ముంగిలి » ArnayaKaanda » అరణ్యకాండ సర్గ 14

అరణ్యకాండ సర్గ 14

శ్రీ రామాయణం అరణ్యకాండ సర్గ 14

అథ పఞ్చవటీం గచ్ఛన్నన్తరా రఘునన్దనః.
ఆససాద మహాకాయం గృధ్రం భీమపరాక్రమమ్..3.14.1..

తం దృష్ట్వా తౌ మహాభాగౌ వటస్థం రామలక్ష్మణౌ.
మేనాతే రాక్షసం పక్షిం బ్రువాణౌ కో భవానితి..3.14.2..

స తౌ మధురయా వాచా సౌమ్యయా ప్రీణయన్నివ.
ఉవాచ వత్స! మాం విద్ధి వయస్యం పితురాత్మనః..3.14.3..

స తం పితృసఖం బుద్ధ్వా పూజయామాస రాఘవః.
స తస్య కులమవ్యగ్రమథ పప్రచ్ఛ నామ చ..3.14.4..

రామస్య వచనం శ్రుత్వా సర్వభూతసముద్భవమ్.
ఆచచక్షే ద్విజస్తస్మై కులమాత్మానమేవ చ..3.14.5..

పూర్వకాలే మహాబాహో యే ప్రజాపతయో.?భవన్.
తాన్మే నిగదతస్సర్వానాదితశ్శృణు రాఘవ..3.14.6..

కర్దమః ప్రథమస్తేషాం విక్రీతస్తదనన్తరః.
శేషశ్చ సంశ్రయశ్చైవ బహుపుత్రశ్చ వీర్యవాన్..3.14.7..
స్థాణుర్మరీచిరత్రిశ్చ క్రతుశ్చైవ మహాబలః.
పులస్త్యశ్చాఙ్గిరాశ్చైవ ప్రచేతాః పూలహస్తథా..3.14.8..
దక్షో విపస్వానపరో.?రిష్టనేమిశ్చ రాఘవ.
కాశ్యపశ్చ మహాతేజాస్తేషామాసీచ్చ పశ్చిమః..3.14.9..

ప్రజాపతేస్తు దక్షస్య బభూవురితి విశ్రుతమ్.
షష్టిర్దుహితరో రామ యశస్విన్యో మహాయశః..3.14.10..

కాశ్యపః ప్రతిజగ్రాహ తాసామష్టౌ సుమధ్యమాః.
అదితిం చ దితిం చైవ దనుమప్యథ కాలికామ్..3.14.11..
తామ్రాం క్రోధవశాం చైవ మనుం చాప్యనలామపి.

తాస్తు కన్యాస్తతః ప్రీతః కాశ్యపః పునరబ్రవీత్..3.14.12..
పుత్రాం స్స్రైలోక్యభర్త.?న్వై జనయిష్యథ మత్సమాన్.

అదితిస్తన్మనా రామ దితిశ్చ మనుజర్షభ..3.14.13..
కాలికా చ మహాబాహో శేషాస్త్వమనసో.?భవన్.

అదిత్యాం జజ్ఞిరే దేవాత్రయస్త్రింశదరిందమ!..3.14.14..
ఆదిత్యా వసవో రుద్రా హ్యశ్వినౌ చ పరన్తప.

దితిస్త్వజనయత్పుత్రాన్ దైత్యాంస్తాత యశస్వినః..3.14.15..
తేషామియం వసుమతీ పురా.?సీత్సవనార్ణవా.

దనుస్త్వజనయత్పుత్రమశ్వగ్రీవమరిన్దమ..3.14.16..
నరకం కాలకంచైవ కాలికాపి వ్యజాయత.

క్రౌఞ్చీం భాసీం తథా శ్యేనీం ధృతరాష్ట్రీం తథా శుకీమ్..3.14.17..
తామ్రాపి సుషువే కన్యాః పఞ్చైతా లోకవిశ్రుతాః.

