ముంగిలి » ArnayaKaanda » అరణ్యకాండ సర్గ 13

అరణ్యకాండ సర్గ 13

శ్రీ రామాయణం అరణ్యకాండ సర్గ 13

రామ! ప్రీతో.?స్మి భద్రం తే పరితుష్టో.?స్మి లక్ష్మణ.
అభివాదయితుం యన్మాం ప్రాప్తౌ స్థ స్సహ సీతయా..3.13.1..

అధ్వశ్రమేణ వాం ఖేదో బాధతే ప్రచురశ్రమః.
వ్యక్తముత్కణ్ఠతే చాపి మైథిలీ జనకాత్మజా..3.13.2..

ఏషా హి సుకుమారీ చ దుఃఖైశ్చ న విమానితా.
ప్రాజ్యదోషం వనం ప్రాప్తా భర్తృస్నేహప్రచోదితా..3.13.3..

యథైషా రమతే రామ ఇహ సీతా తథా కురు.
దుష్కరం కృతవత్యేషా వనే త్వామనుగచ్ఛతీ.. 3.13.4..

ఏషా హి ప్రకృతిః స్త్రీణామాసృష్టే రఘునన్దన!.
సమస్థమనురజ్యాన్తి విషమస్థం త్యజన్తి చ..3.13.5..

శతహ్రదానాం లోలత్వం శస్త్రాణాం తీక్ష్ణతాం తథా.
గరూడానిలయోశ్శైఘ్ర్యమనుగచ్ఛన్తి యోషితః..3.13.6..

ఇయం తు భవతో భార్యా దోషైరేతైర్వివర్జితా.
శ్లాఘ్యా చ వ్యపదేశ్యా చ యథా దేవీ హ్యరున్ధతీ..3.13.7..

అలఙ్కృతో.?యం దేశశ్చ యత్ర సౌమిత్రిణా సహ.
వైదేహ్యా చానయా రామ వత్స్యసి త్వమరిన్దమ..3.13.8..

ఏవముక్తస్సమునినా రాఘవస్సంయతాఞ్జలిః.
ఉవాచ ప్రశ్రితం వాక్యమృషిం దీప్తమివానలమ్..3.13.9..

ధన్యో.?స్మ్యనుగృహీతో.?స్మి యస్య మే మునిపుఙ్గవః.
గుణైస్సభ్రాతృభార్యస్య వరదః పరితుష్యతి..3.13.10..

కిన్తు వ్యాదిశ మే దేశం సోదకం బహుకాననమ్.
యత్రాశ్రమపదం కృత్వా వసేయం నిరతస్సుఖమ్..3.13.11..

తతో.?బ్రవీన్మునిశ్రేష్ఠశ్శ్రుత్వా రామస్య తద్వచః.
ధ్యాత్వా ముహూర్తం ధర్మాత్మా ధీరో ధీరతరం వచః.. 3.13.11..

ఇతో ద్వియోజనే తాత బహుమూలఫలోదకః.
దేశో బహుమృగశ్శ్రీమాన్పఞ్చవట్యభివిశ్రుతః..3.13.13..

తత్ర గత్వాశ్రమపదం కృత్వా సౌమిత్రిణా సహ.
రంస్యసే త్వం పితుర్వాక్యం యథోక్తమనుపాలయన్..3.13.14..

కాలో.?యం గతభూయిష్ఠో యః కాల స్తవ రాఘవ.
సమయో యో నరేన్ద్రేణ కృతో దశరథేన తే.. 3.13.15..
తీర్ణప్రతిజ్ఞః కాకుత్స్థ సుఖం రాజ్యే నివత్స్యసి.

ధన్యస్తే జనకో రామ స రాజా రఘునన్దన..3.13.16..
యస్త్వయా జ్యేష్ఠపుత్రేణ యయాతిరివ తారితః.

విదితో హ్యేష వృత్తాన్తో మమ సర్వస్తవానఘ..3.13.17..
తపసశ్చ ప్రభావేణ స్నేహాద్దశరథస్య చ.

హృదయస్థశ్చ తే ఛన్దో విజ్ఞాతస్తపసా మయా..3.13.18..
ఇహావాసం ప్రతిజ్ఞాయ మయా సహ తపోవనే.
అతశ్చ త్వామహం బ్రూమి గచ్ఛ పఞ్చవటీమితి..3.13.19..

స హి రమ్యో వనోద్దేశో మైథిలీ తత్ర రంస్యతే.
స దేశశ్శ్లాఘనీయశ్చ నాతిదూరే చ రాఘవ..3.13.20..

గోదావర్యాస్సమీపే చ మైథిలీ తత్ర రంస్యతే.
ప్రాజ్యమూలఫలశ్చైవ నానాద్విజగణాయుతః..3.13.21..
వివిక్తశ్చ మహాబాహో! పుణ్యోరమ్యస్తథైవ చ.

భవానపి సదారశ్చ శక్తశ్చ పరిరక్షణే.
అపి చాత్ర వసన్రామ తాపసాన్పాలయిష్యసి.. 3.13.22..

ఏతదాలక్ష్యతే వీర మధూకానాం మహద్వనమ్.
ఉత్తరేణాస్య గన్తవ్యం న్యగ్రోధమభిగచ్ఛతా..3.13.23..

తతః స్థలముపారుహ్య పర్వతస్యావిదూరతః.
ఖ్యాతః పఞ్చవటీత్యేవ నిత్యపుష్పితకాననః..3.13.24..

అగస్త్యేనైవముక్తస్తు రామస్సౌమిత్రిణా సహ.
సత్కృత్యామన్త్రయామాస తమృషిం సత్యవాదినమ్..3.13.25..

తౌ తు తేనాభ్యనుజ్ఞాతౌ కృతపాదాభివన్దనౌ.
తదాశ్రమాత్పఞ్చవటీం జగ్మతుస్సీతయా సహ..3.13.26..

గృహీతచాపౌ తు నరాధిపాత్మజౌ.
విషక్తతూణౌ సమరేష్వకాతరౌ.
యథోపదిష్టేన పథా మహర్షిణా.
ప్రజగ్మతుః పఞ్చవటీం సమాహితౌ..3.13.27..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అరణ్యకాణ్డే త్రయోదశస్సర్గః..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s