ముంగిలి » ArnayaKaanda » అరణ్యకాండ సర్గ 33

అరణ్యకాండ సర్గ 33

శ్రీ రామాయణం అరణ్యకాండ సర్గ 33

తతః శూర్పణఖా దీనా రావణం లోకరావణమ్.
అమాత్యమధ్యే సఙ్క్రుద్ధా పరుషం వాక్యమబ్రవీత్..3.33.1..

ప్రమత్తః కామభోగేషు స్వైరవృత్తో నిరఙ్కుశః.
సముత్పన్నం భయం ఘోరం బోద్ధవ్యం నావబుధ్యసే..3.33.2..

సక్తం గ్రామ్యేషు భోగేషు కామవృత్తం మహీపతిమ్.
లుబ్ధం న బహుమన్యన్తే శ్మశానాగ్నిమివ ప్రజాః..3.33.3..

స్వయం కార్యాణి యః కాలే నానుతిష్ఠతి పార్థివః.
స తు వై సహ రాజ్యేన తైశ్చ కార్యైర్వినశ్యతి..3.33.4..

అయుక్తచారం దుర్దర్శమస్వాధీనం నరాధిపమ్.
వర్జయన్తి నరా దూరాన్నదీపఙ్కమివ ద్విపాః..3.33.5..

యే న రక్షన్తి విషయమస్వాధీనా నరాధిపాః.
తే న వృద్ధ్యా ప్రకాశన్తే గిరయస్సాగరే యథా..3.33.6..

ఆత్మవద్భిర్విగృహ్య త్వం దేవగన్ధర్వదానవైః.
అయుక్తచారశ్చపలః కథం రాజా భవిష్యసి..3.33.7..

త్వన్తు బాలస్వభావశ్చ బుద్ధిహీనశ్చ రాక్షస.
జ్ఞాతవ్యన్తు న జానీషే కథం రాజా భవిష్యసి..3.33.8..

యేషాం చారశ్చ కోశశ్చ నయశ్చ జయతాం వర.
అస్వాధీనా నరేన్ద్రాణాం ప్రాకృతైస్తే జనైస్సమాః..3.33.9..

యస్మాత్పశ్యన్తి దూరస్థాన్ సర్వానర్థాన్నరాధిపాః.
చారేణ తస్మాదుచ్యన్తే రాజానో దీర్ఘచక్షుషః..3.33.10..

అయుక్తచారం మన్యే త్వాం ప్రాకృతైస్సచివైర్వృతమ్.
స్వజనం తు జనస్థానే హతం యో నావబుద్ధ్యసే..3.33.11..

చతుర్దశ సహస్రాణి రక్షసాం క్రూరకర్మణామ్.
హతాన్యేకేన రామేణ ఖరశ్చ సహదూషణః..3.33.12..

ఋషీణామభయం దత్తం కృతక్షేమాశ్చ దణ్డకాః.
ధర్షితం చ జనస్థానం రామేణాక్లిష్టకర్మణా..3.33.13..

త్వన్తు లుబ్దః ప్రమత్తశ్చ పరాధీనశ్చ రావణ.
విషయే స్వే సముత్పన్నం భయం యో నావబుధ్యసే..3.33.14..

తీక్ష్ణమల్పప్రదాతారం ప్రమత్తం గర్వితం శఠమ్.
వ్యసనే సర్వభూతాని నాభిధావన్తి పార్థివమ్..3.33.15..

అతిమానినమగ్రాహ్యమాత్మసమ్భావితం నరమ్.
క్రోధినం వ్యసనే హన్తి స్వజనో.?పి మహీపతిమ్..3.33.16..

నానుతిష్ఠతి కార్యాణి భయేషు న బిభేతి చ.
క్షిప్రం రాజ్యాచ్యుతో దీనస్తృణైస్తుల్యో భవిష్యతి..3.33.17..

శుష్కైః కాష్ఠైర్భవేత్కార్యం లోష్టైరపి చ పాంసుభిః.
న తు స్థానాత్పరిభ్రష్టైః కార్యం స్యాద్వసుధాధిపైః..3.33.18..

అపభుక్తం యథా వాసస్స్రజో వా మృదితా యథా.
ఏవం రాజ్యాత్పరిభ్రష్టస్సమర్థో.?పి నిరర్థకః..3.33.19..

అప్రమత్తశ్చ యో రాజా సర్వజ్ఞో విజితేన్ద్రియః.
కృతజ్ఞో ధర్మశీలశ్చ స రాజా తిష్ఠతే చిరమ్..3.33.20..

నయనాభ్యాం ప్రసుప్తో.?పి జాగర్తి నయచక్షుషా.
త్యక్తక్రోధప్రమాదశ్చ స రాజా పూజ్యతే జనైః..3.33.21..

త్వం తు రావణ దుర్బుద్ధిర్గుణైరేతైర్వివర్జితః.
యస్య తే.?విదితశ్చారై రక్షసాం సుమహాన్వధః..3.33.22..

పరావమన్తా విషయేషు సఙ్గతో
న దేశకాలప్రవిభాగతత్వవిత్.
అయుక్తబుద్ధిర్గుణదోషనిశ్చయే
విపన్నరాజ్యో నచిరాద్విపత్స్యసే..3.33.23..

ఇతి స్వదోషాన్ పరికీర్తితాంస్తయా
సమీక్ష్య బుద్ధ్యా క్షణదాచరేశ్వరః.
ధనేన దర్పేణ బలేన చాన్వితో
విచిన్తయామాస చిరం స రావణః..3.33.24..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అరణ్యకాణ్డే త్రయస్త్రింశస్సర్గః..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s