ముంగిలి » ArnayaKaanda » అరణ్యకాండ సర్గ 28

అరణ్యకాండ సర్గ 28

శ్రీ రామాయణం అరణ్యకాండ సర్గ 28

నిహతం దూషణం దృష్ట్వా రణే త్రిశిరసా సహ.
ఖరస్యాప్యభవత్త్రాసో దృష్ట్వా రామస్య విక్రమమ్..3.28.1..

స దృష్ట్వా రాక్షసం సైన్యమవిషహ్యం మహాబలః.
హతమేకేన రామేణ త్రిశిరోదూషణావపి..3.28.2..
తద్బలం హతభూయిష్ఠం విమనాః ప్రేక్ష్య రాక్షసః.
ఆససాద ఖరో రామం నముచిర్వాసవం యథా..3.28.3..

వికృష్య బలవచ్చాపం నారాచాన్రక్తభోజనాన్.
ఖరశ్చిక్షేప రామాయ క్రుద్ధానాశీవిషానివ..3.28.4..

జ్యాం విధూన్వంత్సుబహుశశ్శిక్షయాస్త్రాణి దర్శయన్.
చచార సమరే మార్గాఞ్ఛరై రథగతః ఖరః.. 3.28.5..

స సర్వాశ్చ దిశో బాణైః ప్రదిశశ్చ మహారథః.
పూరయామాస తం దృష్ట్వా రామో.?పి సుమహద్ధనుః..3.28.6..

స సాయకైర్దుర్విషహైస్సస్ఫులిఙ్గైరివాగ్నిభిః.
నభశ్చకారావివరం పర్జన్య ఇవ వృష్టిభిః..3.28.7..

తద్బభూవ శితైర్బాణైః ఖరరామవిసర్జితైః.
పర్యాకాశమనాకాశం సర్వతశ్శరసఙ్కులమ్..3.28.8..

శరజాలావృతస్సూర్యో న తదా స్మ ప్రకాశతే.
అన్యోన్యవధసంరమ్భాదుభయోస్సంప్రయుధ్యతోః..3.28.9..

తతో నాలీకనారాచైస్తీక్ష్ణాగ్రైశ్చ వికర్ణిభిః.
ఆజఘాన ఖరో రామం తోత్రైరివ మహాద్విపమ్..3.28.10..

తం రథస్థం ధనుష్పాణిం రాక్షసం పర్యవస్థితమ్.
దదృశుస్సర్వభూతాని పాశహస్తమివాన్తకమ్..3.28.11..

హన్తారం సర్వసైన్యస్య పౌరుషే పర్యవస్థితమ్.
పరిశ్రాన్తం మహాసత్వం మేనే రామం ఖరస్తదా..3.28.12..

తం సింహమివ విక్రాన్తం సింహవిక్రాన్తగామినమ్.
దృష్ట్వా నోద్విజతే రామః సింహః క్షుద్రమృగం యథా..3.28.13..

తతః సూర్యనికాశేన రథేన మహతా ఖరః.
ఆససాద రణే రామం పతఙ్గ ఇవ పావకమ్..3.28.14..

తతో.?స్య సశరం చాపం ముష్టిదేశే మహాత్మనః.
ఖరశ్చిచ్ఛేద రామస్య దర్శయన్పాణిలాఘవమ్..3.28.15..

స పునస్త్వపరాన్సప్త శరానాదాయ వర్మణి.
నిజఘాన ఖరః క్రుద్ధశ్శక్రాశనిసమప్రభాన్..3.28.16..

తతస్తత్ప్రహతం బాణైః ఖరముక్తైస్సుపర్వభిః.
పపాత కవచం భూమౌ రామస్యాదిత్యవర్చసః..3.28.17..

తతశ్శరసహస్రేణ రామమప్రతిమౌజసమ్.
అర్దయిత్వా మహానాదం ననాద సమరే ఖరః..3.28.18..

స శరైరర్దితః క్రుద్ధస్సర్వగాత్రేషు రాఘవః.
రరాజ సమరే రామో విధూమో.?గ్నిరివ జ్వలన్..3.28.19..

తతో గమ్భీరనిర్హ్రాదం రామశ్శత్రునిబర్హణః.
చకారాన్తాయ స రిపోస్సజ్యమన్యన్మహద్ధనుః..3.28.20..

సుమహద్వైష్ణవం యత్తదతిసృష్టం మహర్షిణా.
వరం తద్ధనురుద్యమ్య ఖరం సమభిధావత..3.28.21..

తతః కనకపుఙ్ఖైస్తు శరైస్సన్నతపర్వభిః.
బిభేద రామస్సఙ్క్రుద్ధః ఖరస్య సమరే ధ్వజమ్..3.28.22..

స దర్శనీయో బహుధా వికీర్ణః కాఞ్చనధ్వజః.
జగామ ధరణీం సూర్యో దేవతానామివాజ్ఞయా..3.28.23..

తం చతుర్భిః ఖరః క్రుద్ధో రామం గాత్రేషు మార్గణైః.
వివ్యాధ యుధి మర్మజ్ఞో మాతఙ్గమివ తోమరైః..3.28.24..

స రామో బహుభిర్బాణైః ఖరకార్ముకనిస్సృతైః.
విద్ధో రుధిరసిక్తాఙ్గో బభూవ రుషితో భృశమ్..3.28.25..

స ధనుర్ధన్వినాం శ్రేష్ఠః ప్రగృహ్య పరమాహవే.
ముమోచ పరమేష్వాసష్షట్ఛరానభిలక్షితాన్..3.28.26..

శిరస్యేకేన బాణేన ద్వాభ్యాం బహ్వోరథార్దయత్.
త్రిభిశ్చన్ద్రార్ధవక్త్రైశ్చ వక్షస్యభిజఘాన హ..3.28.27..

తతః పశ్చాన్మహాతేజా నారాచాన్భాస్కరోపమాన్.
జిఘాంసూ రాక్షసఙ్కృద్ధస్త్రయోదశ సమాదదే..3.28.28..

తతో.?స్య యుగమేకేన చతుర్భిశ్చతురో హయాన్.
షష్ఠేన తు శిరస్సఙ్ఖ్యే ఖరస్య రథసారథేః..3.28.29..
త్రిభిస్త్రివేణుం బలవాన్ద్వాభ్యామక్షం మహాబలః.
ద్వాదశేన తు బాణేన ఖరస్య సశరం ధనుః..3.28.30..
ఛిత్వా వజ్రనికాశేన రాఘవః ప్రహసన్నివ.
త్రయోదశేనేన్ద్రసమో బిభేద సమరే ఖరమ్..3.28.31..

ప్రభగ్నధన్వా విరథో హతాశ్వో హతసారథిః.
గదాపాణిరవప్లుత్య తస్థౌ భూమౌ ఖరస్తదా..3.28.32..

తత్కర్మ రామస్య మహారథస్య
సమేత్య దేవాశ్చ మహర్షయశ్చ.
అపూజయన్ప్రాఞ్జలయః ప్రహృష్టాః
తదా విమానాగ్రగతాస్సమేతాః..3.28.33..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకియ ఆదికావ్యే అరణ్యకాణ్డే అష్టావింశస్సర్గః..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s