ముంగిలి » ArnayaKaanda » అరణ్యకాండ సర్గ 29

అరణ్యకాండ సర్గ 29

శ్రీ రామాయణం అరణ్యకాండ సర్గ 29

ఖరం తు విరథం రామో గదాపాణిమవస్థితమ్.
మృదుపూర్వం మహాతేజాః పరుషం వాక్యమబ్రవీత్..3.29.1..

గజాశ్వరథసమ్బాధే బలే మహతి తిష్ఠతా.
కృతం సుదారుణం కర్మ సర్వలోకజుగుప్సితమ్..3.29.2..

ఉద్వేజనీయో భూతానాం నృశంసః పాపకర్మకృత్.
త్రయాణామపి లోకానామీశ్వరో.?పి న తిష్ఠతి..3.29.3..

కర్మ లోకవిరుద్ధం తు కుర్వాణం క్షణదాచర.
తీక్ష్ణం సర్వజనో హన్తి సర్పం దుష్టమివాగతమ్..3.29.4..

లోభాత్పాపాని కుర్వాణః కామాద్వా యో న బుధ్యతే.
భ్రష్టః పశ్యతి తస్యాన్తం బ్రాహ్మణీ కరకాదివ..3.29.5..

వసతో దణ్డకారణ్యే తాపసాన్ధర్మచారిణః.
కిన్ను హత్వా మహాభాగాన్ఫలం ప్రాప్స్యసి రాక్షస..3.29.6..

న చిరం పాపకర్మాణః క్రూరా లోకజుగుప్సితాః.
ఐశ్వర్యం ప్రాప్య తిష్ఠన్తి శీర్ణమూలా ఇవ ద్రుమాః..3.29.7..

అవశ్యం లభతే జన్తుః ఫలం పాపస్య కర్మణః.
ఘోరం పర్యాగతే కాలే ద్రుమాః పుష్పమివార్తవమ్..3.29.8..

నచిరాత్ప్రాప్యతే లోకే పాపానాం కర్మణాం ఫలమ్.
సవిషాణామివాన్నానాం భుక్తానాం క్షణదాచర..3.29.9..

పాపమాచరతాం ఘోరం లోకస్యాప్రియమిచ్ఛతామ్.
అహమాసాదితో రాజా ప్రాణాన్హన్తుం నిశాచర..3.29.10..

అద్య హి త్వాం మయా ముక్తాశ్శరాః కాఞ్చనభూషణాః.
విదార్యాతిపతిష్యన్తి వల్మీకమివ పన్నగాః.. 3.29.11..

యే త్వయా దణ్డకారణ్యే భక్షితా ధర్మచారిణః.
తానద్య నిహతస్సఙ్ఖ్యే ససైన్యో.?నుగమిష్యసి..3.29.12..

అద్య త్వాం నిహతం బాణైః పశ్యన్తు పరమర్షయః.
నిరయస్థం విమానస్థా యే త్వయా హింసితాః పురా..3.29.13..

ప్రహర త్వం యథాకామం కురు యత్నం కులాధమ.
అద్య తే పాతయిష్యామి శిరస్తాలఫలం యథా..3.29.14..

ఏవముక్తస్తు రామేణ కృద్ధస్సంరక్తలోచనః.
ప్రత్యువాచ ఖరో రామం ప్రహసన్క్రోధమూర్ఛితః..3.29.15..

ప్రాకృతాన్రాక్షసాన్హత్వా యుద్ధే దశరథాత్మజ.
ఆత్మనా కథమాత్మానమప్రశస్యం ప్రశంససి..3.29.16..

విక్రాన్తా బలవన్తో వా యే భవన్తి నరర్షభాః.
కథయన్తి న తే కిఞ్చిత్తేజసా స్వేన గర్వితాః..3.29.17..

ప్రాకృతాస్త్వకృతాత్మానో లోకే క్షత్రియపాంసనాః.
నిరర్థకం వికత్థన్తే యథా రామ వికత్థసే..3.29.18..

కులం వ్యపదిశన్వీరస్సమరే కో.?భిధాస్యతి.
మృత్యుకాలే హి సమ్ప్రాప్తే స్వయమప్రస్తవే స్తవమ్..3.29.19..

సర్వథైవ లఘుత్వం తే కత్థనేన విదర్శితమ్.
సువర్ణప్రతిరూపేణ తప్తేనేవ కుశాగ్నినా..3.29.20..

న తు మామిహ తిష్ఠన్తం పశ్యసి త్వం గదాధరమ్.
ధరాధరమివాకమ్ప్యం పర్వతం ధాతుభిశ్చితమ్..3.29.21..

పర్యాప్తో.?హం గదాపాణిర్హన్తుం ప్రాణాన్రణే తవ.
త్రయాణామపి లోకానాం పాశహస్త ఇవాన్తకః..3.29.22..

కామం బహ్వపి వక్తవ్యం త్వయి వక్ష్యామి న త్వహమ్.
అస్తం గచ్ఛేద్ధి సవితా యుద్ధవిఘ్నస్తతో భవేత్..3.29.23..

చతుర్దశ సహస్రాణి రాక్షసానాం హతాని తే.
త్వద్వినాశాత్కరోమ్యేషాం తేషామశ్రుప్రమార్జనమ్..3.29.24..

ఇత్యుక్త్వా పరమక్రుద్ధస్తాం గదాం పరమాఙ్గదః.
ఖరశ్చిక్షేప రామాయ ప్రదీప్తామశనిం యథా..3.29.25..

ఖరబాహుప్రయుక్తా సా ప్రదీప్తా మహతీ గదా.
భస్మవృక్షాంశ్చ గుల్మాంశ్చ కృత్వాగాత్తత్సమీపతః..3.29.26..

తామాపతన్తీం జ్వలితాం మృత్యుపాశోపమాం గదామ్.
అన్తరిక్షగతాం రామచశిచ్ఛేద బహుధా శరైః..3.29.27..

సా వికీర్ణా శరైర్భగ్నా పపాత ధరణీతలే.
గదా మన్త్రౌషధబలైర్వ్యాలీవ వినిపాతితా..3.29.28..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అరణ్యకాణ్డే ఏకోనత్రింశస్సర్గః..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s