ముంగిలి » ArnayaKaanda » అరణ్యకాండ సర్గ 30

అరణ్యకాండ సర్గ 30

శ్రీ రామాయణం అరణ్యకాండ సర్గ 30

భిత్త్వా తు తాం గదాం బాణై రాఘవో ధర్మవత్సలః.
స్మయమానః ఖరం వాక్యం సంరబ్ధమిదమబ్రవీత్..3.30.1..

ఏతత్తే బలసర్వస్వం దర్శితం రాక్షసాధమ.
శక్తిహీనతరో మత్తో వృథా త్వమవగర్జసి..3.30.2..

ఏషా బాణవినిర్భిన్నా గదా భూమితలం గతా.
అభిధానప్రగల్భస్య తవ ప్రత్యయఘాతినీ..3.30.3..

యత్త్వయోక్తం వినష్టానామహమశ్రుప్రమార్జనమ్.
రాక్షసానాం కరోమీతి మిథ్యా తదపి తే వచః..3.30.4..

నీచస్య క్షుద్రశీలస్య మిథ్యావృత్తస్య రక్షసః.
ప్రాణానహం హరిష్యామి గరుత్మానమృతం యథా..3.30.5..

అద్య తే ఛిన్నకణ్ఠస్య ఫేనబుద్బుదభూషితమ్.
విదారితస్య మద్బాణైర్మహీ పాస్యతి శోణితమ్..3.30.6..

పాంసురూషితసర్వాఙ్గస్స్రస్తన్యస్త భుజద్వయః.
స్వప్స్యసే గాం సమాలిఙ్గ్య దుర్లభాం ప్రమదామివ..3.30.7..

ప్రబద్ధనిద్రే శయితే త్వయి రాక్షసపాంసనే.
భవిష్యన్త్యశరణ్యానాం శరణ్యా దణ్డకా ఇమే..3.30.8..

జనస్థానే హతస్థానే తవ రాక్షస మచ్ఛరైః.
నిర్భయా విచరిష్యన్తి సర్వతో మునయో వనే..3.30.9..

అద్య విప్రసరిష్యన్తి రాక్షస్యో హతబాన్ధవాః.
బాష్పార్ద్రవదనా దీనా భయాదన్యభయావహాః..3.30.10..

అద్య శోకరసజ్ఞాస్తా భవిష్యన్తి నిరర్థకాః.
అనురూపకులాః పత్న్యో యాసాం త్వం పతిరీదృశః..3.30.11..

నృశంస నీచ క్షుద్రాత్మన్నిత్యం బ్రాహ్మణకణ్టక.
యత్కృతే శఙ్కితైరగ్నౌ మునిభిః పాత్యతే హవిః..3.30.12..

తమేవమభిసంరబ్ధం బ్రువాణం రాఘవం రణే.
ఖరో నిర్భర్త్సయామాస రోషాత్ఖరతరస్వరః..3.30.13..

దృఢం ఖల్వవలిప్తో.?సి భయేష్వపి చ నిర్భయః.
వాచ్యావాచ్యం తతో హి త్వం మృత్యువశ్యో న బుధ్యసే..3.30.14..

కాలపాశపరిక్షిప్తా భవన్తి పురుషా హి యే.
కార్యాకార్యం న జానన్తి తే నిరస్తషడిన్ద్రియాః..3.30.15..

ఏవముక్త్వా తతో రామం సంరుధ్య భ్రుకుటీం తతః.
స దదర్శ మహాసాలమవిదూరే నిశాచరః..3.30.16..
రణే ప్రహరణస్యార్థే సర్వతో హ్యవలోకయన్.

స తముత్పాటయామాస సందశ్య దశనచ్ఛదమ్..3.30.17..
తం సముత్క్షిప్య బాహుభ్యాం వినద్య చ మహాబలః.
రామముద్దిశ్య చిక్షేప హతస్త్వమితి చాబ్రవీత్..3.30.18..

తమాపతన్తం బాణౌఘైచ్ఛిత్వా రామః ప్రతాపవాన్.
రోషమాహారయత్తీవ్రం నిహన్తుం సమరే ఖరమ్..3.30.19..

జాతస్వేదస్తతో రామో రోషాద్రక్తాన్తలోచనః.
నిర్భిభేద సహస్రేణ బాణానాం సమరే ఖరమ్..3.30.20..

