ముంగిలి » ArnayaKaanda » అరణ్యకాండ సర్గ 17

అరణ్యకాండ సర్గ 17

శ్రీ రామాయణం అరణ్యకాండ సర్గ 17

కృతాభిషేకో రామస్తు సీతా సౌమిత్రిరేవ చ.
తస్మాద్గోదావరీతీరాత్తతో జగ్ముస్వమాశ్రమమ్..3.17.1..

ఆశ్రమం తముపాగమ్య రాఘవస్సహ లక్ష్మణః.
కృత్వా పౌర్వాహ్ణికం కర్మ పర్ణశాలాముపాగమత్..3.17.2..

ఉవాస సుఖితస్తత్ర పూజ్యమానో మహర్షిభిః.
లక్ష్మణేన సహ భ్రాత్రా చకార వివిధాః కథాః..3.17.3..

స రామః పర్ణశాలాయామాసీనస్సహ సీతయా.
విరరాజ మహాబాహుశ్చిత్రయా చన్ద్రయా ఇవ..3.17.4..

తథా.?సీనస్య రామస్య కథాసంసక్తచేతసః.
తం దేశం రాక్షసీ కాచిదాజగామ యదృచ్ఛయా..3.17.5..

సా తు శూర్పణఖా నామ దశగ్రీవస్య రాక్షసః.
భగినీ రామమాసాద్య దదర్శ త్రిదశోపమమ్..3.17.6..

సింహోరస్కం మహాబాహుం పద్మపత్రనిభేక్షణమ్.
ఆజానుబాహుం దీప్తాస్యమతీవ ప్రియదర్శనమ్..3.17.7..
గజవిక్రాన్తగమనం జటామణ్డలధారిణమ్.
సుకుమారం మహాసత్త్వం పార్థివవ్యఞ్జనాన్వితమ్..3.17.8..
రామమిన్దీవరశ్యామం కన్దర్పసదృశప్రభమ్.
బభూవేన్ద్రోపమం దృష్ట్వా రాక్షసీ కామమోహితా..3.17.9..

సుముఖం దుర్ముఖీ రామం వృత్తమధ్యం మహోదరీ.
విశాలాక్షం విరూపాక్షీ సుకేశం తామ్రమూర్ధజా..3.17.10..
ప్రీతిరూపం విరూపా సా సుస్వరం భైరవస్వరా.
తరుణం దారుణా వృద్ధా దక్షిణం వామభాషిణీ..3.17.11..
న్యాయవృత్తం సుదుర్వృత్తా ప్రియమప్రియదర్శనా.
శరీరజసమావిష్టా రాక్షసీ వాక్యమబ్రవీత్..3.17.12..

జటీ తాపసరూపేణ సభార్యశ్శరచాపధృత్.
ఆగతస్త్వమిమం దేశం కథం రాక్షససేవితమ్..3.17.13..
కిమాగమనకృత్యం తే తత్త్వమాఖ్యాతుమర్హసి.

ఏవముక్తస్తు రాక్షస్యా శూర్పణఖ్యా పరన్తపః..3.17.14..
ఋజుబుద్ధితయా సర్వమాఖ్యాతుముపచక్రమే.

అనృతం న హి రామస్య కదాచిదపి సమ్మతమ్..3.17.15..
విశేషేణా.?శ్రమస్థస్య సమీపే స్త్రీజనస్య చ.

ఆసీద్ధశరథో నామ రాజా త్రిదశవిక్రమః..3.17.16..
తస్యాహమగ్రజః పుత్రో రామో నామ జనైశ్శ్రుతః.

భ్రాతా.?యం లక్ష్మణో నామ యవీయాన్మామనువ్రతః..3.17.17..
ఇయం భార్యా చ వైదేహీ మమ సీతేతి విశ్రుతా.

నియోగాత్తు నరేన్ద్రస్య పితుర్మాతుశ్చ యన్త్రితః..3.17.18..
ధర్మార్థం ధర్మకాఙ్క్షీ చ వనం వస్తుమిగహాతః.

త్వాం తు వేదితుమిచ్ఛామి కథ్యతాం క్వాసి కస్య వా..3.17.19..
న హి తావన్మనోజ్ఞాఙ్గీ రాక్షసీ ప్రతిభాసి మే.

ఇహ వా కి ననిమిత్తం త్వమాగతా బ్రూహి తత్వతః.. 3.17.20..
సాబ్రవీద్వచనం శ్రుత్వా రాక్షసీ మదనార్దితా.

శ్రూయతాం రామ పక్ష్యామి తత్త్వార్థం వచనం మమ. 3.17.21..
అహం శూర్పణఖా నామ రాక్షసీ కామరూపిణీ.
అరణ్యం విచరామీదమేకా సర్వభయఙ్కరా.. 3.17.22..

రావణో నామ మే భ్రాతా బలీయాన్రాక్షసేశ్వరః.
వీరో విశ్రవసః పుత్రో యది తే శ్రోత్రమాగతః..3.17.23..

ప్రవృద్ధనిద్రశ్చ సదా కుమ్భకర్ణో మహాబలః.
విభీషణస్తు ధర్మాత్మా న తు రాక్షసచేష్టితః..3.17.24..
ప్రఖ్యాతవీర్యౌ చ రణే భ్రాతరౌ ఖరదూషణౌ.

తానహం సమతిక్రాన్తా రామ త్వా పూర్వదర్శనాత్..3.17.25..
సముపేతాస్మి భావేన భర్తారం పురుషోత్తమమ్.

అహం ప్రభావసమ్పన్నా స్వచ్ఛన్దబలగామినీ..3.17.26..
చిరాయ భవ మే భర్తా సీతయా కిం కరిష్యసి.

వికృతా చ విరూపా చ న చేయం సదృశీ తవ..3.17.27..
అహమేవానురూపా తే భార్యా రూపేణ పశ్య మామ్.

ఇమాం విరూపామసతీం కరాలాం నిర్ణతోదరీమ్..3.17.28..
అనేన తే సహ భ్రాత్రా భక్షయిష్యామి మానుషీమ్.

తతః పర్వతశృఙ్గాణి వనాని వివిధాని చ..3.17.29..
పశ్యన్సహ మయా కాన్త దణ్డకాన్విచరిష్యసి.

ఇత్యేవముక్తః కాకుత్స్థః ప్రహస్య మదిరేక్షణామ్..3.17.30..
ఇదం వచనమారేభే వక్తుం వాక్యవిశారదః.

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అరణ్యకాణ్డే సప్తదశస్సర్గః..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s