ముంగిలి » ArnayaKaanda » అరణ్యకాండ సర్గ 23

అరణ్యకాండ సర్గ 23

శ్రీ రామాయణం అరణ్యకాండ సర్గ 23

తస్మిన్యాతే బలే ఘోరమశివం శోణితోదకమ్.
అభ్యవర్షన్మహామేఘస్తుములో గర్దభారుణః..3.23.1..

నిపేతుస్తురగాస్తస్య రథయుక్తా మహాజవాః.
సమే పుష్పచితే దేశే రాజమార్గే యదృచ్ఛయా..3.23.2..

శ్యామం రుధిరపర్యన్తం బభూవ పరివేషణమ్.
అలాతచక్రప్రతిమం పరిగృహ్య దివాకరమ్..3.23.3..

తతో ధ్వజముపాగమ్య హేమదణ్డం సముచ్ఛ్రితమ్.
సమాక్రమ్య మహాకాయస్తస్థౌ గృధ్రస్సుదారుణః..3.23.4..

జనస్థానసమీపే తు సమాగమ్య ఖరస్వనాః.
విస్వరాన్వివిధాంశ్చక్రుర్మాంసాదా మృగపక్షిణః..3.23.5..

వ్యాజహ్రుశ్చ ప్రదీప్తాయాం దిశి వై భైరవస్వనమ్.
అశివం యాతుధానానాం శివా ఘోరా మహాస్వనాః..3.23.6..

ప్రభిన్నగిరిసఙ్కాశాస్తోయశోణితధారిణః.
ఆకాశం తదనాకాశం చక్రుర్భీమా వలాహకాః..3.23.7..

బభూవ తిమిరం ఘోరముద్ధతం రోమహర్షణమ్.
దిశో వా విదిశో వాపి న చ వ్యక్తం చకాశిరే..3.23.8..

క్షతజార్ద్రసవర్ణాభా సన్ధ్యాకాలం వినా బభౌ.
ఖరస్యాభిముఖా నేదుస్తదా ఘోరమృగాః ఖగాః..3.23.9..
కఙ్కగోమాయుగృధ్రాశ్చ చుక్రుశుర్భయశంసినః.

నిత్యాశుభకరా యుద్ధే శివా ఘోరనిదర్శనాః..3.23.10..
నేదుర్బలస్యాభిముఖం జ్వాలోద్గారిభిరాననైః.

కబన్ధః పరిఘాభాసో దృశ్యతే భాస్కరాన్తికే.3.23.11..
జగ్రాహ సూర్యం స్వర్భానురపర్వణి మహాగ్రహః.
ప్రవాతి మారుతశ్శీఘ్రం నిష్ప్రభో.?భూద్దివాకరః..3.23.12..

ఉత్పేతుశ్చ వినా రాత్రిం తారాః ఖద్యోతసప్రభాః.
సంలీనమీనవిహగా నలిన్యశ్శుష్కపఙ్కజాః..3.23.13..
తస్మిన్ క్షణే బభూవుశ్చ వినా పుష్పఫలైర్ద్రుమాః.

ఉద్ధూతశ్చ వినా వాతం రేణుర్జలధరారుణః..3.23.14..
వీచీకూచీతి వాశ్యన్త్యో బభూవుస్తత్ర శారికాః.

ఉల్కాశ్చాపి సనిర్ఘాతా నిపేతుర్ఘోరదర్శనాః.. 3.23.15..
ప్రచచాల మహీ సర్వా సశైలవనకాననా.

ఖరస్య చ రథస్థస్య నర్దమానస్య ధీమతః..3.23.16..
ప్రాకమ్పత భుజస్సవ్యస్స్వరశ్చాస్యావసజ్జత.

సాస్రా సమ్పద్యతే దృష్టిః పశ్యమానస్య సర్వతః..3.23.17..
లలాటే చ రుజా జాతా న చ మోహాన్యవర్తత.

