ముంగిలి » ArnayaKaanda » అరణ్యకాండ సర్గ 22

అరణ్యకాండ సర్గ 22

శ్రీ రామాయణం అరణ్యకాండ సర్గ 22

ఏవమాధర్షితశ్శూరశ్శూర్పణఖ్యా ఖరస్తతః.
ఉవాచ రక్షసాం మధ్యే ఖరః ఖరతరం వచః..3.22.1..

తవావమానప్రభవః క్రోధో.?యమతులో మమ.
న శక్యతే ధారయితుం లవణామ్భ ఇవోల్బణమ్..3.22.2..

న రామం గణయే వీర్యాన్మానుషం క్షీణజీవితమ్.
ఆత్మదుశ్చరితైః ప్రాణాన్హతోయో.?ద్య విమోక్షయతి..3.22.3..

బాష్పస్సంహ్రియతామేష సమ్భ్రమశ్చ విముచ్యతామ్.
అహం రామం సహ భ్రాత్రా నయామి యమసాదనమ్..3.22.4..

పరశ్వథహతస్యాద్య మన్దప్రాణస్య సంయుగే.
రామస్య రుధిరం రక్తముష్ణం పాస్యసి రాక్షసి..3.22.5..

సా ప్రహృష్టా వచశ్శ్రుత్వా ఖరస్య వదనాచ్చ్యుతమ్.
ప్రశశంస పునర్మౌర్ఖ్యాద్భ్రాతరం రక్షసాం వరమ్..3.22.6..

తయా పరుషితః పూర్వం పునరేవ ప్రశంసితః.
అబ్రవీద్దూషణం నామ ఖరస్సేనాపతిం తదా..3.22.7..

చతుర్దశ సహస్రాణి మమ చిత్తానువర్తినామ్.
రక్షసాం భీమవేగానాం సమరేష్వనివర్తినామ్..3.22.8..

నీలజీమూతవర్ణానాం ఘోరాణాం క్రూరకర్మణామ్.
లోకహింసావిహారాణాం బలినాముగ్రతేజసామ్.. 3.22.9..

తేషాం శార్దూలదర్పాణాం మహాస్యానాం మహౌజసామ్.
సర్వోద్యోగ ముదీర్ణానాం రక్షసాం సౌమ్య కారయ..3.22.10..

ఉపస్థాపయ మే క్షిప్రం రథం సౌమ్య ధనూంషి చ.
శరాంశ్చిత్రాంశ్చ ఖఙ్గాంశ్చ శక్తీశ్చ వివిధాశ్శితాః..3.22.11..

అగ్రే నిర్యాతుమిచ్ఛామి పౌలస్త్యానాం మహాత్మనామ్.
వధార్థం దుర్వినీతస్య రామస్య రణకోవిదః..3.22.12..

ఇతి తస్య బ్రువాణస్య సూర్యవర్ణం మహారథమ్.
సదశ్వైశ్శబలైర్యుక్తమాచచక్షే.?థ దూషణః..3.22.13..

తం మేరుశిఖరాకారం తప్తకాఞ్చనభూషణమ్.
హేమచక్రమసమ్బాధం వైదూర్యమయకూబరమ్..3.22.14..
మత్స్యైః పుష్పైర్ద్రుమైశ్శైలైశ్చన్ద్రసూర్యైశ్చ కాఞ్చనైః.
మఙ్గలైః పక్షిసఙ్ఘైశ్చ తారాభిరభిసంవృతమ్.. 3.22.15..
ధ్వజనిస్త్రింశసమ్పన్నం కిఙ్కిణీకవిరాజితమ్.
సదశ్వయుక్తం సో.?మర్షాదారురోహ ఖరో రథమ్..3.22.16..

నిశామ్య తు రథస్థం తం రాక్షసా భీమవిక్రమాః.
తస్థుస్సంపరివార్యైనం దూషణం చ మహాబలమ్..3.22.17..

ఖరస్తు తాన్మహేష్వాసాన్ఘోరవర్మాయుధధ్వజాన్.
నిర్యాతేత్యబ్రవీద్దృష్ట్వా రథస్థస్సర్వరాక్షసాన్..3.22.18..

తతస్తద్రాక్షాసం సైన్యం ఘోరవర్మాయుధధ్వజమ్.
నిర్జగామ జనస్థానాన్మహానాదం మహాజవమ్..3.22.19..

ముద్గరైః పట్టిసైశ్శూలైస్సుతీక్ష్ణైశ్చ పరశ్వధైః.
ఖఙ్గైశ్చక్రైశ్చ హస్తస్థైర్భ్రాజమానైశ్చ తోమరైః..3.22.20..
శక్తిభిః పరిఘైర్ఘోరైరతిమాత్రైశ్చ కార్ముకైః.
గదాసిముసలైర్వజ్రైర్గృహీతైర్భీమదర్శనైః..3.22.21..
రాక్షసానాం సుఘోరాణాం సహస్రాణి చతుర్దశ.
నిర్యాతాని జనస్థానాత్ఖరచిత్తానువర్తినామ్..3.22.22..

తాంస్త్వభిద్రవతో దృష్ట్వా రాక్షసాన్ భీమవిక్రమాన్.
ఖరస్యాపి రథః కిఞ్చిజ్జగామ తదనన్తరమ్..3.22.23..

తతస్తాఞ్ఛబలానశ్వాస్తప్తకాఞ్చనభూషితాన్.
ఖరస్య మతిమాజ్ఞాయ సారథిస్సమచోదయత్..3.22.24..

స చోదితో రథశ్శీఘ్రం ఖరస్య రిపుఘాతినః.
శబ్దేనాపూరయామాస దిశశ్చ ప్రదిశస్తదా..3.22.25..

ప్రవృద్ధమన్యుస్తు ఖరః ఖరస్వనో
రిపోర్వధార్థం త్వరితో యథాన్తకః.
అచూచుదత్సారథిమున్నదన్ఘనం
మహాబలో మేఘ ఇవాశ్మవర్షవాన్..3.22.26..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాలల్మీకీయ ఆదికావ్యే అరణ్యకాణ్డే ద్వావింశస్సర్గః..

One thought on “అరణ్యకాండ సర్గ 22

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s