ముంగిలి » ArnayaKaanda » అరణ్యకాండ సర్గ 25

అరణ్యకాండ సర్గ 25

శ్రీ రామాయణం అరణ్యకాండ సర్గ 25

అవష్టబ్ధధనుం రామం క్రుద్ధం చ రిపుఘాతినమ్.
దదర్శా.?శ్రమమాగమ్య ఖరస్సహ పురస్సరైః. 3.25.1..

తం దృష్ట్వా సశరం చాపముద్యమ్య ఖరనిస్స్వనమ్.
రామస్యాభిముఖం సూతం చోద్యతామిత్యచోదయత్..3.25.2..

స ఖరస్యాజ్ఞయా సూతస్తురగాన్ సమచోదయత్.
యత్ర రామో మహాబాహురేకో చున్వన్స్థితో ధనుః..3.25.3..

తం తు నిష్పతితం దృష్ట్వా సర్వే తే రజనీచరాః.
నర్దమానా మహానాదం సచివాః పర్యవారయన్..3.25.4..

స తేషాం యాతుధానానాం మధ్యే రథగతః ఖరః.
బభూవ మధ్యే తారాణాం లోహితాఙ్గ ఇవోదితః..3.25.5..

తతశ్శరసహస్రేణ రామమప్రతిమౌజసమ్.
అర్దయిత్వా మహానాదం ననాద సమరే ఖరః..3.25.6..

తతస్తం భీమధన్వానం క్రుద్ధాః సర్వే నిశాచరాః.
రామం నానావిధైః శస్స్రైరభ్యవర్షన్త దుర్జయమ్..3.25.7..

ముద్గరైః పట్టసైశ్శూలైః ప్రాసైః ఖఙ్గై పరశ్వథైః.
రాక్షసాస్సమరే రామం నిజఘ్నూ రోషతత్పరాః..3.25.8..

తే వలాహసఙ్కాశా మహానాదా మహౌజసః.
అభ్యధావన్త కాకుత్స్థం రథైర్వాజిభిరేవ చ..3.25.9..
గజైః పర్వతకూటాభై రామం యుద్ధే జిఘాంసవః.

తే రామే శరవర్షాణి వ్యసృజన్ రక్షసాం గణాః..3.25.10..
శైలేన్ద్రమివ ధారాభిర్వర్షమాణా వలాహకాః.

స తైః పరివృతో ఘోరైః రాఘవో రక్షసాం గణైః..3.25.11..
తిథిష్వి మహాదేవో వృత పరిషదాఙ్గణై

తాని ముక్తాని శస్త్రాణి యాతుధానైస్సరాఘవః.
ప్రతిజగ్రాహ విశిఖైర్నద్యోఘానివ సాగరః..3.25.12..

స తైః ప్రహరణైర్ఘోరైర్భిన్నగాత్రో న వివ్యథే.
రామః ప్రదీప్తైర్బహుభిర్వజ్రైరివ మహాచలః..3.25.13..

స విద్ధః క్షతజాదిగ్ధః సర్వగాత్రేషు రాఘవః.
బభూవ రామః సన్ధ్యాభ్రైర్దివాకర ఇవావృతః..3.25.14..

విషేదుర్దేవగన్ధర్వాస్సిద్ధాశ్చ పరమర్షయః.
ఏకం సహస్రైర్భహుభిస్తదా దృష్ట్వా సమావృతమ్..3.25.15..

తతో రామస్సుసఙ్కృద్ధో మణ్డలీకృతకార్ముకః.
ససర్జ విశిఖాన్బాణాఞ్ఛతశో.?థ సహస్రశ..3.25.16..

దురావారాన్దుర్విషహాన్కాలదణ్డోపమాన్ రణే.
ముమోచ లీలయా రామః కఙ్కపత్రానజిహ్మగాన్..3.25.17..

తే శరాశ్శత్రుసైన్యేషు ముక్తా రామేణ లీలయా.
అదదూ రక్షసాం ప్రాణాన్పాశాః కాలకృతా ఇవ..3.25.18..

భిత్త్వా రాక్షసదేహాం స్తాంస్తే శరా రుధిరాప్లుతాః.
అన్తరిక్షగతా రేజుర్దీప్తాగ్నిసమతేజసః..3.25.19..

అసఙ్ఖ్యేయాస్తు రామస్య సాయకాశ్చాపమణ్డలాత్.
వినిష్పేతురతీవోగ్రా రక్షఃప్రాణాపహారిణః..3.25.20..

తైర్ధనూంషి ధ్వజాగ్రాణి వర్మాణి చ శిరాంసి చ.
బాహూన్సహస్తాభరణానూరూన్కరికరోపమాన్..3.25.21..
చిచ్ఛేద రామస్సమరే శతశో.?థ సహస్రశః.

హయాన్కాఞ్చనసన్నాహాన్రథయుక్తాన్ససారథీన్..3.25.22..
గజాంశ్చ సగజారోహాన్సహయాన్సాదినస్తథా.
పదాతీన్సమరే హత్వా హ్యనయద్యమసాదనమ్..3.25.23..

