ముంగిలి » ArnayaKaanda » అరణ్యకాండ సర్గ 35

అరణ్యకాండ సర్గ 35

శ్రీ రామాయణం అరణ్యకాండ సర్గ 35

తతశ్శూర్పణఖావాక్యం తచ్ఛ్రుత్వా రోమహర్షణమ్.
సచివానభ్యనుజ్ఞాయ కార్యం బుద్ధ్వా జగామ హ..3.35.1..

తత్కార్యమనుగమ్యాథ యథావదుపలభ్య చ.
దోషాణాం చ గుణానాం చ సమ్ప్రధార్య బలాబలమ్.3.35.2..
ఇతి కర్తవ్యమిత్యేవ కృత్వా నిశ్చయమాత్మనః.
స్థిరబుద్ధిస్తతో రమ్యాం యానశాలాం జగామ హ..3.35.3..

యానశాలాం తతో గత్వా ప్రచ్ఛన్నో రాక్షసాధిపః.
సూతం సఞ్చోదయామాస రథస్సంయోజ్యతామితి..3.35.4..

ఏవముక్తః క్షేణేనైవ సారథిర్లఘువిక్రమః.
రథం సంయోజయామాస తస్యాభిమతముత్తమమ్..3.35.5..

కాఞ్చనం రథమాస్థాయ కామగం రత్నభూషితమ్.
పిశాచవదనైర్యుక్తం ఖరైః కాఞ్చనభూషణైః..3.35.6..
మేఘప్రతిమనాదేన స తేన ధనదానుజః.
రాక్షసాధిపతిశ్శ్రీమాన్యయౌ నదనదీపతిమ్..3.35.7..

స శ్వేతవాలవ్యజనః శ్వేతచ్ఛత్రో దశాననః.
స్నిగ్ధవైదూర్యసంకాశ స్తప్తకాఞ్చనకుణ్డలః..3.35.8..
వింశద్భుజో దశగ్రీవో దర్శనీయపరిచ్ఛదః.
త్రిదశారిర్మునీన్ద్రఘ్నో దశశీర్ష ఇవాద్రిరాట్..3.35.9..
కామగం రథమాస్థాయ శుశుభే రాక్షసేశ్వరః.
విద్యున్మణ్డలవాన్మేఘస్సబలాక ఇవామ్బరే..3.35.10..

స శైలం సాగరానూపం వీర్యవానవలోకయన్.
నానాపుష్పఫలైర్వృక్షైరనుకీర్ణం సహస్రశః..3.35.11..

శీతమఙ్గలతోయాభిః పద్మినీభిస్సమన్తతః.
విశాలైరాశ్రమపదైర్వేదిమద్భిస్సమావృతమ్..3.35.12..

కదల్యాఢకిసమ్బాధం నారికేలోపశోభితమ్.
సాలైస్తాలైస్తమాలైశ్చ పుష్పితైస్తరుభిర్వృతమ్..3.35.13..

నాగైస్సుపర్ణైర్గన్ధైర్వైః కిన్నరైశ్చ సహస్రశః.
అజైర్వైఖానసైర్మాషైర్వాలఖిల్యైర్మరీచిపైః..3.35.14..
అత్యన్తనియతాహారైశ్శోభితం పరమర్షిభిః.
జితకామైశ్చ సిద్ధైశ్చ చారణైరుపశోభితమ్..3.35.15..

దివ్యాభరణమాల్యాభిర్దివ్యరూపాభిరావృతమ్.
క్రీడారతివిధిజ్ఞాభిరప్సరోభిస్సహస్రశః..3.35.16..

సేవితం దేవపన్తీభిశ్శ్రీమతీభిశ్శ్రియా.?.?వృతమ్.
దేవదానవసఙ్ఘైశ్చ చరితం త్వమృతాశిభిః..3.35.17..

హంసక్రౌఞ్చప్లవాకీర్ణం సారసైస్సమ్ప్రణాదితమ్.
వైఢూర్యప్రస్తరం రమ్యం స్నిగ్ధం సాగరతేజసా..3.35.18..

పాణ్డురాణి విశాలాని దివ్యమాల్యయుతాని చ.
తూర్యగీతాభిజుష్టాని విమానాని సమన్తతః..3.35.19..
తపసా జితలోకానాం కామగాన్యభిసమ్పతన్.
గన్దర్వాప్సరసశ్చైవ దదర్శ ధనదానుజః..3.35.20..

