ముంగిలి » ArnayaKaanda » అరణ్యకాండ సర్గ 24

అరణ్యకాండ సర్గ 24

శ్రీ రామాయణం అరణ్యకాండ సర్గ 24

ఆశ్రమం ప్రతి యాతే తు ఖరే ఖరపరాక్రమే.
తానేవౌత్పాతికాన్రామస్సహ భ్రాత్రా దదర్శ హ..3.24.1..

తానుత్పాతాన్మహోఘోరానుత్థితాన్రోమహర్షణాన్.
ప్రజానామహితాన్దృష్ట్వా రామో లక్ష్మణమబ్రవీత్.. 3.24.2..

ఇమాన్పశ్య మహాబాహో సర్వభూతాపహారిణః.
సముత్థితాన్మహోత్పాతాన్సంహర్తుం సర్వరాక్షసాన్..3.24.3..

అమీ రుధిరధారాస్తు విసృజన్తః ఖరస్వనాః.
వ్యోమ్ని మోఘా వివర్తన్తే పరుషా గర్దభారుణాః..3.24.4..

సధూమాశ్చ శరాస్సర్వే మమ యుద్ధాభినన్దినః.
రుక్మపృష్ఠాని చాపాని వివేష్టన్తే చ లక్ష్మణ..3.24.5..

యాదృశా ఇహ కూజన్తి పక్షిణౌ వనచారిణః.
అగ్రతో నో భయం ప్రాప్తం సంశయో జీవితస్య చ..3.24.6..

సమ్ప్రహారస్తు సుమహాన్భవిష్యతి న సంశయః.
అయమాఖ్యాతి మే బాహుస్స్ఫురమాణో ముహుర్ముహుః..3.24.7..
సన్నికర్షే తు న శ్శూర జయం శత్రోః పరాజయమ్.
సప్రభం చ ప్రసన్నం చ తవ వక్త్రం హి లక్ష్యతే..3.24.8..

ఉద్యతానాం హి యుద్ధార్థం యేషాం భవతి లక్ష్మణ.
నిష్ప్రభం వదనం తేషాం భవత్యాయుః పరిక్షయః..3.24.9..

రక్షసాం నర్దతాం ఘోరశ్శ్రూయతే చ మహాధ్వనిః.
ఆహతానాం చ భేరీణాం రాక్షసైః క్రూరకర్మభిః..3.24.10..

అనాగతవిధానం తు కర్తవ్యం శుభమిచ్ఛతా.
ఆపదం శఙ్కమానేన పురుషేణ విపశ్చితా..3.24.11..

తస్మాద్గృహీత్వా వైదేహీం శరపాణిర్ధనుర్ధరః.
గుహామాశ్రయ శైలస్య దుర్గాం పాదపసఙ్కులామ్..3.24.12..

ప్రతికూలితుమిచ్ఛామి న హి వాక్యమిదం త్వయా.
శాపితో మమ పాదాభ్యాం గమ్యతాం వత్స మా చిరమ్..3.24.13..

త్వం హి శూరశ్చ బలవాన్హన్యాహ్యేతాన్న సంశయః.
స్వయం తు హన్తుమిచ్ఛామి సర్వానేవ నిశాచరాన్..3.24.14..

ఏవముక్తస్తు రామేణ లక్ష్మణస్సహ సీతాయా.
శరానాదాయ చాపం చ గుహాం దుర్గాం సమాశ్రయత్..3.24.15..

తస్మిన్ప్రవిష్టే తు గుహాం లక్ష్మణే సహ సీతయా.
హన్త నిర్యుక్తమిత్యుక్త్వా రామః కవచమావిశత్..3.24.16..

స తేనాగ్ని నికాశేన కవచేన విభూషితః.
బభూవ రామ స్తిమిరే విధూమో.?గ్నిరివోత్థితః..3.24.17..

స చాపముద్యమ్య మహచ్ఛరానాదాయ వీర్యవాన్.
బభూవావస్థితస్తత్ర జ్యాస్వనైః పూరయన్దిశః..3.24.18..

తతో దేవాస్సగన్ధర్వాస్సిద్ధాశ్చ సహ చారణైః.
సమేయుశ్చ మహాత్మానో యుద్ధదర్శనకాఙ్క్షిణః..3.24.19..

