ముంగిలి » ArnayaKaanda » అరణ్యకాండ సర్గ 7

అరణ్యకాండ సర్గ 7

శ్రీ రామాయణం అరణ్యకాండ సర్గ 7

రామస్తు సహితో భ్రాత్రా సీతయా చ పరన్తపః.
సుతీక్ష్ణస్యాశ్రమపదం జగామ సహ తైర్ద్విజైః..3.7.1..

స గత్వా దీర్ఘమధ్వానం నదీస్తీర్త్వా బహూదకాః.
దదర్శ విమలం శైలం మహామేఘమివోన్నతమ్..3.7.2..

తత స్తదిక్ష్వాకువరౌ సన్తతం వివిధైర్ద్రుమైః.
కాననం తౌ వివిశతుస్సీతయా సహ రాఘవౌ..3.7.3..

ప్రవిష్టస్తు వనం ఘోరం బహుపుష్పఫలద్రుమమ్.
దదర్శాశ్రమమేకాన్తే చీరమాలాపరిష్కృతమ్..3.7.4..

తత్ర తాపసమాసీనం మలపఙ్కజటాధరమ్.
రామస్సుతీక్ష్ణం విధివత్తపోవృద్ధమభాషత..3.7.5..

రామో.?హమస్మి భగవన్భవన్తం ద్రష్టుమాగతః.
త్వం మాభివద ధర్మజ్ఞ మహర్షే సత్యవిక్రమ..3.7.6..

స నిరీక్ష్య తతో ధీరో రామం ధర్మభృతాం వరమ్.
సమాశ్లిష్య చ బాహుభ్యామిదం వచనమబ్రవీత్.. 3.7.7.

స్వాగతం తే రఘుశ్రేష్ఠ రామ సత్యభృతాం వర.
ఆశ్రమో.?యం త్వయాక్రాన్తస్సనాథ ఇవ సామ్ప్రతమ్..3.7.8..

ప్రతీక్షమాణస్త్వామేవ నారోహే.?హం మహాయశః.
దేవలోకమితో వీర దేహం త్యక్త్వా మహీతలే.
చిత్రకూటముపాదాయ రాజ్యభ్రష్టో.?సి మే శ్రుతః..3.7.9..

ఇహోపయాతః కాకుత్థ్స! దేవరాజశ్శతక్రతుః..3.7.10..
ఉపాగమ్య చ మే దేవో మహాదేవస్సురేశ్వరః.
సర్వాన్ లోకాఞ్జితానాహ మమ పుణ్యేన కర్మణా..3.7.11..

తేషు దేవర్షిజుష్టేషు జితేషు తపసా మయా.
మత్ప్రసాదాత్సభార్యస్త్వం విహరస్వ సలక్ష్మణః..3.7.12..

తముగ్రతపసాయుక్తం మహర్షిం సత్యవాదినమ్.
ప్రత్యువాచాత్మవాన్రామో బ్రహ్మాణమివ కాశ్యపః..3.7.13..

అహమేవాహరిష్యామి సర్వాన్ లోకాన్మహామునే.
ఆవాసం త్వహమిచ్ఛామి ప్రదిష్టమిహ కాననే..3.7.14..

భవాన్సర్వత్ర కుశలస్సర్వభూతహితే రతః.
ఆఖ్యాతశ్శరభఙ్గేణ గౌతమేన మహాత్మనా..3.7.15..

ఏవముక్తస్తు రామేణ మహర్షిర్లోకవిశ్రుతః.
అబ్రవీన్మధురం వాక్యం హర్షేణ మహతా.?ప్లుతః..3.7.16..

అయమేవాశ్రమో రామ గుణవాన్రమ్యతామిహ.
ఋషిసఙ్ఘానుచరితస్సదా మూలఫలైర్యుతః..3.7.17..

ఇమమాశ్రమమాగమ్య మృగసఙ్ఘా మహాయశః.
అటిత్వా ప్రతిగచ్ఛన్తి లోభయిత్వా.?కుతోభయాః..3.7.18..

నాన్యద్ధోషం భవేదత్ర మృగేభ్యో.?న్యత్ర విద్ధి వై.
తచ్ఛృత్వా వచనం తస్య మహర్షేర్లక్ష్మణాగ్రజః..3.7.19..
ఉవాచ వచనం ధీరో వికృష్య సశరం ధనుః.

తానహం సుమహాభాగ మృగసఙ్ఘాన్సమాగతాన్..3.7.20..
హన్యాం నిశితధారేణ శరేణాశనివర్చసా.

భవాంస్తత్రాభిషజ్యేత కింస్యాత్కృచ్ఛ్రతరం తతః..3.7.21..
ఏతస్మిన్నాశ్రమే వాసం చిరం తు న సమర్థయే.

తమేవముక్త్వోపరమం రామస్సన్ధ్యాముపాగమత్.3.7.22..
అన్వాస్య పశ్చిమాం స్నధ్యాం తత్ర వాసమకల్పయత్.
సుతీక్ష్ణస్యా.?శ్రమే రమ్యే సీతయా లక్ష్మణేన చ..3.7.23..

తతశ్శుభం తాపసభోజ్యమన్నం.
స్వయం సుతీక్ష్ణః పురుషర్షభాభ్యామ్.
తాభ్యాం సుసత్కృత్య దదౌ మహాత్మా.
సన్ద్యానివృత్తౌ రజనీం మవేక్ష్య..3.7.24..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అరణ్యకాణ్డే సప్తమస్సర్గః..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s