ముంగిలి » AyodhyaKaanda » అయోధ్యకాండ సర్గ 116

అయోధ్యకాండ సర్గ 116

శ్రీ రామాయణం అయోధ్యకాండ సర్గ 116

ప్రతిప్రయాతే భరతే వసన్రామస్తపోవనే.
లక్షయామాస సోద్వేగమథౌత్సుక్యం తపస్వినామ్..2.116.1..

యే తత్ర చిత్రకూటస్య పురస్తాత్తాపసాశ్రమే.
రామమాశ్రిత్య నిరతాస్తానలక్షయదుత్సుకాన్..2.116.2..

నయనైర్బ్రుకుటీభిశ్చ రామం నిర్దిశ్య శఙ్కితాః.
అన్యోన్యముపజల్పన్త శ్శనైశ్చక్రుర్మిథ: కథాః..2.116.3..

తేషామౌత్సుక్యమాలక్ష్య రామస్త్వాత్మని శఙ్కితః.
కృతాఞ్జలిరువాచేదమృషిం కులపతిం తతః..2.116.4..

న కచ్చిద్భగవన్కిఞ్చిత్పూర్వవృత్తమిదం మయి.
దృశ్యతే వికృతం యేన విక్రియన్తే తపస్వినః..2.116.5..

ప్రమాదాచ్చరితం కచ్చిత్కిఞ్చిన్నావరజస్య మే.
లక్ష్మణస్యర్షిభిదృష్టం నానురూపమివాత్మనః..2.116.6..

కచ్చిచ్ఛుశ్రూషమాణా వ శ్శుశ్రూషణపరా మయి.
ప్రమదా.?భ్యుచితాం వృత్తిం సీతా యుక్తం న వర్తతే..2.116.7..

అథర్షిర్జరయా వృద్ధస్తపసా చ జరాం గతః.
వేపమాన ఇవోవాచ రామం భూతదయాపరమ్..2.116.8..

కుతః కల్యాణసత్త్వాయాః కల్యాణాభిరతేస్తథా.
చలనం తాత వైదేహ్యాస్తపస్విషు విశేషతః..2.116.9..

త్వన్నిమిత్తమిదం తావత్తాపసాన్ప్రతివర్తతే.
రక్షోభ్యస్తేన సంవిగ్నాః కథయన్తి మిథః కథాః..2.116.10..

రావణావరజః కశ్చిత్ ఖరో నామేహ రాక్షసః.
ఉత్పాట్య తాపసాన్సర్వాఞ్జనస్థాననికేతనాన్..2.116.11..
ధృష్టశ్చ జితకాశీ చ నృశంసః పురుషాదకః.
అవలిప్తశ్చ పాపశ్చ త్వాం చ తాత న మృష్యతే..2.116.12..

త్వం యదాప్రభృతి హ్యస్మిన్నాశ్రమే తాత వర్తసే.
తదాప్రభృతి రక్షాంసి విప్రకుర్వన్తి తాపసాన్..2.116.13..

దర్శయన్తి హి బీభత్సైః క్రూరైర్భీషణకైరపి.
నానారూపైర్విరూపైశ్చ రూపైర్వికృతదర్శనైః..2.116.14..

అప్రశస్తైశుచిభిస్సమ్ప్రయోజ్య చ తాపసాన్.
ప్రతిధ్నన్త్యపరాన్క్షిప్రమనార్యాః పురతః స్థితాః..2.116.15..

తేషు తేష్వాశ్రమస్థానేష్వబుద్ధమవలీయ చ.
రమన్తే తాపసాం స్తత్ర నాశయన్తో.?ల్పచేతసః..2.116.16..

అపక్షిపన్తి స్రుగ్భాణ్డానగ్నీస్నిఞ్చన్తి వారిణా.
కలశాంశ్చ ప్రమధ్నన్తి హవనే సముపస్థితే..2.116.17..

తైర్దురాత్మభిరామృష్టానాశ్రమాన్ప్రజిహాసవః.
గమనాయాన్యదేశస్య చోదయన్త్యృషయో.?ద్య మామ్..2.116.18..

తత్పురా రామ శారీరాముపహింసాం తపస్విషు.
దర్శయన్తి హి దుష్టాస్తే త్యక్ష్యామ ఇమమాశ్రమమ్..2.116.19..

బహుమూలఫలం చిత్రమవిదూరాదితో వనమ్.
పురాణాశ్రమమేవాహం శ్రయిష్యే సగణః పునః..2.116.20..

ఖరస్త్వయ్యపి చాయుక్తం పురా తాత ప్రవర్తతే.
సహాస్మాభిరితో గచ్ఛ యది బుద్ధి: ప్రవర్తతే..2.116.21..

సకలత్రస్య సన్దేహో నిత్యం యత్తస్య రాఘవ.
సమర్థస్యాపి హి సతో వాసో దుఃఖమిహాద్య తే..2.116.22..

ఇత్యుక్తవన్తం రామస్తం రాజపుత్రస్తపస్వినమ్.
న శశాకోత్తరైర్వాక్యైరవరోద్ధుం సముత్సుకమ్..2.116.23..

అభినన్ద్య సమాపృచ్ఛ్య సమాధాయ చ రాఘవమ్.
స జగామాశ్రమం త్యక్త్వా కులైః కులపతిస్సహ..2.116.24..

రామః సంసాద్య ఋషిగణమనుగమనా-
ద్దేశాత్తస్మాత్కులపతిమభివాద్య ఋషిమ్.
సమ్యక్ప్రీతైస్తైరనుమత ఉపదిష్టార్థః
పుణ్యం వాసాయ స్వనిలయముపసమ్పేదే..2.116.25..

ఆశ్రమమృషివిరహితం ప్రభుః
క్షణమపిన జహౌ స రాఘవః.
రాఘవం హి సతతమనుగతా
స్తాపసాశ్చార్షచరిత ధృతగుణాః..2.116.26..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అయోధ్యాకాణ్డే షోడశోత్తరశతతమస్సర్గః.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s