ముంగిలి » AyodhyaKaanda » అయోధ్యకాండ సర్గ 119

అయోధ్యకాండ సర్గ 119

శ్రీ రామాయణం అయోధ్యకాండ సర్గ 119

అనసూయా తు ధర్మజ్ఞా శ్రుత్వా తాం మహతీం కథామ్.
పర్యష్వజత బాహుభ్యాం శిరస్యాఘ్రాయ మైథిలీమ్..2.119.1..

వ్యక్తాక్షరపదం చిత్రం భాషితం మధురం త్వయా.
యథా స్వయంవరం వృత్తం తత్సర్వం హి శ్రుతం మయా..2.119.2..
రమే.?హం కథయా తే తు దృఢం మధురభాషిణి..

రవిరస్తఙ్గతశ్శ్రీమానుపోహ్య రజనీం శివామ్..2.119.3..
దివసం ప్రతికీర్ణానామాహారార్థం పతత్రిణామ్.
సన్ధ్యాకాలే నిలీనానాం నిద్రార్థం శ్రూయతే ధ్వనిః..2.119.4..

ఏతే చాప్యభిషేకార్ద్రా మునయః కలశోద్యతాః.
సహితా ఉపవర్తన్తే సలిలాప్లుతవల్కలాః..2.119.5..

ఋషీణామగ్నిహోత్రేషు హుతేషు విధిపూర్వకమ్.
కపోతాఙ్గారుణో ధూమో దృశ్యతే పవనోద్ధతః..2.119.6..

అల్పపర్ణా హి తరవో ఘనీభూతాస్సమన్తతః.
విప్రకృష్టేన్ద్రియే దేశే.?స్మిన్న ప్రకాశన్తి వై దిశః..2.119.7..

రజనీచరసత్త్వాని ప్రచరన్తి సమన్తతః.
తపోవనమృగా హ్యేతే వేదితీర్థేషు శేరతే..2.119.8..

సమ్ప్రవృత్తానిశా సీతే నక్షత్రసమలఙ్కృతా.
జ్యోత్స్నాప్రావరణశ్చన్ద్రో దృశ్యతే.?భ్యుదితో.?మ్బరే..2.119.9..

గమ్యతామనుజానామి రామస్యానుచరీ భవ.
కథాయన్త్యా హి మధురం త్వయా.?హం పరితోషితా..2.119.10..

అలఙ్కురు చ తావత్త్వం ప్రత్యక్షం మమ మైథిలి.
ప్రీతిం జనయ మే వత్సే దివ్యాలఙ్కారశోభితా .. 2.119.11..

సా తథా సమలఙ్కృత్య సీతా సురసుతోపమా.
ప్రణమ్య శిరసా తస్యై రామం త్వభిముఖీ యయౌ..2.119.12..

తథా తు భూషితాం సీతాం దదర్శ వదతాం వరః.
రాఘవః ప్రీతిదానేన తపస్విన్యా జహర్ష చ..2.11.9.13..

న్యవేదయత్తతస్సర్వం సీతా రామాయ మైథిలీ.
ప్రీతిదానం తపస్విన్యా వసనాభరణస్రజమ్..2.119.14..

ప్రహృష్టస్త్వభవద్రామో లక్ష్మణశ్చ మహారథః.
మైథిల్యాస్సత్క్రియాం దృష్ట్వా మానుషేషు సుదుర్లభామ్..2.119.15..

తతస్తాం శర్వరీం ప్రీతః పుణ్యాం శశినిభాననః.
అర్చితస్తాపసై స్సిద్ధైరువాస రఘునన్దనః..2.119.16..

తస్యాం రాత్ర్యాం వ్యతీతాయామభిషిచ్య హుతాగ్నికాన్.
ఆపృచ్ఛేతాం నరవ్యాఘ్రౌ తాపసాన్వనగోచరాన్..2.119.17..

తావూచుస్తే వనచరాస్తాపసా ధర్మచారిణః.
వనస్య తస్య సఞ్చారం రాక్షసైస్సమభిప్లుతమ్..2.119.18..

రక్షాంసి పురుషాదాని నానారూపాణి రాఘవ.
వసన్త్యస్మిన్మహారణ్యే వ్యాలాశ్చ రుధిరాశనాః..2.119.19..

ఉచ్ఛిష్టం వా ప్రమత్తం వా తాపసం ధర్మచారిణమ్.
అదన్త్యస్మిన్మహారణ్యే తాన్నివారయ రాఘవ..2.119.20..

ఏష పన్థా మహర్షీణాం ఫలాన్యాహరతాం వనే.
అనేన తు వనం దుర్గం గన్తుం రాఘవ తే క్షమమ్..2.119.21..

ఇతీవ తైః ప్రాఞ్జలిభిస్తపస్విభి-
ర్ద్విజైః కృతస్వస్త్యయనః పరన్తపః.
వనం సభార్యః ప్రవివేశ రాఘవ-
స్సలక్ష్మణస్సూర్య ఇవాభ్రమణ్డలమ్..2.119.22..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే శ్రీమద్వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే చతుర్వింశత్సహస్రికాయాం సంహితయాం శ్రీమదయోధ్యాకాణ్డే ఏకోనవింశత్యుత్తరశతతమస్సర్గః..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

Connecting to %s