ముంగిలి » AyodhyaKaanda » అయోధ్యకాండ సర్గ 117

అయోధ్యకాండ సర్గ 117

శ్రీ రామాయణం అయోధ్యకాండ సర్గ 117

రాఘవ స్త్వథ యాతేషు తపస్విషు విచిన్తయన్.
న తత్రారోచయద్వాసం కారణైర్బహుభిస్తదా..2.117.1..

ఇహ మే భరతో దృష్టో మాతరశ్చ సనాగరాః.
సా చ మే స్మృతిరన్వేతి తాన్నిత్యమనుశోచతః..2.117.2..

స్కన్ధావారనివేశేన తేన తస్య మహాత్మనః.
హయహస్తికరీషైశ్చ ఉపమర్ద: కృతో భృశమ్..2.117.3..

తస్మాదన్యత్ర గచ్ఛామ ఇతి సఞ్చిన్త్య రాఘవః.
ప్రాతిష్ఠత స వైదేహ్యా లక్ష్మణేన చ సఙ్గతః..2.117.4..

సో.?త్రేరాశ్రమమాసాద్య తం వవన్దే మహాయశాః.
తం చాపి భగవానత్రిః పుత్రవత్ప్రత్యపద్యత..2.117.5..

స్వయమాతిథ్యమాదిశ్య సర్వమన్యత్సుసత్కృతమ్.
సౌమిత్రిం చ మహాభాగాం సీతాం చ సమసాన్త్వయత్..2.177.6..

పత్నీం చ సమనుప్రాప్తాం వృద్ధామామన్త్ర్య సత్కృతామ్ .
సాన్త్వయామాస ధర్మజ్ఞః సర్వభూతహితే రతః..2.117.7..

ఆనసూయాం మహాభాగాం తాపసీం ధర్మచారిణీమ్
ప్రతిగృహ్ణీష్వ వైదేహీమబ్రవీదృషిసత్తమః.
రామాయ చా.?చచక్షే తాం తాపసీం ధర్మచారిణీమ్..2.117.8..

దశ వర్షాణ్యనావృష్ట్యా దగ్ధే లోకే నిరన్తరమ్..2.117.9..
యయా మూలఫలే సృష్టే జాహ్నవీ చ ప్రవర్తితా.
ఉగ్రేణ తపసా యుక్తా నియమైశ్చాప్యలఙ్కృతా..2.117.10..
దశ వర్ష సహాస్రాణి తయా తప్తం మహత్తపః.
అనసూయా వ్రతై స్స్నాతా ప్రత్యూహాశ్చ నివర్తితాః..2.117.11..
దేవకార్యనిమిత్తం చ యయా సన్త్వరమాణయా.
దశరాత్రం కృతా రాత్రి స్సేయం మాతేవ తే.?నఘ..2.117.12..

తామిమాం సర్వభూతానాం నమస్కార్యాం యశస్వినీమ్
అభిగచ్ఛతు వైదేహీ వృద్ధామాక్రోధనాం సదా.
అనసూయేతి యా లోకే కర్మభిః ఖ్యాతిమాగతా..2.117.13..

ఏవం బ్రువాణం తమృషిం తథేత్యుక్త్వా స రాఘవః.
సీతామువాచ ధర్మజ్ఞామిదం వచనముత్తమమ్..2.117.14..

రాజపుత్రి! శ్రుతమిదం మునేరస్య సమీరితమ్.
శ్రేయో.?ర్థమాత్మనశ్శీఘ్రమభిగచ్ఛ తపస్వినీమ్..2.117.15..

సీతా త్వేతద్వచశ్శృత్వా రాఘవస్య హితైషిణః.
తామత్రిపన్తీం ధర్మజ్ఞామభిచక్రామ మైథిలీ..2.117.16..

శిథిలాం వలితాం వృద్ధాం జరాపాణ్డురమూర్ధజామ్.
సతతం వేపమానాఙ్గీం ప్రవాతే కదలీం యథా.. 2.117.17..
తాం తు సీతా మహాభాగామనసూయాం పతివ్రతామ్.
అభ్యవాదయదవ్యగ్రా స్వంనామ సముదాహరత్..2.117.18..

అభివాద్య చ వైదేహీ తాపసీం తామనిన్దితామ్.
బద్ధాఞ్జలిపుటా హృష్టా పర్యపృచ్ఛదనామయమ్..2.117.19..

తతస్సీతాం మహాభాగాం దృష్ట్వా తాం ధర్మచారిణీమ్.
సాన్త్వయన్త్యబ్రవీద్ధృష్టా దిష్ట్యా ధర్మమవేక్షసే..2.117.20..

త్యక్త్వా జ్ఞాతిజనం సీతే మానమృద్ధం చ భామిని.
అవరుద్ధం వనే రామం దిష్ట్యా త్వమనుగచ్ఛసి..2.117.21..

నగరస్థో వనస్థో వా పాపో వా యది వా శుభః.
యాసాం స్త్రీణాం ప్రియో భర్తా తాసాం లోకా మహోదయాః..2.177.22..

దుశ్శీలః కామవృత్తో వా ధనైర్వా పరివర్జితః.
స్త్రీణామార్యస్వభావానాం పరమం దైవతం పతిః..2.117.23 ..

నాతో విశిష్టం పశ్యామి బాన్ధవం విమృశన్త్యహమ్.
సర్వత్ర యోగ్యం వైదేహి! తపః కృతమివావ్యయమ్..2.117.24..

న త్వేవమవగచ్ఛన్తి గుణదోషమసత్త్స్రియః.
కామవక్తవ్యహృదయా భర్తృనాథాశ్చరన్తి యాః..2.11.7.25..

ప్రాప్నువన్త్య యశశ్చైవ ధర్మభ్రంశం చ మైథిలి.
అకార్యవశమాపన్నాః స్త్రియో యాః ఖలు తద్విధాః..2.117.26..

త్వద్విధాస్తు గుణైర్యుక్తా దృష్ట లోక పరావరాః.
స్త్రియ స్స్వర్గే చరిష్యన్తి యథా ధర్మకృతస్తథా..2.117.27 ..

తదేవమేనం త్వమనువ్రతా సతీ
పతివ్రతానాం సమయానువర్తినీ.
భవ స్వభర్తు స్సహధర్మచారిణీ
యశశ్చ ధర్మం చ తత స్సమాప్స్యసి..2.117.28..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అయోధ్యాకాణ్డే సప్తదశోత్తరశతతమస్సర్గః.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s