ముంగిలి » ArnayaKaanda » అరణ్యకాండ సర్గ 18

అరణ్యకాండ సర్గ 18

శ్రీ రామాయణం అరణ్యకాండ సర్గ 18

తతశ్శూర్పణఖాం రామః కామపాశావపాశితామ్.
స్వచ్ఛయా శ్లక్ష్ణయా వాచా స్మితపూర్వమథాబ్రవీత్..3.18.1..

కృతదారో.?స్మి భవతి భార్యేయం దయితా మమ.
త్వద్విధానాం తు నారీణాం సుదుఃఖా ససపత్నతా..3.18.2..

అనుజస్త్వేష మే భ్రాతా శీలవాన్ప్రియదర్శనః.
శ్రీమానకృతదారశ్చ లక్ష్మణో నామ వీర్యవాన్..3.18.3..

అపూర్వీ భార్యయా చార్థీ తరుణః ప్రియదర్శనః.
అనురూపశ్చ తే భర్తా రూపస్యాస్య భవిష్యతి..3.18.4..

ఏనం భజ విశాలాక్షి భర్తారం భ్రాతరం మమ.
అసపత్నా వరారోహే మేరుమర్కప్రభా యథా..3.18.5..

ఇతి రామేణ సా ప్రోక్తా రాక్షసీ కామమోహితా.
విసృజ్య రామం సహసా తతో లక్ష్మణమబ్రవీత్..3.18.6..

అస్య రూపస్య తే యుక్తా భార్యాహం వరవర్ణినీ.
మయా సహ సుఖం సర్వాన్దణ్డకాన్విచరిష్యసి..3.18.7..

ఏవముక్తస్తు సౌమిత్రీ రాక్షస్యా వాక్యకోవిదః.
తతశ్శూర్పణఖీం స్మిత్వా లక్ష్మణో యుక్తమబ్రవీత్..3.18.8..

కథం దాసస్య మే దాసీ భార్యా భవితుమిచ్ఛసి.
సో.?హమార్యేణ పరవాన్భ్రాత్రా కమలవర్ణిని..3.18.9..

సమృద్ధార్థస్య సిద్ధార్థా ముదితామలవర్ణినీ.
ఆర్యస్య త్వం విశాలాక్షి భార్యా భవ యవీయసీ..3.18.10..

ఏనాం విరూపామసతీం కరాలాం నిర్ణతోదరీమ్.
భార్యాం వృద్ధాం పరిత్యజ్య త్వామేవైష భజిష్యతి..3.18.11..

కో హి రూపమిదం శ్రేష్ఠం సంత్యజ్య వరవర్ణిని.
మానుషీషు వరారోహే కుర్యాద్భావం విచక్షణః..3.18.12..

ఇతి సా లక్ష్మణేనోక్తా కరాలా నిర్ణతోదరీ.
మన్యతే తద్వచస్తథ్యం పరిహాసావిచక్షణా..3.18.13..

సా రామం పర్ణశాలాయాముపవిష్టం పరన్తపమ్.
సీతయా సహ దుర్దర్షమబ్రవీత్కామమోహితా..3.18.14..

ఏనాం విరూపామసతీం కరాలాం నిర్ణతోదరీమ్.
వృద్ధాం భార్యామవష్టభ్య మాం న త్వం బహుమన్యసే..3.18.15..

అద్యేమాం భక్షయిష్యామి పశ్యతస్తవ మానుషీమ్.
త్వయా సహ చరిష్యామి నిస్సపత్నా యథాసుఖమ్..3.18.16..

ఇత్యుక్త్వా మృగశాబాక్షీమలాతసదృశేక్షణా.
అభ్యధావత్సుసఙ్కృద్ధా మహోల్కాం రోహిణీమివ..3.18.17..

తాం మృత్యుపాశప్రతిమామాపతన్తీం మహాబలః.
నిగృహ్య రామః కుపిత స్తతో లక్ష్మణమబ్రవీత్..3.18.18..

క్రూరైరనార్యై స్సౌమిత్రే పరిహాసః కథఞ్చన.
న కార్యః పశ్యవైదేహీం కథఞ్చిత్సౌమ్య జీవతీమ్..3.18.19..

ఇమాం విరూపామసతీమతిమత్తాం మహోదరీమ్.
రాక్షసీం పురుషవ్యాఘ్ర విరూపయితుమర్హసి..3.18.20..

ఇత్యుక్తో లక్ష్మణస్తస్యాః క్రుద్ధో రామస్య పార్శ్వతః.
ఉద్ధృత్య ఖఙ్గం చిచ్ఛేద కర్ణనాసం మహాబలః..3.18.21..

నికృత్తకర్ణనాసా తు విస్వరం సా వినద్య చ.
యథాగతం ప్రదుద్రావ ఘోరా శూర్పణఖా వనమ్..3.18.22..

సా విరూపా మహాఘోరా రాక్షసీ శోణితోక్షితా.
ననాద వివిధాన్నాదాన్యథా ప్రావృషి తోయదః..3.18.23..

సా విక్షరన్తీ రుధిరం బహుధా ఘోరదర్శనా.
ప్రగృహ్య బాహూ గర్జన్తీ ప్రవివేశ మహావనమ్..3.18.24..

తతస్తు సా రాక్షససఙ్ఘసంవృతం
ఖరం జనస్థానగతం విరూపితా.
ఉపేత్య తం భ్రాతరముగ్రదర్శనం
పపాత భూమౌ గగనాద్యథా.?శనిః..3.18.25..

తతస్సభార్యం భయమోహమూర్ఛితా
సలక్ష్మణం రాఘవమాగతం వనమ్.
విరూపణం చాత్మని శోణితోక్షితా
శశంస సర్వం భగినీ ఖరస్య సా..3.18.26..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అరణ్యకాణ్డే అష్టాదశస్సర్గ..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s