ముంగిలి » ArnayaKaanda » అరణ్యకాండ సర్గ 32

అరణ్యకాండ సర్గ 32

శ్రీ రామాయణం అరణ్యకాండ సర్గ 32

తతశ్శూర్పణఖా దృష్ట్వా సహస్రాణి చతుర్దశ.
హతాన్యేకేన రామేణ రక్షసాం భీమకర్మణామ్..3.32.1..
దూషణం చ ఖరం చైవ హతం త్రిశిరసా సహ.
దృష్ట్వా పునర్మహానాదం ననాద జలదో యథా.. 3.32.2..

సా దృష్ట్వా కర్మ రామస్య కృతమన్యైస్సుదుష్కరమ్.
జగామ పరమోద్విగ్నా లఙ్కాం రావణపాలితామ్..3.32.3..

సా దదర్శ విమానాగ్రే రావణం దీప్తతేజసమ్.
ఉపోపవిష్టం సచివైర్మరుద్భిరివ వాసవమ్..3.32.4..

ఆసీనం సూర్యసఙ్కాశే కాఞ్చనే పరమాసనే.
రుక్మవేదిగతం ప్రాజ్యం జ్వలన్తమివ పావకమ్..3.32.5..

దేవగన్ధర్వభూతానామృషీణాం చ మహాత్మనామ్.
అజేయం సమరే శూరం వ్యాత్తాననమివాన్తకమ్..3.32.6..

దేవాసురవిమర్దేషు వజ్రాశనికృతవ్రణమ్.
ఐరావతవిషాణగ్రైరుద్ఘృష్టకిణవక్షసమ్..3.32.7..

వింశద్భుజం దశగ్రీవం దర్శనీయపరిచ్ఛదమ్.
విశాలవక్షసం వీరం రాజలక్షణ శోభితమ్..3.32.8..

స్నిగ్ధవైడూర్యసఙ్కాకాశం తప్తకాఞ్చనకుణ్డలమ్.
సుభుజం శుక్లదశనం మహాస్యం పర్వతోపమమ్.. 3.32.9..

విష్ణుచక్రనిపాతైశ్చ శతశో దేవసంయుగే.
అన్యైశ్శస్త్రప్రహారైశ్చ మహాయుద్ధేషు తాడితమ్.. 3.32.10..

అహతాఙ్గం సమస్తైశ్చ దేవప్రహరణైస్తథా.
అక్షోభ్యాణాం సముద్రాణాం క్షోభణం క్షిప్రకారిణమ్..3.32.11..

క్షేప్తారం పర్వతేన్ద్రాణాం సురాణాం చ ప్రమర్దనమ్.
ఉచ్ఛేత్తారం చ ధర్మాణాం పరదారాభిమర్శనమ్..3.32.12..

సర్వదివ్యాస్త్రయోక్తారం యజ్ఞవిఘ్నకరం సదా.
పురీం భోగవతీం ప్రాప్య పరాజిత్య చ వాసుకిమ్..3.32.13..
తక్షకస్య ప్రియాం భార్యాం పరాజిత్య జహార యః.

కైలాసపర్వతం గత్వా విజిత్య నరవాహనమ్.
విమానం పుష్పకం తస్య కామగం వై జహార యః..3.32.14..

వనం చైత్రరథం దివ్యం నలినీం నన్దనం వనమ్.
వినాశయతి యః క్రోధాద్దేవోద్యానాని వీర్యవాన్..3.32.15..

చన్ద్రసూర్యౌ మహాభాగావుత్తిష్ఠన్తౌ పరన్తపౌ.
నివారయతి బాహుభ్యాం యశ్శైలశిఖరోపమః..3.32.16..

దశవర్షసహస్రాణి తపస్తప్వా మహావనే.
పురా స్వయంభువే ధీరశ్శిరాంస్యుపజహార యః..3.32.17..

దేవదానవగన్ధర్వ పిశాచపతగోరగైః.
అభయం యస్య సఙ్గ్రామే మృత్యుతో మానుషాదృతే..3.32.18..

మన్త్రైరభిష్టుతం పుణ్యమధ్వరేషు ద్విజాతిభిః.
హవిర్ధానేషు యస్సోమముపహన్తి మహాబలః..3.32.19..

ఆప్తయజ్ఞహరం క్రూరం బ్రహ్మఘ్నం దుష్టచారిణమ్.
కర్కశం నిరనుక్రోశం ప్రజానామహితే రతమ్..3.32.20..

రావణం సర్వభూతానాం సర్వలోకభయావహమ్.
రాక్షసీ భ్రాతరం శూరం సా దదర్శ మహాబలమ్..3.32.21..

తం దివ్యవస్త్రాభరణం దివ్యమాల్యోపశోభితమ్.
ఆసనే సూపవిష్టం చ కాలకాలమివోద్యతమ్..3.32.22..

రాక్షసేన్ద్రం మహాభాగం పౌలస్త్యకులనన్దనమ్. 3.32.23..
రావణం శత్రుహన్తారం మన్త్రిభిః పరివారితమ్.
అభిగమ్యాబ్రవీద్వాక్యం రాక్షసీ భయవిహ్వలా..3.32.24..

తమబ్రవీద్ధీప్తవిశాలలోచనం
ప్రదర్శయిత్వా భయమోహమూర్ఛితా.
సుదారుణం వాక్యమభీతచారిణీ
మహాత్మనా శూర్పణఖా విరూపితా..3.32.25..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అరణ్యకాణ్డే ద్వాత్రింశస్సర్గః..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s