ఉలూకాఞ్జనయత్క్రౌఞ్చీ భాసీ భాసాన్వ్యజాయత..3.14.18..
శ్యేనీ శ్యేనాంశ్చ గృధ్రాంశ్చ వ్యజాయత సుతేజసః.
ధృతరాష్ట్రీతు హంసాంశ్చ కలహంసాంశ్చ సర్వశః..3.14.19..

చక్రవాకాంశ్చ భద్రం తే విజజ్ఞే సాపి భామినీ.
శుకీ నతాం విజజ్ఞే తు నతాయా వినతా సుతా..3.14.20..

దశ క్రోధవశా రామ విజజ్ఞే హ్యాత్మసమ్భవాః.
మృగీం చ మృగమన్దాం చ హరీం భద్రమదామపి..3.14.21..
మాతఙ్గీమపి శార్దూలీం శ్వేతాం చ సురభిం తథా.
సర్వలక్షణసమ్పన్నాం సురసాం కద్రుకామపి..3.14.22..

అపత్యం తు మృగాస్సర్వే మృగ్యా నరవరోత్తమ.
ఋక్షాశ్చ మృగమన్దాయాస్సృమరాశ్చమరా స్తథా..3.14.23..

హర్యాశ్చ హరయో.?పత్యం వానరాశ్చ తరస్స్వినః.
తతస్త్విరావతీం నామ జజ్ఞే భద్రమదా సుతామ్..3.14.24..

తస్యాస్స్వైరావతః పుత్రో లోకనాథో మహాగజః.
మాతఙ్గ్యా స్త్వథ మాతఙ్గా అపత్యం మనుజర్షభ..3.14.25..

గోలాఙ్గూలాంశ్చ శార్దూలీ వ్యాఘ్రాంశ్చాజనయత్సుతాన్.
దిశాగజాంశ్చ కాకుత్స్థ శ్వేతాప్యజనయత్సుతాన్..3.14.26..

తతో దుహితరౌ రామ సురభిర్ద్వేవ్యజాయత.
రోహిణీం నామ భద్రం తే గన్ధర్వీం చ యశస్స్వినీమ్..3.14.27..

రోహిణ్యజనయద్గావై గన్ధర్వీ వాజినస్సుతాన్.
సురసా.?జనయన్నాగాన్రామ కద్రూస్తు పన్నగాన్..3.14.28..

మనుర్మనుష్యాన్ జనయద్రామ పుత్రాన్ యశస్వినః.
బ్రాహ్మణాన్ క్షత్రియాన్ వైశ్యాన్ శూద్రాంశ్చ మనుజర్షభ..3.14.29..

సర్వాన్ పుణ్యఫలాన్వృక్షాననలాపి వ్యజాయత.
వినతా చ శుకీపౌత్రీ కద్రూశ్చ సురసాస్వసా..3.14.30..

కద్రూర్నాగం సహస్రాస్యం విజజ్ఞే ధరణీధరమ్.
ద్వౌ పుత్రౌ వినతాయాస్తు గరుడో.?రుణ ఏవ చ..3.14.31..

తస్మాజ్జాతో.?హమరుణాత్సమ్పాతిస్తు మమాగ్రజః.
జటాయురితి మాం విద్ధి శ్యేనీపుత్రమరిన్దమ.. 3.14.32..

సో.?హం వాససహాయస్తే భవిష్యామి యదీచ్ఛసి.
ఇదం దుర్గం హి కాన్తారం మృగరాక్షస సేవితమ్..3.14.33..
సీతాం చ తాత రక్షిష్యే త్వయి యాతే సలక్ష్మణే.

జటాయుషం తం ప్రతిపూజ్య రాఘవో
ముదా పరిష్వజ్య చ సన్నతో.?భవత్.
పితుర్హి శుశ్రావ సఖిత్వమాత్మవాన్
జటాయుషా సఙ్కథితం పునః పునః..3.14.34..

స తత్ర సీతాం పరిదాయ మైథిలీం
సహైవ తేనాతిబలేన పక్షిణా.
జగామ తాం పఞ్చవటీం సలక్ష్మణో
రిపూన్దిధక్షఞ్ఛలభాని వానలః.. 3.14.35..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అరణ్యకాణ్డే చతుర్దశస్సర్గః..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s