః పశ్చాత్సుఖం రామే భార్యాహరణకర్శితే.
విస్రబ్ధః ప్రహరిష్యామి కృతార్థేనాన్తరాత్మనా..3.36.21..

తస్య రామకథాం శ్రుత్వా మారీచస్య మహాత్మనః.
శుష్కం సమభవద్వక్త్రం పరితప్తా బభూవ హ..3.36.22..

ఓష్ఠౌ పరిలిహఞ్చుష్కౌ నేత్రైరనిమిషైరివ.
మృతభూత ఇవార్తస్తు రావణం సముదైక్షత..3.36.23..

స రావణం త్రస్తవిషణ్ణచేతా
మహావనే రామపరాక్రమజ్ఞః.
కృతాఞ్జలిస్తత్వమువాచ వాక్యం
హితం చ తస్మై హితమాత్మనశ్చ..3.36.24..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే అరణ్యకాణ్డే షట్ త్రింశస్సర్గః..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s