ముంగిలి » AyodhyaKaanda » అయోధ్యకాండ సర్గ 118

అయోధ్యకాండ సర్గ 118

శ్రీ రామాయణం అయోధ్యకాండ సర్గ 118

సాత్వేవముక్తా వైదేహీ అనసూయా.?నసూయయా.
ప్రతిపూజ్య వచో మన్దం ప్రవక్తుముపచక్రమే..2.118.1..

నైతదాశ్చర్యమార్యాయా యన్మాం త్వమభిభాషసే.
విదితన్తు మమాప్యేతద్యథా నార్యాః పతిర్గురుః..2.118.2..

యద్యప్యేష భవేద్భర్తా మమా.?ర్యే వృత్తవర్జితః.
అద్వైధముపచర్తవ్యస్తథాప్యేష మయా భవేత్..2.118.3..

కిం పునర్యో గుణశ్లాఘ్య స్సానుక్రోశో జితేన్ద్రియః.
స్థిరానురాగో ధర్మాత్మా మాతృవత్పితృవత్ప్రియః..2.118.4..

యాం వృత్తిం వర్తతే రామః కౌసల్యాయాం మహాబలః.
తామేవ నృపనారీణామన్యాసామపి వర్తతే..2.118.5..

సకృద్దృష్టాస్వపి స్త్రిషు నృపేణ నృపవత్సలః.
మాతృవద్వర్తతే వీరో మానముత్సృజ్య ధర్మవిత్ ..2.118.6..

ఆగచ్ఛన్త్యాశ్చ విజనం వనమేవం భయావహమ్.
సమాహితం మే శ్వశ్ర్వా చ హృదయే తద్ధృతం మహత్..2.118.7..

పాణిప్రదానకాలే చ యత్పురాత్వగ్ని సన్నిధౌ.
అనుశిష్టా జనన్యా.?స్మి వాక్యం తదపి మే ధృతమ్..2.118.8..

నవీకృతం తు తత్సర్వం వాక్యైస్తే ధర్మచారిణి.
పతిశుశ్రూషణాన్నార్యాస్తపో నాన్యద్విధీయతే..2.118.9..

సావిత్రీ పతిశుశ్రూషాం కృత్వా స్వర్గే మహీయతే.
తథావృత్తిశ్చ యాతా త్వం పతిశుశ్రూషయా దివమ్..2.118.10..

వరిష్ఠా సర్వనారీణామేషా చ దివి దేవతా.
రోహిణీ న వినాచన్ద్రం ముహూర్తమపి దృశ్యతే..2.118.11..

ఏవంవిధాశ్చ ప్రవరాః స్త్రియో భర్తృదృఢవ్రతాః.
దేవలోకే మహీయన్తే పుణ్యేన స్వేన కర్మణా..2.118.12..

తతో.?నసూయా సంహృష్టా శ్రుత్వోక్తం సీతయా వచః.
శిరస్యాఘ్రాయ చోవాచ మైథిలీం హర్షయన్త్యుత..2.118.13..

నియమైర్వివిధైరాప్తం తపో హి మహదస్తి మే.
తత్సంశ్రిత్య బలం సీతే ఛన్దయే త్వాం శుచివ్రతే..2.118.14..

ఉపపన్నం మనోజ్ఞం చ వచనం తవ మైథిలి.
ప్రీతా చాస్మ్యుచితం కిం తే కరవాణి బ్రవీహి మే..2.188.15..

స్యాస్తద్వచనం శ్రూత్వా విస్మితా మన్దవిస్మయా.
కృతమిత్యబ్రవీస్తీతా తపోబలసమన్వితామ్..2.118.16..

సా త్వేవముక్తా ధర్మజ్ఞా తయా ప్రీతతరా.?భవత్.
సఫలం చ ప్రహర్షం తే హన్త సీతే! కరోమ్యహమ్..2.118.17..

