ముంగిలి » ArnayaKaanda » అరణ్యకాండ సర్గ 5

అరణ్యకాండ సర్గ 5

శ్రీ రామాయణం అరణ్యకాండ సర్గ 5

హత్వా తు తం భీమబలం విరాధం రాక్షసం వనే.
తతస్సీతాం పరిష్వజ్య సమాశ్వాస్య చ వీర్యవాన్..3.5.1..
అబ్రవీల్లక్ష్మణం రామో భ్రాతరం దీప్తతేజసమ్.

కష్టం వనమిదం దుర్గం న చ స్మ వనగోచరాః ..3.5.2..
అభిగచ్ఛామహే శీఘ్రం శరభఙ్గం తపోధనమ్.

ఆశ్రమం శరభఙ్గస్య రాఘవో.?భిజగామ హ..3.5.3…
తస్య దేవప్రభావస్య తపసా భావితాత్మనః.
సమీపే శరభఙ్గస్య దదర్శ మహదద్భుతమ్..3.5.4..

విభ్రాజమానం వపుషా సూర్యవైశ్వానరోపమమ్.
అవరుహ్యరథోత్సఙ్గాదాకాశే విబుధేశ్వరమ్..3.5.5…
అసంస్పృశన్తం వసుధాం దదర్శ విబుధేశ్వరమ్.
సుప్రభాభరణం దేవం విరజో.?మ్బరధారిణమ్..3.5.6…
తద్విధైరేవ బహుభిః పూజ్యమానం మహాత్మభిః.

హరిభిర్వాజిభిర్యుక్తమన్తరిక్షగతం రథమ్..3.5.7..
దదర్శాదూరతస్తస్య తరుణాదిత్యసన్నిభమ్.
పాణ్డురాభ్రఘనప్రఖ్యం చన్ద్రమణ్డలసన్నిభమ్..3.5.8..

అపశ్యద్విమలం ఛత్రం చిత్రమాల్యోపశోభితమ్.
చామరవ్యజనే చాగ్ర్యే రుక్మదణ్డే మహాధనే..3.5.9..
గృహీతే వరనారీభ్యాం ధూయమానే చ మూర్ధని.

గన్ధర్వామరసిద్ధాశ్చ బహవః పరమర్షయః..3.5.10..
అన్తరిక్షగతం దేవం వాగ్భిరగ్య్రాభిరీడిరే.

సహ సమ్భాషమాణే తు శరభఙ్గేన వాసవే..3.5.11..
దృష్ట్వా శతక్రతుం తత్ర రామో లక్ష్మణమబ్రవీత్.

రామో.?థ రథముద్దిశ్య లక్ష్మణాయప్రదర్శయన్ ..3.5.12..
అర్చిష్మన్తం శ్రియా జుష్టమద్భుతం పశ్య లక్ష్మణ .
ప్రతపన్తమివాదిత్యమన్తరిక్షగతం రథమ్..3.5.13..

యే హయాః పురుహూతస్య పురా శక్రస్య నశ్శ్రుతాః.
అన్తరిక్షగతా దివ్యాస్త ఇమే హరయో ధ్రువమ్..3.5.14..

ఇమే చ పురుషవ్యాఘ్రా యే తిష్ఠ్న్నత్యభితో రథమ్.
శతం శతం కుణ్డలినో యువానః ఖఙ్గపాణయః..3.5.15..
విస్తీర్ణవిపులోరస్కాః పరిఘాయతబాహవః.
శోణాంశువసనాస్సర్వే వ్యాధ్రా ఇవ దురాసదాః..3.5.16..
ఉరోదేశేషు సర్వేషాం హారా జ్వలనసన్నిభాః.
రూపం బిభ్రతి సౌమిత్రే! పఞ్చవింశతివార్షికమ్..3.5.17..

ఏతద్ది కిల దేవానాం వయో భవతి నిత్యదా.
యథేమే పురుషవ్యాఘ్రా దృశ్యన్తే ప్రియదర్శనాః..3.5.18…

ఇహైవ సహ వైదేహ్యా ముహూర్తం తిష్ఠ లక్ష్మణ.
యావజ్జానామ్యహం వ్యక్తం క ఏష ద్యుతిమాన్రథే..3.5.19..

తమేవముక్త్వా సౌమిత్రిమిహైవ స్థీయతామితి.
అభిచక్రామ కాకుత్స్థ శ్శరభఙ్గాశ్రమం ప్రతి..3.5.20..

తతస్సమభిగచ్ఛన్తం ప్రేక్ష్య రామం శచీపతిః.
శరభఙ్గమనుప్రాప్య వివిక్త ఇదమబ్రవీత్..3.5.21..

