ముంగిలి » ArnayaKaanda » అరణ్యకాండ సర్గ 21

అరణ్యకాండ సర్గ 21

శ్రీ రామాయణం అరణ్యకాండ సర్గ 21

స పునః పతితాం దృష్ట్వా క్రోధాచ్ఛూర్పణఖాం ఖరః.
ఉవాచ వ్యక్తయా వాచా తామనర్థార్థమాగతామ్..3.21.1..

మయా త్విదానీం శూరాస్తే రాక్షసా రుధిరాశనాః.
త్వత్ప్రియార్థం వినిర్దిష్టాః కిమర్థం రుద్యతే పునః..3.21.2..

భక్తాశ్చైవానురక్తాశ్చ హితాశ్చ మమ నిత్యశః.
హన్యమానా న హన్యన్తే న న కుర్యుర్వచో మమ.. 3.21.3..

కిమేతచ్ఛ్రోతుమిచ్ఛామి కారణం యత్కృతే పునః.
హా నాథేతి వినర్దన్తీ సర్పవల్లుఠసి క్షితౌ..3.21.4..

అనాథవద్విలపసి నాథే తు మయి సంస్థితే.
ఉత్తిష్ఠోత్తిష్ఠ మాభైషీర్వైక్లవ్యం త్యజ్యతామిహ..3.21.5..

ఇత్యేవముక్తా దుర్ధర్షా ఖరేణ పరిసాన్త్వితా.
విమృజ్య నయనే సాస్రే ఖరం భ్రాతరమబ్రవీత్..3.21.6..

అస్మీదానీమహం ప్రాప్తా హృతశ్రవణనాసికా.
శోణితౌఘపరిక్లిన్నా త్వయా చ పరిసాత్వితా..3.21.7..

ప్రేషితాశ్చ త్వయా వీర రాక్షసాస్తే చతుర్దశ.
నిహన్తుం రాఘవం క్రోధాన్మత్ప్రియార్థం సలక్షణమ్..3.21.8..

తే తు రామేణ సామర్షాః శూలపట్టసపాణయః.
సమరే నిహతాస్సర్వే సాయకైర్మర్మభేదిభిః.. 3.21.9..

తాన్దృష్ట్వా పతితాన్భూమౌ క్షణేనైవ మహాబలాన్.
రామస్య చ మహత్కర్మ మహాంస్త్రాసో.?భవన్ముమ..3.21.10..

అహమస్మి సముద్విగ్నా విషణ్ణా చ నిశాచర.
శరణం త్వాం పునః ప్రాప్తా సర్వతోభయదర్శినీ..3.21.11..

విషాదనక్రాధ్యుషితే పరిత్రాసోర్మిమాలిని.
కిం మాం న త్రాయసే మగ్నాం విపులే శోకసాగరే..3.21.12..

ఏతే చ నిహతా భూమౌ రామేణ నిశితైః శరైః.
యే.?పి మే పదవీం ప్రాప్తా రాక్షసాః పిశితాశనాః..3.21.13..

మయి తే యద్యనుక్రోశో యది రక్షస్సు తేషు చ.
రామేణ యది తే శక్తిస్తేజో వాస్తి నిశాచర.3.12.14..
దణ్డకారణ్యనిలయం జహి రాక్షసకణ్టకమ్.

యది రామం మమామిత్రం న త్వమద్యవధిష్యసి..3.21.15..
తవైవ చాగ్రతః ప్రాణాంస్త్యక్షామి నిరపత్రప.

బుద్ధ్యాహమనుపశ్యామి న త్వం రామస్య సంయుగే..3.21.16..
స్థాతుం ప్రతిముఖే శక్తస్సబలశ్చ మహాత్మనః.

శూరమానీ న శూరస్త్వం మిథ్యారోపితవిక్రమః..3.21.17..
మానుషౌ యో న శక్నోషి హన్తుం తౌ రామలక్ష్మణౌ.

రామేణ యది తే శక్తిస్తేజో వాస్తి నిశాచర..3.21.18..
దణ్డకారణ్యనిలయం జహి తం కులపాంసన.

నిస్సత్వస్యాల్ప వీర్యస్య వాసస్తే కీదృశస్త్విహ..3.21.19..
అపయాహి జనస్థానాత్వరితస్సహబాన్ధవః.

రామతేజోభిభూతో హి త్వం క్షిప్రం వినశిష్యసి.3.21.20..
స హి తేజస్సమాయుక్తో రామో దశరథాత్మజః.
భ్రాతా చాస్య మహావీర్యో యేన చాస్మి విరూపితా..3.21.21..

ఏవం విలప్య బహుశో రాక్షసీ వితతోదరీ.
కరాభ్యాముదరం హత్వా రురోద భృశదుఃఖితా..3.21.22..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అరణ్యకాణ్డే ఏకవింశస్సర్గః.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s