ముంగిలి » ArnayaKaanda » అరణ్యకాండ సర్గ 15

అరణ్యకాండ సర్గ 15

శ్రీ రామాయణం అరణ్యకాండ సర్గ 15

తతః పఞ్చవటీం గత్వా నానావ్యాలమృగాయుతామ్.
ఉవాచ భ్రాతరం రామస్సౌమిత్రిం దీప్తతేజసమ్..3.15.1..

ఆగతాః స్మ యథోద్దిష్టమముం దేశం మహర్షిణా.
అయం పఞ్చవటీదేశస్సౌమ్య పుష్పితపాదపః..3.15.2..

సర్వతశ్చార్యతాం దృష్టిః కాననే నిపుణోహ్యసి.
ఆశ్రమః కతరస్మిన్నో దేశే భవతి సమ్మతః..3.15.3..

రమతే యత్ర వైదేహీ త్వమహం చైవ లక్ష్మణ.
తాదృశో దృశ్యతాం దేశస్సన్నికృష్టజలాశయః..3.15.4..
వనరామణ్యకం యత్ర స్థలరామణ్యకం తథా.
సన్నికృష్టం చ యత్ర స్యాత్సమిత్పుష్పకుశోదకమ్..3.15.5..

ఏవముక్తస్తు రామేణ లక్ష్మణ సంయతాఞ్జలిః.
సీతాసమక్షం కాకుత్స్థమిదం వచనమబ్రవీత్..3.15.6..

పరవానస్మి కాకుత్స్థ త్వయి వర్షశతం స్థితే.
స్వయం తు రుచిరే దేశే క్రియతామితి మాం వద..3.15.7..

సుప్రీతస్తేన వాక్యేన లక్ష్మణస్య మహాత్మనః.
విమృశన్రోచయామాస దేశం సర్వగుణాన్వితమ్.. 3.15.8..

స తం రుచిరమాక్రమ్య దేశమాశ్రమకర్మణి.
హస్తౌ గృహీత్వా హస్తేన రామస్సౌమిత్రిమబ్రవీత్..3.15.9..

అయం దేశస్సమశ్రశీమాన్ పుష్పితైస్తరుభిర్వృతః.
ఇహా.?శ్రమపదం సౌమ్య యథావత్కర్తుమర్హసి..3.15.10..

ఇయమాదిత్యసఙ్కాశైః పద్మైస్సురభిగన్ధిభిః.
అదూరే దృశ్యతే రమ్యా పద్మినీ పద్మశోభితా..3.15.11..

యథాతఖ్యాతమగస్త్యేన మునినా భావితాత్మనా.
ఇయం గోదావరీ రమ్యా పుష్పితైస్తరుభిర్వృతా..3.15.12..
హంసకారణ్డవాకీర్ణా చక్రవాకోపశోభితా.

నాతిదూరే న చాసన్నే మృగయూథపిపీడితాః..3.15.13..
మయూరనాదితా రమ్యాః ప్రాంశవో బహుకన్దరాః.
దృశ్యన్తే గిరయః సౌమ్య పుల్లైస్తరుభిరావృతాః..3.15.14..

సౌవర్ణైరాజతైస్తామ్రైర్దేశే దేశే చ ధాతుభిః.
గవాక్షితా ఇవాభాన్తి గజాః పరమభక్తిభిః..3.15.15..

సాలైస్తాలైస్తమాలైశ్చ ఖర్జూరపనసామ్రకైః.
నీవారైస్తిమిశైశ్చైవ పున్నాగైశ్చోపశోభితాః..3.15.16..
చూతైరశోకైస్తిలకైశ్చమ్పకైః కేతకైరపి.
పుష్పగుల్మలతోపేతైస్తైస్తైస్తరుభిరావృతాః..3.15.17..
చన్దనైస్పన్దనైర్నీపైః పర్ణాసైర్లికుచైరపి.
ధవాశ్వకర్ణఖదిరైః శమీకింశుకపాటలైః..3.15.18..

ఇదం పుణ్యమిదం మేధ్యమిదం బహుమృగద్విజమ్.
ఇహ వత్స్యామ సౌమిత్రే సార్ధమేతేన పక్షిణా..3.15.19..

ఏవముక్తస్తు రామేణ లక్ష్మణః పరవీరహా.
అచిరేణా.?శ్రమం భ్రాతుశ్చకార సుమహాబలః..3.15.20..

పర్ణశాలాం సువిపులాం తత్ర సఙ్ఖాతమృత్తికామ్.
సుస్తమ్భాం మస్కరైర్దీర్ఘైః కృతవంశాం సుశోభనామ్..3.15. 21..
శమీశాఖాభిరాస్తీర్య దృఢపాశావపాశితామ్.
కుశకాశశరైః పర్ణైస్సుపరిచ్ఛాదితాం తథా..3.15.22..
సమీకృతతలాం రమ్యాం చకార లఘువిక్రమః.
నివాసం రాఘవస్యార్థే ప్రేక్షణీయమనుత్తమమ్..3.15.23..

సహసా లక్ష్మణః శ్రీమాన్ నదీం గోదావరీం తథా.
స్నాత్వా పద్మాని చాదాయ సఫలః పునరాగతః.. 3.15.24..

తతః పుష్పబలిం కృత్వా శాన్తిం చ స యథావిధి.
దర్శయామాస రామాయ తదాశ్రమపదం కృతమ్..3.15.25..

స తం దృష్ట్వా కృతం సౌమ్యమాశ్రమం సీతయా సహ.
రాఘవః పర్ణశాలాయాం హర్షమాహారయత్పరమ్..3.15.26..

సుసంహృష్టః పరిష్వజ్య బహుభ్యాం లక్ష్మణం తదా..
అతిస్నిగ్ధం చ గాఢం చ వచనం చేదమబ్రవీత్..3.15.27..

ప్రీతో.?స్మి తే మహత్కర్మ త్వయా కృతమిదం ప్రభో.
ప్రదేయో యననిమిత్తం తే పరిష్వజ్గో మయా కృతః.. 3.15.28..

భావజ్ఞేన కృతజ్ఞేన ధర్మజ్ఞేన చ లక్ష్మణ.
త్వయా పుత్రేణ ధర్మాత్మా న సంవృత్తః పితా మమ..3.15.29..

ఏవం లక్ష్మణముక్త్వా తు రాఘవో లక్ష్మివర్ధనః.
తస్మిన్ దేశే బహుఫలే న్యవసత్సుసుఖం వశీ..3.15.30..

కఞ్చిత్కాలం స ధర్మాత్మా సీతయా లక్ష్మణేన చ.
అన్వాస్యమానో న్యవసత్స్వర్గలోకే యథామరః..3.15.31..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అరణ్యకాణ్డే పఞ్చదశస్సర్గః..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s