ముంగిలి » ArnayaKaanda » అరణ్యకాండ సర్గ 4

అరణ్యకాండ సర్గ 4

శ్రీ రామాయణం అరణ్యకాండ సర్గ 4

హ్రియమాణౌ తు తౌ దృష్ట్వా వైదేహీ రామలక్ష్మణౌ.
ఉచ్చైస్స్వరేణ చుక్రోశ ప్రగృహ్య సుమహాజాభుజౌ..3.4.1..

ఏష దాశరథీ రామః సత్యవాన్ శీలవాన్ శుచిః.
రక్షసా రౌద్రరూపేణ హ్రియతే సహలక్ష్మణః..3.4.2…

మామృకా భక్షయిష్యన్తి శార్దూలాద్వీపినస్తథా.
మాం హరోత్సృజ కాకుత్స్థౌ నమస్తే రాక్షసోత్తమ..3.4.3…

తస్యాస్తద్వచనం శ్రుత్వా వైదేహ్యా రామలక్ష్మణౌ.
వేగం ప్రచక్రతుర్వీరౌ వధే తస్య దురాత్మనః..3.4.4..

తస్య రౌద్రస్య సౌమిత్రిః సవ్యం బాహుం బభఞ్జ హ.
రామస్తు దక్షిణం బాహుం తరసా తస్య రక్షసః..3.4.5…

స భగ్నబాహుస్సవిగ్నో నిపపాతాశు రాక్షసః.
ధరణ్యాం మేఘసఙ్కాశో వజ్రభిన్న ఇవాచలః…3.4.6…

ముష్టిభిర్జానుభిః పద్భిః సూదయన్తౌ తు రాక్షసమ్.
ఉద్యమ్యోద్యమ్య చాప్యేనం స్థణ్డిలే నిష్పిపేషతుః…3.4.7…

స విద్ధో బహుభిర్బాణైః ఖఙ్గాభ్యాం చ పరిక్షతః.
నిష్పిష్టో బహుధా భూమౌ న మమార స రాక్షసః…3.4.8…

తం ప్రేక్ష్య రామః సుభృశమవధ్యమచలోపమమ్.
భయేష్వభయదశ్శ్రీమానిదం వచనమబ్రవీత్..3.4.9…

తపసా పురుషవ్యాఘ్ర! రాక్షసో.?యం న శక్యతే.
శస్త్రేణ యుధి నిర్జేతుం రాక్షసం నిఖనావహే..3.4.10…

కుఞ్జరస్యేవ రౌద్రస్య రాక్షసస్యాస్య లక్ష్మణ.
వనే.?స్మిన్ సుమహచ్ఛ్వభ్రం ఖన్యతాం రౌద్రవర్చసః…3.4.11..

ఇత్యుక్త్వా లక్ష్మణం రామః ప్రదరః ఖన్యతామితి.
తస్థౌ విరాధమాక్రమ్య కణ్ఠే పాదేన వీర్యవాన్..3.4.12..

తచ్ఛ్రుత్వా రాఘవేణోక్తం రాక్షసః ప్రశ్రితం వచః.
ఇదం ప్రోవాచ కాకుత్థ్సం విరాధః పురుషర్షభమ్..3.4.13..

హతో.?స్మి పురుషవ్యాఘ్ర! శక్రతుల్యబలేన వై.
మయా తు పూర్వం త్వం మోహాన్న జ్ఞాతః పురుషర్షభ..3.4.14..

కౌసల్యాసుప్రజా రామ తాతస్త్వం విదితో మయా.
వైదేహీ చ మహాభాగా లక్ష్మణశ్చ మహాయశాః..3.4.15..

అభిశాపాదహం ఘోరాం ప్రవిష్టో రాక్షసీం తనుమ్.
తుమ్బురుర్నామ గన్ధర్వః శప్తో వైశ్రవణేన హ..3.4.16..

ప్రసాద్యమానశ్చ మయా సో.?బ్రవీన్మాం మహాయశాః.
యదా దాశరథీ రామస్త్వాం వధిష్యతి సంయుగే.
తదా ప్రకృతిమాపన్నో భవాన్స్వర్గం గమిష్యతి..3.4.17..