తస్య బాణాన్తరాద్రక్తం బహు సుస్రావ ఫేనిలమ్.
గిరేః ప్రస్రవణస్యేవ తోయధారాపరిస్రవః..3.30.21..

విహ్వలస్సకృతో బాణైః ఖరో రామేణ సంయుగే.
మత్తో రుధిరగన్ధేన తమేవాభ్యద్రవద్ద్రుతమ్..3.30.22..

తమాపతన్తం సంరబ్ధం కృతాస్త్రో రుధిరాప్లుతమ్.
అపాసర్పత్ప్రతిపదం కిఞ్చిత్వరితవిక్రమః..3.30.23..

తతః పావకసఙ్కాశం వధాయ సమరే శరమ్.
ఖరస్య రామో జగ్రాహ బ్రహ్మదణ్డమివాపరమ్..3.30.24..

స తం దత్తం మఘవతా సురరాజేన ధీమతా.
సందధే చాపి ధర్మాత్మా ముమోచ చ ఖరం ప్రతి..3.30.25..

స విముక్తో మహాబాణో నిర్ఘాతసమనిస్వనః.
రామేణ ధనురాయమ్య ఖరస్యోరసిచాపతత్..3.30.26..

స పపాత ఖరో భూమౌ దహ్యమానశ్శరానగ్నినా.
రుద్రేణేవ వినిర్దగ్ధశ్వేతారణ్యే యథాన్తకః..3.30.27..

స వృత్ర ఇవ వజ్రేణ ఫేనేన నముచిర్యథా.
బలో వేన్ద్రాశనిహతో నిపపాత హతః ఖరః..3.30.28..

తతో రాజర్షయస్సర్వే సఙ్గతాః పరమర్షయః.
సభాజ్య ముదితా రామమిదం వచనమబ్రువన్..3.30.29..

ఏతదర్థం మహాతేజా మహేన్ద్రః పాకశాసనః.
శరభఙ్గాశ్రమం పుణ్యమాజగామ పురన్దరః..3.30.30..

ఆనీతస్త్వమిమం దేశముపాయేన మహర్షిభిః.
ఏషాం వధార్థం క్రూరాణాం రక్షసాం పాపకర్మణామ్..3.30.31..

తదిదం నః కృతం కార్యం త్వయా దశరథాత్మజ.
సుఖం ధర్మం చరిష్యన్తి దణ్డకేషు మహర్షయః..3.30.32..

ఏతస్మిన్తరే దేవాశ్చారణైస్సహ సఙ్గతాః.
దున్దుభీంశ్చాభినిఘ్నన్తః పుష్పవర్షం సమన్తతః..3.30.33..
రామస్యోపరి సంహ్రుష్టా వవృషుర్విస్మితాస్తదా.

అర్ధాధికముహూర్తేన రామేణ నిశితైశ్శరైః..3.30.34..
చతుర్దశసహస్రాణి రక్షసాం భీమకర్మణామ్.
ఖరదూషణముఖ్యానాం నిహతాని మహాహవే..3.30.35..

అహో బత మహత్కర్మ రామస్య విదితాత్మనః.
అహో వీర్యమహో దాక్ష్యం విష్ణోరివ హి దృశ్యతే..3.30.36..
ఇత్యేవముక్త్వా తే సర్వే యయుర్దేవా యథాగతమ్.

తస్మిన్నన్తరే వీరో లక్ష్మణస్సహ సీతయా.
గిరిదుర్గాద్వినిష్క్రమ్య సంవివేశాశ్రమం సుఖీ..3.30.37..

తతో రామస్తు విజయీ పూజ్యమానో మహర్షిభిః.
ప్రవివేశాశ్రమం వీరో లక్ష్మణేనాభిపూజితః..3.30.38..

తం దృష్ట్వా శత్రుహన్తారం మహర్షీణాం సుఖావహమ్.
బభూవ హృష్టా వైదేహీ భర్తారం పరిషస్వజే..3.30.39..

ముదా పరమయా యుక్తా దృష్ట్వా రక్షోగణాన్హతాన్.
రామం చైవావ్యథం దృష్ట్వా తుతోష జనకాత్మజా..3.30.40..

తతస్తు తం రాక్షససఙ్ఘమర్దనం
సభాజ్యమానం ముదితైర్మహర్షిభిః.
పునః పరిష్వజ్య శశిప్రభాననా
బభూవ హృష్టా జనకాత్మజా తదా..3.30.41..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే అరణ్యకాణ్డే త్రింశస్సర్గః..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s