ఇహోపయాత్యసౌ రామో యావన్మాం నాభిభాషతే.
నిష్ఠాం నయతు తావత్తు తతో మా ద్రష్టుమర్హతి..3.5.22..
జితవన్తం కృతార్థం హి తదాహమచిరాదిమమ్.
కర్మ హ్యనేన కర్తవ్యం మహదన్యైస్సుదుష్కరమ్..3.5.23..

ఇతి వజ్రీ తమామన్త్ర్య మానయిత్వా చ తాపసమ్.
రథేన హయయుక్తేన యయౌ దివమరిన్దమః..3.5.24…

ప్రయాతే తు సహస్రాక్షే రాఘవస్సపరిచ్ఛదః.
అగ్నిహోత్రముపాసీనం శరభఙ్గముపాగమత్..3.5.25..

తస్య పాదౌ చ సఙ్గృహ్య రామస్సీతా చ లక్ష్మణః.
నిషేదుస్సమనుజ్ఞాతా లబ్ధవాసా నిమన్త్రితాః..3.5.26..

తతశ్శక్రోపయానం తు పర్యపృచ్ఛత్స రాఘవః.
శరభఙ్గశ్చ తత్సర్యం రాఘవాయ న్యవేదయత్..3.5.27..

మామేష వరదో రామ బ్రహ్మలోకం నినీషతి.
జితముగ్రేణ తపసా దుష్ప్రాపమకృతాత్మభిః..3.5.28..

అహం జ్ఞాత్వా నరవ్యాఘ్ర వర్తమానమదూరతః.
బ్రహ్మలోకం న గచ్ఛామి త్వామదృష్ట్వా ప్రియాతిథిమ్..3.5.29..

త్వయా.?హం పురుషవ్యాఘ్ర! ధార్మికేణ మహాత్మనా.
సమాగమ్య గమిష్యామి త్రిదివం దేవసేవితమ్..3.5.30..

అక్షయా నరశార్దూల! మయా లోకా జితాశ్శుభా.
బ్రాహ్మ్యాశ్చ నాకపృష్ఠ్యాశ్చ ప్రతిగృహ్ణీష్వ మామకాన్..3.5.31..

ఏవముక్తో నరవ్యాఘ్రస్సర్వశాస్త్ర విశారదః.
ఋషిణా శరభఙ్గేణ రాఘవో వాక్యమబ్రవీత్…3.5.32..

అహమేవాహరిష్యామి సర్వాంల్లోకాన్మహామునే.
ఆవాసం త్వహమిచ్ఛామి ప్రదిష్టమిహ కాననే..3.5.33..

రాఘవేణైవముక్తస్తు శక్రతుల్యబలేన వై.
శరభఙ్గో మహాప్రాజ్ఞః పునరేవాబ్రవీద్వచః..3.5.34…

ఇహ రామ మహాతేజాస్సుతీక్ష్ణో నామ ధార్మికః.
వసత్యరణ్యే ధర్మాత్మా స తే శ్రేయో విధాస్యతి..3.5.35..

సుతీక్ష్ణమభిగచ్ఛ త్వం శుచౌ దేశే తపస్వినమ్.
రమణీయే వనోద్దేశే స తే వాసం విధాస్యతి..3.5.36..

ఇమాం మన్దాకినీం రామ ప్రతిస్రోతామనువ్రజ.
నదీం పుష్పోడుపవహాం తతస్తత్ర గమిష్యసి..3.5.37..

ఏష పన్థా నరవ్యాఘ్ర ముహూర్తం పశ్య తాత మామ్.
యావజ్జహామి గాత్రాణి జీర్ణాం త్వచమివోరగః..3.5.38..

తతో.?గ్నిం స సమాధాయ హుత్వా చాజ్యేన మన్త్రవిత్.
శరభఙ్గో మహాతేజాః ప్రవివేశ హుతాశనమ్..3.5.39..

తస్య రోమాణి కేశాంశ్చ తదా వహ్నిర్మహాత్మనః.
జీర్ణాం త్వచం తథా.?స్థీని యచ్చ మాంసం సశోణితమ్..3.5.40..

స చ పావకసఙ్కాశః కుమారస్సమపద్యత.
ఉత్థాయాగ్నిచయాత్తస్మాచ్ఛరభఙ్గో వ్యరోచత..3.5.41..

స లోకానాహితాగ్నీనామృషీణాం చ మహాత్మనామ్.
దేవానాం చ వ్యతిక్రమ్య బ్రహ్మలోకం వ్యరోహత..3.5.42..

స పుణ్యకర్మా భువనే ద్విజర్షభః
పితామహం సానుచరం దదర్శ హ.
పితామహశ్చాపి సమీక్ష్య తం ద్విజం
ననన్ద సుస్వాగతమిత్యువాచ హ..3.5.43..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అరణ్యకాణ్డే పఞ్చమః సర్గః..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s