ఇదం దివ్యం వరం మాల్యం వస్త్రమాభరణాని చ.
అఙ్గరాగం చ వైదేహి మహార్హం చానులేపనమ్..2.118.18..
మయా దత్తమిదం సీతే తవ గాత్రాణి శోభయేత్.
అనురూపమసంక్లిష్టం నిత్యమేవ భవిష్యతి..2.118.19..

అఙ్గరాగేణ దివ్యేన లిప్తాఙ్గీ జనకాత్మజే!.
శోభయిష్యసి భర్తారం యథా శ్రీర్విష్ణుమవ్యయమ్..2.118.20..

సా వస్త్రమఙ్గరాగం చ భూషణాని స్రజస్తథా.
మైథిలీ ప్రతిజగ్రాహ ప్రీతిదానమనుత్తమమ్..2.118.21..

ప్రతిగృహ్య చ తత్సీతా ప్రీతిదానం యశస్వినీ.
శ్లిష్టాఞ్జలిపుటా తత్ర సముపాస్త తపోధనామ్..2.118.22..

తథా సీతాముపాసీనామనసూయా దృఢవ్రతా.
వచనం ప్రష్టుమారేభే కాఞ్చిత్ప్రియకథామను..2.118.23..

స్వయం వరే కిల ప్రాప్తా త్వమనేన యశస్వినా.
రాఘవేణేతి మే సితే! కథా శ్రుతిముపాగతా..2.118.24..

తాం కథాం శ్రోతుమిచ్ఛామి విస్తరేణ చ మైథిలి!.
యథా.?నుభూతం కార్త్స్న్యేన తన్మే త్వం వక్తుమర్హసి..2.118.25..

ఏవముక్తా తు సా సీతా తాం తతో ధర్మచారిణీమ్.
శ్రూయతామితి చోక్త్వా వై కథయామాస తాం కథామ్..2.118.26..

మిథిలాధిపతిర్వీరో జనకో నామ ధర్మవిత్.
క్షత్రధర్మే హ్యభిరతో న్యాయతశ్శాస్తి మేదినీమ్..2.118.27..

తస్య లాఙ్గలహస్తన్య కర్షతః క్షేత్రమణ్డలమ్.
అహం కిలోత్థితా భిత్వా జగతీం నృపతేస్సుతా..2.118.28..

స మాం దృష్ట్వా నరపతిర్ముష్టివిక్షేపతత్పరః.
పాంసుకుణ్ఠితసర్వాఙ్గీం జనకో విస్మితో.?భవత్..2.18.29..

అనపత్యేన చ స్నేహాదఙ్కమారోప్య చ స్వయమ్.
మమేయం తనయేత్యుక్త్వా స్నేహో మయి నిపాతితః..2.118.30..

అన్తరిక్షే చ వాగుక్తా.?ప్రతిమా.?మానుషీ కిల.
ఏవమేతన్నరపతే! ధర్మేణ తనయా తవ..2.118.31..

తతః ప్రహృష్టో ధర్మాత్మా పితా మే మిథిలాధిపః.
అవాప్తో విపులాం బుద్ధిం మామవాప్య నరాధిపః..2.118.32..

దత్తా చాస్మీష్టవద్దేవ్యై జ్యేష్ఠాయై పుణ్యకర్మణా.
తయా సమ్భావితా చాస్మి స్నిగ్ధయా మాతృసౌహృదాత్..2.118.33..

పతిసంయోగసులభం వయో దృష్ట్వా తు మే పితా.
చిన్తామభ్యగమద్ధీనో విత్తనాశాదివాధనః..2.118.34..

సదృశాచ్చాపకృష్టాచ్చ లోకే కన్యాపితా జనాత్.
ప్రధర్షణామవాప్నోతి శక్రేణాపి సమో భువి..2.118.35..

తాం ధర్షణామదూరస్థాం దృష్ట్వా చాత్మని పార్థివః.
చిన్తార్ణవగతః పారం నాససాదాప్లవో యథా..2.118.36..

