ముంగిలి » AyodhyaKaanda » అయోధ్యకాండ సర్గ 115

అయోధ్యకాండ సర్గ 115

శ్రీ రామాయణం అయోధ్యకాండ సర్గ 115

తతో నిక్షిప్య మాత.? స్స అయోధ్యాయాం దృఢ వ్రతః.
భరత శ్శోకసన్తప్తో గురూనిదమథాబ్రవీత్..2.115.1..

నన్దిగ్రామం గమిష్యామి సర్వానామన్త్రయే.?ద్య వః.
తత్ర దుఃఖమిదం సర్వం సహిష్యే రాఘవం వినా..2.114.2..

గతశ్చ వా దివం రాజా వనస్థశ్చ గురుర్మమ.
రామం ప్రతీక్షే రాజ్యాయ స హి రాజా మహాయశాః..2.115.3..

ఏతచ్ఛ్రుత్వా శుభం వాక్యం భరతస్య మహాత్మనః.
అబ్రువన్మన్త్రిణస్సర్వే వసిష్ఠశ్చ పురోహితః..2.115.4..

సుభృశం శ్లాఘనీయం చ యదుక్తం భరత త్వయా.
వచనం భ్రాతృవాత్సల్యాదనురూపం తవైవ తత్..2.115.5..

నిత్యం తే బన్ధులుబ్ధస్య తిష్ఠతో భ్రాతృసౌహృదే.
ఆర్యమార్గం ప్రపన్నస్య నానుమన్యేత కః పుమాన్..2.115.6..

మన్త్రిణాం వచనం శ్రుత్వా యథాభిలషితం ప్రియమ్.
అబ్రవీత్సారథిం వాక్యం రథో మే యుజ్యతామితి..2.115.7..

ప్రహృష్టవదన స్సర్వా మాత.? స్సమభివాద్య సః.
ఆరురోహ రథం శ్రీమాన్ శత్రుఘ్నేన సమన్వితః..2.115.8..

ఆరుహ్య చ రథం శీఘ్రం శత్రుఘ్నభరతావుభౌ.
యయతుః పరమప్రీతౌ వృతౌ మన్త్రిపురోహితైః..2.115.9..

అగ్రతో గురవస్తత్ర వసిష్ఠప్రముఖా ద్విజాః.
ప్రయయుః ప్రాఙ్గ్ముఖా స్సర్వే నన్దిగ్రామో యతో.?భవత్..2.115.10..

బలం చ తదనాహూతం గజాశ్వరథసఙ్కులమ్.
ప్రయయౌ భరతే యాతే సర్వే చ పురవాసినః..2.115.11..

రథస్థ స్సహి ధర్మాత్మా భరతో భ్రాతృవత్సలః.
నన్దిగ్రామం యయౌ తూర్ణం శిరస్యాదాయ పాదుకే..2.115.12..

తతస్తు భరతః క్షిప్రం నన్దిగ్రామం ప్రవిశ్య సః.
అవతీర్య రథాత్తూర్ణం గురూనిదమువాచ హ..2.115.13..

ఏతద్రాజ్యం మమ భ్రాత్రా దత్తం సన్నయాసవత్స్వయమ్.
యోగక్షేమవహే చేమే పాదుకే హేమభూషితే..2.115.14..

భరత శ్శిరసా కృత్వా సన్న్యాసం పాదుకే తతః.
అబ్రవీద్ధుఃఖసంతప్త స్సర్వం ప్రకృతిమణ్డలమ్..2.115.15..

ఛత్రం ధారయత క్షిప్రమార్యపాదావిమౌ మతౌ.
ఆభ్యాం రాజ్యే స్థితో ధర్మః పాదుకాభ్యాం గురోర్మమ..2.115.16..

భ్రాత్రా హి మయి సంన్యాసో నిక్షిప్త స్సౌహృదాదయమ్.
తమిమం పాలయిష్యామి రాఘవాగమనం ప్రతి..2.115.17..

క్షిప్రం సంయోజయిత్వాతు రాఘవస్య పునస్స్వయమ్.
చరణౌ తౌ తు రామస్య ద్రక్ష్యామి సహపాదుకౌ..2.115.18..

తతో నిక్షిప్తభారో.?హం రాఘవేణ సమాగతః.
నివేద్య గురవే రాజ్యం భజిష్యే గురువృత్తితామ్..2.115.19..

రాఘవాయ చ సన్యాసం దత్త్వేమే వరపాదుకే.
రాజ్యం చేదమయోధ్యాం చ ధూతపాపో భవామి చ..2.115.20..

అభిషిక్తే తు కాకుత్స్థే ప్రహృష్టముదితే జనే.
ప్రీతిర్మమ యశశ్చైవ భవేద్రాజ్యాచ్చతుర్గుణమ్..2.115.21..

ఏవం తు విలపన్దీనో భరత స్సమహాయశాః.
నన్దిగ్రామే.?కరోద్రాజ్యం దుఃఖితో మన్త్రిభిస్సహ..2.115.22..

స వల్కలజటాధారీ మునివేషధరః ప్రభుః.
నన్దిగ్రామే.?వసద్వీర స్ససైన్యో భరతస్తదా..2.115.23..

రామాగమనమాకాఙ్క్షన్భరతో భ్రాతృవత్సలః.
భ్రాతుర్వచనకారీ చ ప్రతిజ్ఞాపారగస్తథా..2.115.24..
పాదుకే త్వభిషిచ్యాథ నన్దిగ్రామే.?వసత్తదా.

స వాలవ్యజనం ఛత్రం ధారయామాస స స్వయం
భరత శ్శాసనం సర్వం పాదుకాభ్యాం నివేదయన్..2.115.25..

తతస్తు భరత శశ్రీమానభిషిచ్యా.?.?ర్యపాదుకే.
తదధీనస్తదా రాజ్యం కారయామాస సర్వదా..2.115.26..

తదా హి యత్కార్యముపైతి కిఞ్చి-
దుపాయనం చోపహృతం మహార్హమ్.
స పాదుకాభ్యాం ప్రథమం నివేద్య
చకార పశ్చాద్భరతో యథావత్..2.115.27..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అయోధ్యాకాణ్డే పఞ్చదశోత్తరశతతమస్సర్గః.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s