తాన్సమీక్షయ మహోత్పాతానుత్థితాన్రోమహర్షణాన్..3.23.18..
అబ్రవీద్రాక్షసాన్సర్వాన్ప్రహసన్సఖరస్తదా.

మహోత్పాతానిమాన్సర్వానుత్థితాన్ఘోరదర్శనాన్..3.23.19..
న చిన్తయామ్యహం వీర్యాద్బలవాన్దుర్బలానివ.

తారా అపి శరైస్తీక్షైః పాతయామి నభస్స్థలాత్..3.23.20..
మృత్యుం మరణధర్మేణ సఙ్క్రుద్ధో యోజయామ్యహమ్.

రాఘవం తం బలోత్సిక్తం భ్రాతరం చాస్య లక్ష్మణమ్..3.23.21..
అహత్వా సాయకైస్తీక్ష్ణైర్నోపావర్తితుముత్సహే.

సకామా భగినీ మే.?స్తు పీత్వా తు రుధిరం తయోః..3.23.22..
యన్నిమిత్తస్తు రామస్య లక్ష్మణస్య విపర్యయః.

న క్వచిత్ప్రాప్తపూర్వో మే సంయుగేషు పరాజయః..3.23.23..
యుష్మాకమేతత్ప్రత్యక్షం నానృతం కథయామ్యహమ్.

దేవరాజమపి క్రుద్ధో మత్తైరావతయాయినమ్..3.23.24..
వజ్రహస్తం రణే హన్యాం కిం పునస్తౌ కుమానుషౌ.

సా తస్య గర్జితం శ్రుత్వా రాక్షసస్య మహాచమూః..3.23.25..
ప్రహర్షమతులం లేభే మృత్యుపాశావపాశితా.

సమీయుశ్చ మహాత్మానో యుద్ధదర్శనకాఙ్క్షిణః..3.23.26..
ఋషయో దేవగన్దర్వాస్సిద్ధాశ్చ సహచారణైః.

సమేత్య చోచుస్సహితాస్తే.?న్యోన్యం పుణ్యకర్మణః.
స్వస్తి గోబ్రాహ్మణేభ్యో.?స్తు లోకానాం యే.?భిసఙ్గతాః..3.23.27..

జయతాం రాఘవస్సంఖ్యే పౌలస్త్యాన్ రజనీచరాన్..3.23.28..
చక్రహస్తో యథా యుద్ధే సర్వానసురపుఙ్గవాన్.

ఏతచ్చాన్యచ్చ బహుశో బ్రువాణాః పరమర్షయః.3.23.29..
జాతకౌతూహలాస్తత్ర విమానస్థాశ్చ దేవతాః.
దదృశుర్వాహినీం తేషాం రాక్షసానాం గతాయుషామ్..3.23.30..

రథేన తు ఖరో వేగాదుగ్రసైన్యో వినిస్సృతః.
తం దృష్ట్వా రాక్షసం భూయో రాక్షసాశ్చ వినిస్సృతాః..3.23.31..

శ్యేనగామీ పృథుగ్రీవో యజ్ఞశత్రుర్విహఙ్గమః.
దుర్జయః కరవీరాక్షః పరుషః కాలకార్ముకః..3.23.32..
మేఘమాలీ మహామాలీ సర్వాస్యో రుధిరాశనః.
ద్వాదశైతే మహావీర్యాః ప్రతస్థురభితః ఖరమ్..3.23.33..

మహాకపాలిస్స్థూలాక్షః ప్రమాథీ త్రిశిరాస్తథా.
చత్వార ఏతే సేనాన్యో దూషణం పృష్ఠతో యయుః..3.23.34..

సా భీమవేగా సమరాభికామా
మహాబలా రాక్షసవీరసేనా.
తౌ రాజపుత్రౌ సహసాభ్యుపేతా
మాలా గ్రహాణామివ చన్ద్రసూర్యౌ..3.23.35..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అరణ్యకాణ్డే త్రయోవింశస్సర్గః..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s