తతో నాలీకనారాచైస్తీక్ష్ణాగ్రైశ్చ వికర్ణిభిః.
భీమమార్తస్వరం చక్రుర్భిద్యమానా నిశాచరాః..3.25.24..

తత్సైన్యం నిశితైర్బాణైరర్దితం మర్మభేదిభిః.
రామేణ న సుఖం లేభే శుష్కం వనమివాగ్నినా..3.25.25..

కేచిద్భీమబలాశ్శూరాశ్శూలాన్ఖఙ్గాన్పరశ్వధాన్.
రామస్యాభిముఖం గత్వా చిక్షిపుః పరమాయుధాన్..3.25.26..

తాని బాణైర్మహాబాహుశ్శస్త్రాణ్యావార్య రాఘవః.
జహార సమరే ప్రాణాంశ్చిచ్ఛేద చ శిరోధరాన్..3.25.27..

తే ఛిన్నశిరసః పేతుశ్చిన్నవర్మశరాసనాః.
సుపర్ణవాతవిక్షిప్తా జగత్యాం పాదపా యథా..3.25.28..

అవశిష్టాశ్చ యే తత్ర విషణ్ణాశ్చ నిశాచరాః.
ఖరమేవాభ్యధావన్త శరణార్థం శరార్దితాః..3.25.29..

తాన్సర్వాన్పునరాదాయ సమాశ్వాస్య చ దూషణః.
అభ్యదావత కాకుత్స్థం క్రుద్ధో రుద్రమివాన్తకః..3.25.30..

నివృత్తాస్తు పునస్సర్వే దూషణాశ్రయనిర్భయాః.
రామమేవాభ్యధావన్త సాలతాలశిలాయుధాః..3.25.31..

శూలముద్గరహస్తాశ్చ చాపహస్తా మహాబలాః.
సృజన్తశ్శరవర్షాణి శస్త్రవర్షాణి సంయుగే..3.15.32..
ద్రుమవర్షాణి ముఞ్చన్తశ్శిలావర్షాణి రాక్షసాః..

తద్బభూవాద్భుతం యుద్ధం తుములం రోమహర్షణమ్.
రామస్య చ మహాఘోరం పునస్తేషాం చ రక్షసామ్..3.25.33..

తే సమన్తాదతిక్రుద్ధా రాఘవం పునరభ్యయుః.3.25.34..
తైశ్చ సర్వా దిశో దృష్ట్వా ప్రదిశశ్చ సమావృతాః.
రాక్షసైరుద్యతప్రాసైశ్శరవర్షాభివర్షిభిః..3.25.35..
స కృత్వా భైరవం నాదమస్త్రం పరమభాస్వరమ్.
సంయోజయత గాన్ధర్వం రాక్షసేషు మహాబలః..3.25.36..

తతశ్శరసహస్రాణి నిర్యయుశ్చాపమణ్డలాత్.
సర్వా దశ దిశో బాణైరావార్యన్త సమాగతైః..3.25.37..

నాదదానం శరాన్ఘోరాన్నముఞ్చన్తం శిలీముఖాన్.
వికర్షమాణం పశ్యన్తి రాక్షసాస్తే శరార్దితాః..3.25.38..

శరాన్ధకారమాకాశమావృణోత్సదివాకరమ్.
బభూవావస్థితో రామః ప్రవమన్నివ తాఞ్ఛరాన్..3.25.39..

యుగపత్పతమానైశ్చ యుగపచ్చ హతైర్భృశమ్.
యుగపత్పతితైశ్చైవ వికీర్ణా వసుధా భవత్..3.25.40..

నిహతాః పతితాః క్షీణాశ్ఛిన్నా భిన్నా విదారితాః.
తత్ర తత్ర స్మ దృశ్యన్తే రాక్షసాస్తే సహస్రశః..3.25.41..

సోష్ణీషైరుత్తమాఙ్గైశ్చ సాఙ్గదైర్బాహుభిస్తథా.
ఊరుభిర్జానుభిశ్ఛిన్నైర్నానారూపైవిభూషణైః..3.25.42..
హయైశ్చ ద్విపముఖ్యైశ్చ రథైర్భిన్నైరనేకశః.
చామరైర్వ్యజనైశ్ఛత్రైర్ధ్వజైర్నానావిధైరపి..3.25.43..
రామస్య బాణాభిహతైర్విచిత్రైశ్శూలపట్టిసైః.
ఖఙ్గై ఖణ్డీకృతైః ప్రాసైర్వికీర్ణైశ్చ పరశ్వథైః..3.25.44..
చూర్ణితాభిశ్శిలాభిశ్చ శరైశ్చిత్రైరనేకశః.
విచ్ఛిన్నైస్సమరే భూమిర్వికీర్ణా.?భూద్భయఙ్కరా..3.25.45..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అరణ్యకాణ్డే పఞ్చవింశస్సర్గః..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s