ముంగిలి » ArnayaKaanda » అరణ్యకాండ సర్గ 1

అరణ్యకాండ సర్గ 1

శ్రీ రామాయణం అరణ్యకాండ సర్గ 1

ప్రవిశ్య తు మహారణ్యం దణ్డకారణ్యమాత్మవాన్.
దదర్శ రామో దుర్ధర్షస్తాపసాశ్రమమణ్డలమ్..3.1.1..

కుశచీరపరిక్షిప్తం బ్రాహ్మ్యా లక్ష్మ్యా సమావృతమ్.
యథా ప్రదీప్తం దుర్దర్శం గగనే సూర్యమణ్డలమ్..3.1.2..

శరణ్యం సర్వభూతానాం సుసమ్మృష్టాజిరం సదా.
మృగైర్బహుభిరాకీర్ణం పక్షిసఙ్ఘైస్సమావృతమ్..3.1.3..

పూజితం చ ప్రనృత్తం చ నిత్యమప్సరసాం గణైః.
విశాలైరగ్నిశరణైః స్రుగ్భాణ్డైరజినైః కుశైః..3.1.4..
సమిద్భిస్తోయకలశైః ఫలమూలైశ్చ శోభితమ్.
ఆరణ్యైశ్చ మహావృక్షైః పుణ్యైస్స్వాదుఫలైర్వృతమ్..3.1.5..

బలిహోమార్చితం పుణ్యం బ్రహ్మఘోషనినాదితమ్.
పుష్పైశ్చాన్యైః పరిక్షిప్తం పద్మిన్యా చ సపద్మయా..3.1.6..
ఫలమూలాశనైర్దాన్తైశ్చీరకృష్ణాజినామ్బరైః.
సూర్యవైశ్వానరాభైశ్చ పురాణైర్మునిభిర్వుతమ్..3.1.7..

పుణ్యైశ్చ నియతాహారైః శోభితం పరమర్షిభిః.
తద్బ్రహ్మభవనప్రఖ్యం బ్రహ్మఘోషనినాదితమ్..3.1.8..

బ్రహ్మవిద్భిర్మహాభాగైర్బ్రాహ్మణైరుపశోభితమ్.
తద్దృష్ట్వా రాఘవః శ్రీమాంస్తాపసాశ్రమమణ్డలమ్..3.1.9..
అభ్యగచ్ఛన్మహాతేజా విజ్యం కృత్వా మహద్ధనుః.

దివ్యజ్ఞానోపపన్నాస్తే రామం దృష్ట్వా మహర్షయః..3.1.10..
అభ్యగచ్ఛన్స్తదా ప్రీతా వైదేహీం చ యశస్వినీమ్.

తే తం సోమమివోద్యన్తం దృష్ట్వా వై ధర్మచారిణ..3.1.11..
లక్ష్మణం చైవ దృష్ట్వా తు వైదేహీం చ యశస్వినీమ్.
మఙ్గలాని ప్రయుఞ్జానాః ప్రత్యగృహ్ణన్దృఢవ్రతాః..3.1.12..

రూపసంహననం లక్ష్మీం సౌకుమార్యం సువేషతామ్.
దదృశుర్విస్మితాకారా రామస్య వనవాసినః..3.1.13.

వైదేహీం లక్ష్మణం రామం నేత్రైరనిమిషైరివ.
ఆశ్చర్యభూతాన్దదృశుః సర్వే తే వనచారిణః..3.1.14..

అత్రైనం హి మహాభాగా స్సర్వభూతహితే రతాః.
అతిథిం పర్ణశాలాయాం రాఘవం సంన్యవేశయన్..3.1.15..

తతో రామస్య సత్కృత్య విధినా పావకోపమాః.
ఆజహ్రుస్తే మహాభాగాః సలిలం ధర్మచారిణః..3.1.16..

పుష్పం మూలం ఫలం సర్వమాశ్రమం చ మహాత్మనః.
నివేదయిత్వా ధర్మజ్ఞాస్తే తతః ప్రాఞ్జలయో.?బ్రువన్..3.1.17..

ధర్మపాలో జనస్యాస్య శరణ్యస్త్వం మహాయశాః .
పూజనీయశ్చ మాన్యశ్చ రాజా దణ్డధరో గురుః..3.1.18..

ఇన్ద్రస్యేహ చతుర్భాగః ప్రజా రక్షతి రాఘవ.
రాజా తస్మాద్వరాన్భోగాన్రమ్యాన్ భుఙక్తేలోకనమస్కృతః..3.1.19..

తే వయం భవతా రక్ష్యా భవద్విషయవాసినః.
నగరస్థో వనస్థో వా త్వం నో రాజా జనేశ్వరః..3.1.20..

న్యస్తదణ్డా వయం రాజఞ్జితక్రోధా జితేన్ద్రియాః.
రక్షణీయాస్త్వయా శశ్వదగర్భభూతాస్తపోధనాః..3.1.21..

ఏవముక్త్వా ఫలైర్మూలైః పుష్పైర్వన్యైశ్చ రాఘవమ్.
అన్యైశ్చ వివిధాహారైః సలక్ష్మణమపూజయన్..3.1.22..

తథాన్యే తాపసాస్సిద్ధా రామం వైశ్వానరోపమాః.
న్యాయవృత్తా యథాన్యాయం తర్పయామాసురీశ్వరమ్..3.1.23..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అరణ్యకాణ్డే ప్రథమస్సర్గః..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s