అయోనిజాం హి మాం జ్ఞాత్వా నాధ్యగచ్ఛద్విచిన్తయన్.
సదృశం చానురూపం చ మహీపాలః పతిం మమ..2.118.37..

తస్య బుద్ధిరియం జాతా చిన్తయానస్య సన్తతమ్ .
స్వయంవరం తనూజాయాః కరిష్యామీతి ధీమతః..2.118.38..

మహాయజ్ఞే తదా తస్య వరుణేన మహాత్మనా.
దత్తం ధనుర్వరం ప్రీత్యా తూణీ చాక్షయసాయకౌ..2.118.39..

అసఞ్చాల్యం మనుష్యైశ్చ యత్నేనాపి చ గౌరవాత్.
తన్న శక్తా నమయితుం స్వప్నేష్వపి నరాధిపాః..2.118.40..

తద్ధనుః ప్రాప్య మే పిత్రా వ్యాహృతం సత్యవాదినా.
సమవాయే నరేన్ద్రాణాం పూర్వమామన్త్య పార్థివాన్..2.118.41..

ఇదం చ ధనురుద్యమ్య సజ్యం యః కురుతే నరః.
తస్య మే దుహితా భార్యా భవిష్యతి న సంశయః..2.118.42..

తచ్చ దృష్ట్వా ధనుశ్శ్రేష్ఠం గౌరవాద్గిరిసన్నిభమ్.
అభివాద్య నృపా జగ్మురశక్తాస్తస్య తోలనే..2.118.43..

సుదీర్ఘస్య తు కాలస్య రాఘవో.?యం మహాద్యుతిః
విశ్వామిత్రేణ సహితో యజ్ఞం ద్రష్టుం సమాగతః..2.118.44..
లక్ష్మణేన సహ భ్రాత్రా రామ స్సత్యపరాక్రమః

విశ్వామిత్రస్తు ధర్మాత్మా మమ పిత్రా సుపూజితః..2.118.45..
ప్రోవాచ పితరం తత్ర భ్రాతరౌ రామలక్ష్మణౌ

సుతౌ దశరథస్యేమౌ ధనుర్దర్శకాఙ్క్షిణౌ.
ధనుర్దర్శయ రామాయ రాజపుత్రాయ దైవికమ్..2.118.46..

ఇత్యుక్తస్తేన విప్రేణ తద్ధనుస్సముపానయత్..2.118.47..
నిమేషాన్తరమాత్రేణ తదా.?నమ్య మహాబలః.
జ్యాం సమారోప్య ఝడితి పూరయామాస వీర్యవాన్..2.118.48..

తేన పూరయతా వేగాన్మధ్యే భగ్నం ద్విధా ధనుః.
తస్య శబ్దో భవద్భీమః పతితస్యాశనేరివ..2.118.49..

తతో.?హం తత్ర రామాయ పిత్రా సత్యాభిసన్ధినా.
నిశ్చితా దాతుముద్యమ్య జలభాజనముత్తమమ్..2.118.50..

దీయమానాం న తు తదా ప్రతిజగ్రాహ రాఘవః.
అవిజ్ఞాయ పితుశ్ఛన్దమయోధ్యా.?ధిపతేః ప్రభోః..2.118.51..

తత శ్శ్వశురమామన్త్ర్య వృద్ధం దశరథం నృపమ్.
మమ పిత్రా త్వహం దత్తా రామాయ విదితాత్మనే..2.118.52..

మమ చైవానుజా సాధ్వీ ఊర్మిలా ప్రియదర్శనా.
భార్యర్థే లక్ష్మణస్యాపి పిత్రా దత్తా మమ స్వయమ్..2.118.53..

ఏవం దత్తా.?స్మి రామాయ తదా తస్మిన్స్వయంవరే.
అనురక్తా.?స్మి ధర్మేణ పతిం వీర్యవతాం వరమ్..2.118.54..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అయోధ్యాకాణ్డే అష్టాదశోత్తరశతతమస్సర్గః.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

Connecting to %s