నిర్యాసరసమూలానాం చన్దనానాం సహస్రశః.
వనాని పశ్యన్సౌమ్యాని ఘ్రాణతృప్తికరాణి చ..3.35.21..

అగరూణాం చ ముఖ్యానాం వనాన్యుపవనాని చ.
తక్కోలానాం చ జాత్యానాం ఫలానాం చ సుగన్ధినామ్..3.35.22..

పుష్పాణి చ తమాలస్య గుల్మాని మరిచస్య చ.
ముక్తానాం చ సమూహాని శుష్యమాణాని తీరతః..3.35.23..

శఙ్ఖానాం ప్రసరం చైవ ప్రవాలనిచయం తథా.
కాఞ్చనాని చ శైలాని రాజతాని చ సర్వశః..3.35.24..

ప్రస్రవాణి మనోజ్ఞాని ప్రసన్నాని హ్రదాని చ.
ధనధాన్యోపపన్నాని స్త్రీరత్నైశ్శోభితాని చ..3.35.25..
హస్త్యశ్వరథగాఢాని నగరాణ్యవలోకయన్.

తం సమం సర్వతస్నిగ్ధం మృదుసంస్పర్శమారుతమ్.
అనూపం సిన్ధురాజస్య దదర్శ త్రిదివోపమమ్..3.35.26..

తత్రాపశ్యత్స మేఘాభం న్యగ్రోధమృషిభిర్వృతమ్..3.35.27..
సమన్తాద్యస్య తాశ్శాఖాశ్శతయోజనమాయతాః.

యస్య హస్తినమాదాయ మహాకాయం చ కచ్ఛపమ్..3.35.28..
భక్షార్థం గరుడశ్శాఖామాజగామ మహాబలః.

తస్య తాం సహసా శాఖాం భారేణ పతగోత్తమః..3.35.29..
సుపర్ణః పర్ణబహులాం బభఞ్జ చ మహాబలః.

తత్ర వైఖానసా మాషా వాలఖిల్యా మరీచిపాః. 3.35.30..
అజా బభూవుర్ధూమ్రాశ్చ సఙ్గతాః పరమర్షయః..

తేషాం దయార్థం గరుడస్తాం శాఖాం శతయోజనామ్. 3.35.31..
జగామాదాయ వేగేన తౌ చోభౌ గజకచ్ఛపౌ..

ఏకపాదేన ధర్మాత్మా భక్షయిత్వా తదామిషమ్..3.35.32..
నిషాదవిషయం హత్వా శాఖయా పతగోత్తమః.
ప్రహర్షమతులం లేభే మోక్షయిత్వా మహామునీన్..3.35.33..

స తేనైవ ప్రహర్షేణ ద్విగుణీకృతవిక్రమః.
అమృతానయనార్థం వై చకార మతిమాన్మతిమ్..3.35.34..

అయోజాలాని నిర్మథ్య భిత్వా రత్నమయం గృహమ్.
మహేన్ద్రభవనాద్గుప్తమాజహారామృతం తతః..3.35.35..

తం మహర్షిగణైర్జుష్టం సుపర్ణకృతలక్షణమ్.
నామ్నా సుభద్రం న్యగ్రోధం దదర్శ ధనదానుజః..3.35.36..

తం తు గత్వా పరం పారం సముద్రస్య నదీపతేః.
దదర్శాశ్రమమేకాన్తే రమ్యే పుణ్యే వనాన్తరే..3.35.37..

తత్ర కృష్ణాజినధరం జటావల్కలధారిణమ్.
దదర్శ నియతాహారం మారీచం నామ రాక్షసామ్..3.35.38..

స రావణస్సమాగమ్య విధివత్తేన రక్షసా.
మారీచేనార్చితో రాజా సర్వకామైరమానుషైః..3.35.39..

తం స్వయం పూజయిత్వా తు భోజనేనోదకేన చ.
అర్థోపహితయా వాచా మారీచో వాక్యమబ్రవీత్..3.35.40..

కచ్చిత్సుకుశలం రాజన్లఙ్కాయాం రాక్షసేశ్వర.
కేనార్థేన పునస్త్వం వై తూర్ణమేవమిహాగతః..3.35.41..

ఏవముక్తో మహాతేజా మారీచేన స రావణః.
తతః పశ్చాదిదం వాక్యమబ్రవీద్వాక్యకోవిదః..3.35.42..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అరణ్యకాణ్డే పఞ్చత్రింశస్సర్గః..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s