ముంగిలి » ArnayaKaanda » అరణ్యకాండ సర్గ 27

అరణ్యకాండ సర్గ 27

శ్రీ రామాయణం అరణ్యకాండ సర్గ 27

ఖరం తు రామాభిముఖం ప్రయాన్తం వాహినీపతిః.
రాక్షసస్త్రిశిరా నామ సన్నిపత్యేదమబ్రవీత్.. 3.27.1..

మాం నియోజయ విక్రాన్త సన్నివర్తస్వ సాహసాత్.
పశ్య రామం మహాబాహుం సంయుగే వినిపాతితమ్.. 3.27.2..

ప్రతిజానామి తే సత్యమాయుధం చాహమాలభే.
యథా రామం వధిష్యామి వధార్హం సర్వరక్షసామ్..3.27.3..

అహం వాస్య రణే మృత్యురేష వా సమరే మమ.
వినివృత్య రణోత్సాహాన్ముహూర్తం ప్రాశ్నికో భవ..3.27.4..

ప్రహృష్టో వా హతే రామే జనస్థానం ప్రయాస్యసి.
మయి వా నిహతే రామం సంయుగాయోపయాస్యసి..3.27.5..

ఖరస్త్రిశిరసా తేన మృత్యులోభాత్ప్రసాదితః.
గచ్ఛ యుధ్యేత్యనుజ్ఞాతో రాఘవాభిముఖో యయౌ..3.27.6..

త్రిశిరాశ్చ రథేనైవ వాజియుక్తేన భాస్వతా.
అభ్యద్రవద్రణే రామం త్రిశృఙ్గ ఇవ పర్వతః..3.27.7..

శరధారాసమూహాన్స మహామేఘ ఇవోత్సృజన్.
వ్యసృజత్సదృశం నాదం జలార్ద్రస్య తు దున్దుభేః..3.27.8..

ఆగచ్ఛన్తం త్రిశిరసం రాక్షసం ప్రేక్ష్య రాఘవః.
ధనుషా ప్రతిజగ్రాహ విధున్వన్సాయకానశితాన్..3.27.9..

స సమ్ప్రహారస్తుములో రామత్రిశిరసోర్మహాన్.
బభూవాతీవ బలినోస్సింహకుఞ్జరయోరివ..3.27.10..

తతస్త్రిశిరసా బాణైర్లలాటే తాడితస్త్రిభిః.
ఆమర్షీ కుపితోరామస్సంరబ్ధమిదమబ్రవీత్..3.27.11..

అహో విక్రమశూరస్య రాక్షసస్యేదృశం బలమ్.
పుష్పైరివ శరైర్యస్య లలాటే.?స్మిన్పరిక్షతః..3.27.12..

మమాపి ప్రతిగృహ్ణీష్వ శరాంశ్చాపగుణాచ్యుతాన్.
ఏవముక్త్వా తు సంరబ్ధశ్శరానాశీవిషోపమాన్.3.27.13..
త్రిశిరోవక్షసి క్రుద్ధో నిజఘాన చతుర్దశ.

చతుర్భిస్తురగానస్య శరైః సన్నతపర్వభిః..3.27.14..
న్యపాతయత తేజస్వీ చతురస్తస్య వాజినః.

అష్టభిస్సాయకైస్సూతం రథోపస్థాన్న్యపాతయత్..3.27.15..
రామశ్చిచ్ఛేద బాణేన ధ్వజం చాస్య సముచ్ఛ్రితమ్.

తతో హతరథాత్తస్మాదుత్పతన్తం నిశాచరమ్..3.27.16..
బిభేద రామస్తం బాణైర్హృదయే సో.?భవజ్జడః.

సాయకైశ్చాప్రమేయాత్మా సామర్షస్తస్య రక్షసః..3.27.17..
శిరాంస్యపాతయద్రామో వేగవద్భిస్త్రిభిశ్శితైః.

స భూమౌ రుధిరోద్గారీ రామబాణాభిపీడితః..3.27.18..
న్యపతత్పతితైః పూర్వం స్వశిరోభిర్నిశాచరః.

హతశేషాస్తతో భగ్నా రాక్షసాః ఖరసంశ్రయా..3.27.19..
ద్రవన్తి స్మ న తిష్ఠన్తి వ్యాఘ్రత్రస్తా మృగా ఇవ.

తాన్ఖరో ద్రవతో దృష్ట్వా నివర్త్య రుషితస్స్వయమ్..3.27.20..
రామమేవాభిదుద్రావ రాహుశ్చన్ద్రమసం యథా.

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అరణ్యకాణ్డే సప్తవింశస్సర్గః..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s