ఋషయశ్చ మహాత్మానో లోకే బ్రహ్మర్షిసత్తమాః.
సమేత్య చోచుస్సహితా అన్యోన్యం పుణ్యకర్మణః..3.24.20..

స్వస్తి గోబ్రాహ్మణేభ్యో.?స్తు లోకానాం యే.?భిసఙ్గతాః.
జయతాం రాఘవో యుద్ధే పౌలస్త్యాన్ రజనీచరాన్.. 3.24.21..
చక్రహస్తో యథా యుద్ధే సర్వానసుర పుఙ్గవాన్.

ఏవముక్త్వా పునః ప్రోచురాలోక్య చ పరస్పరమ్.3.24.22..
చతుర్దశ సహస్రాణి రక్షసాం భీమకర్మణామ్.
ఏకశ్చ రామో ధర్మాత్మా కథం యుద్ధం భవిష్యతి..3.24.23..

ఇతి రాజర్షయస్సిద్ధాస్సగణాశ్చ ద్విజర్షభాః.
జాతకౌతూహలాస్తస్థుర్విమానస్థాశ్చ దేవతాః..3.24.24..

ఆవిష్టం తేజసా రామం సఙ్గ్రామశిరసి స్థితమ్.
దృష్ట్వా సర్వాణి భూతాని భయాద్వివ్యథిరే తదా..3.24.25..

రూపమప్రతిమం తస్య రామస్యాక్లిష్టకర్మణః.
బభూవ రూపం క్రుద్ధస్య రుద్రస్యేవ పినాకినః..3.24.26..

తతో గమ్భీరనిర్హ్రాదం ఘోరవర్మాయుధధ్వజమ్.
అనీకం యాతుధానానాం సమన్తాత్ప్రత్యదృశ్యత..3.24.27..

సింహనాదం విసృజతామన్యోన్యమభిగర్జతామ్.
చాపాని విస్.?ారయతాం జృమ్భతామప్యభీక్ష్ణశః..3.24.28..
విప్రఘుష్టస్వనానాం చ దున్ధుభీంశ్చాపి నిఘ్నతామ్.
తేషాం సుతుములశ్శబ్దః పూరయామాస తద్వనమ్..3.24.29..

తేన శబ్దేన విత్రస్తాశ్వాపదా వనచారిణః.
దుద్రువుర్యత్ర నిశ్శబ్దం పృష్ఠతో న వ్యలోకయన్..3.24.30..

తత్త్వనీకం మహాఘోరం రామం సముపసర్పత.
ధృతనానాప్రహరణం గమ్భీరం సాగరోపమమ్..3.24.31..

రామో.?పి చారయంశ్చక్షుస్సర్వతో రణపణ్డితః.
దదర్శ ఖరసైన్యం తద్యుద్ధాభిముఖముత్థితమ్..3.24.32..

వితత్య చ ధనుర్భీమం తూణ్యాశ్చోద్ధృత్య సాయకాన్.
క్రోధమాహారయత్తీవ్రం వధార్థం సర్వరక్షసామ్..3.24.33..

దుష్ప్రేక్ష్యస్సో.?భవత్కృద్ధో యుగాన్తాగ్నిరివ జ్వలన్.
తం దృష్ట్వా తేజసావిష్టం ప్రాద్రవన్వనదేవతాః..3.24.34..

తస్య క్రుద్ధస్య రూపం తు రామస్య దదృశే తదా.
దక్షస్యేవ క్రతుం హన్తుముద్యతస్య పినాకినః..3.24.35..

ఆవిష్టం తేజసా రామం సఙ్గ్రామశిరసి స్థితమ్.
దృష్ట్వా సర్వాణి భూతాని భయార్తాని ప్రదుద్రువుః..3.24.36..

తత్కార్ముకైరాభరణైర్ధ్వజైశ్చ
తైర్వర్మభిశ్చాగ్నిసమానవర్ణైః.
బభూవ సైన్యం పిశితాశనానాం
సూర్యోదయే నీలమివాభ్రబృన్దమ్..3.24.37..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అరణ్యకాణ్డే చతుర్వింశస్సర్గః..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s