అనుపస్థీయమానో మాం స క్రుద్ధో వ్యాజహార హ.
ఇతి వైశ్రవణో రాజా రమ్భాసక్తమువాచ హ..3.4.18..

తవ ప్రసాదాన్ముక్తో.?హమిహశాపాత్సుదారుణాత్.
భువనం స్వం గమిష్యామి స్వస్తి వో.?స్తు పరన్తప…3.4.19…

ఇతో వసతి ధర్మాత్మా శరభఙ్గః ప్రతాపవాన్..3.4.20…
అధ్యర్ధయోజనే తాత మహర్షిస్సూర్యసన్నిభః.
తం క్షిప్రమధిగచ్ఛ త్వం స తే శ్రేయో.?భిధాస్యతి..3.4.21..

అవటే చాపి మాం రామ ప్రక్షిప్య కుశలీ వ్రజ.
రక్షసాం గతసత్త్వానామేష ధర్మస్ససనాతనః.
అవటే యే నిధీయన్తే తేషాం లోకాస్సనాతనాః..3.4.22..

ఏవముక్త్వా తు కాకుత్థ్సం విరాధశ్శరపీడితః.
బభూవ స్వర్గసమ్ప్రాప్తో న్యస్తదేహో మహాబలః..3.4.23..

తచ్ఛ్రుత్వా రాఘవో వాక్యం లక్ష్మణం వ్యాదిదేశ హ.
కుఞ్జరస్యేవ రౌద్రస్య రాక్షసస్యాస్య లక్ష్మణ!..3.4.24..
అవనే.?స్మిన్ సుమహచ్ఛ్వభ్రం ఖన్యతాం రౌదకర్మణః.
ఇత్యుక్త్వా లక్ష్మణం రామః ప్రదరః ఖన్యతామితి,
తస్థౌ విరాధమాక్రమ్య కణ్ఠే పాదేన వీర్యవాన్..3.4.25..

తతః ఖనిత్రమాదాయ లక్ష్మణశ్శ్వభ్రముత్తమమ్.
అఖనత్పార్శ్వతస్తస్య విరాధస్య మహాత్మనః..3.4.26…

తం ముక్తకణ్ఠంనిక్షిప్య శఙ్కుకర్ణం మహాస్వనమ్.
విరాధం ప్రాక్షిపచ్ఛ్వభ్రే నదన్తం భైరవస్వనమ్…3.4.27…

తమాహవే దారుణమాశువిక్రమౌ
స్థిరావుభౌ సంయతి రామలక్ష్మణౌ.
ముదాన్వితౌ చిక్షిపతుర్భయావహం
నదన్తముత్క్షిప్య బిలే తు రాక్షసమ్..3.4.28…

అవధ్యతాం ప్రేక్ష్య మహాసురస్య తౌ
శితేన శస్త్రేణ తదా నరర్షభౌ.
సమర్థ్య చాత్యర్థవిశారదావుభౌ
బిలే విరాధస్య వధం ప్రచక్రతుః..3.4.29..

స్వయం విరాధేన హి మృత్యురాత్మనః
ప్రసహ్య రామేణ యథార్థమీప్సితః.
నివేదితః కాననచారిణా స్వయం
న మే వధః శస్త్రకృతో భవేదితి…3.4.30…

తదేవ రామేణ నిశమ్య భాషితం
కృతా మతిస్తస్య బిలప్రవేశనే.
బిలం చ రామేణాతిబలేన రక్షసా
ప్రవేశ్యమానేన వనం వినాదితమ్..3.4.31…

ప్రహృష్టరూపావివ రామలక్ష్మణౌ
విరాధముర్వ్యా ప్రదరే నిహత్య తౌ.
ననన్దతుర్వీతభయౌ మహావనే
శిలాభిరన్తర్దధతుశ్చ రాక్షసమ్..3.4.32..

తతస్తు తౌ కాఞ్చనచిత్రకార్ముకౌ
నిహత్య రక్షః పరిగృహ్య మైథిలీమ్.
విజహ్రతు స్తౌ ముదితౌ మహావనే
దివి స్థితౌ చన్ద్రదివాకరావివ..3.4.33..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అరణ్యకాణ్డే చతుర్థస్సర్గః..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s