ముంగిలి » AyodhyaKaanda » అయోధ్యకాండ సర్గ 114

అయోధ్యకాండ సర్గ 114

శ్రీ రామాయణం అయోధ్యకాండ సర్గ 114

స్నిగ్ధగమ్భీరఘోషేణ స్యన్దనేనోపయాన్ప్రభుః.
అయోధ్యాం భరతః క్షిప్రం ప్రవివేశ మహాయశాః..2.114.1..

బిడాలోలూకచరితామాలీననరవారణామ్.
తిమిరాభ్యాహతాం కాలీమప్రకాశాం నిశామివ..2.114.2..

రాహుశత్రోః ప్రియాం పత్నీం శ్రియా ప్రజ్వలితప్రభామ్.
గ్రహేణాభ్యుత్థితేనైకాం రోహిణీమివ పీడితామ్..2.114.3..

అల్పోష్ణక్షుబ్ధసలిలాం ఘర్మోత్తప్తవిహఙ్గమామ్.
లీనమీనఝుషగ్రాహాం కృశాం గిరినదీమివ..2.114.4..

విధూమామివ హేమాభామధ్వరాగ్నే స్సముత్థితామ్.
హవిరభ్యుక్షితాం పశ్చాచ్ఛిఖాం విప్రలయం గతామ్..2.114.5..

విధ్వస్తకవచాం రుగ్ణగజవాజిరథధ్వజామ్.
హతప్రవీరామాపన్నాం చమూమివ మహాహావే..2.114.6..

సఫేనాం సస్వనాం భూత్వా సాగరస్య సముత్థితామ్.
ప్రశాన్తమారుతోద్ధూతాం జలోర్మిమివ నిస్స్వనామ్..2.114.7..

త్వక్తాం యజ్ఞాయుధైస్సర్వైరభిరూపైశ్చ యాజకైః.
సుత్త్యాకాలే వినిర్వృత్తే వేదిం గతరవామివ..2.114.8..

గోష్ఠమధ్యే స్థితామార్తామచరన్తీం తృణం నవమ్.
గోవృషేణ పరిత్యక్తాం గవాం పక్తిమివోత్సుకామ్..2.114.9..

ప్రభాకరాద్యై స్సుస్నిగ్ధై: ప్రజ్వలద్భిరివోత్తమైః.
వియుక్తాం మణిభిర్జాత్యైర్నవాం ముక్తావలీమివ..2.114.10..

సహసా చలితాం స్థానాన్మహీం పుణ్యక్షయాద్గతామ్.
సంవృతద్యుతివిస్తారాం తారామివ దివశ్చ్యుతామ్..2.114.11..

పుష్పనద్ధాం వసన్తాన్తే మత్తభ్రమరనాదితామ్.
ద్రుతదావాగ్ని విప్లుష్టాం క్లాన్తాం వనలతామివ..2.114.12..

సమ్మూఢనిగమాంస్తబ్ధాం సంక్షిప్తవిపణాపణామ్.
ప్రచ్ఛన్నశశినక్షత్రాం ద్యామివామ్బుధరైర్వృతామ్..2.114.13..

క్షీణపానోత్తమైర్భిన్నై శ్శరావైరభిసంవృతామ్.
హతశౌణ్డామివాకాశే పానభూమిమసంస్కృతామ్..2.114.14..

వృక్ణభూమితలాం నిమ్నాం వృక్ణపాత్రైస్సమావృతామ్.
ఉపయుక్తోదకాం భగ్నాం ప్రపాం నిపతితామివ..2.114.15..

విపులాం వితతాం చైవ యుక్తపాశాం తరస్వినామ్.
భూమౌ బాణైర్వినిష్కృత్తాం పతితాం జ్యామివాయుధాత్..2.114.16..

సహసా యుద్ధశౌణ్డేన హయారోహేణ వాహితామ్.
నిహతాం ప్రతిసైన్యేన వడవామివ పాతితామ్..2.114.17..

శుష్కతోయాం మహామత్స్యైః కూర్మైశ్చ బహుభిర్వృతామ్.
ప్రభిన్నతటవిస్తీర్ణాం వాపీమివ హృతోత్పలామ్..2.114.18..

పురుషస్యాప్రహృష్టస్య ప్రతిషిద్ధానులేపనామ్.
సన్తప్తామివ శోకేన గాత్రయష్టిమభూషణామ్..2.114.19..

ప్రావృషి ప్రవిగాఢాయాం ప్రవిష్టస్యాభ్రమణ్డలమ్.
ప్రచ్ఛన్నాం నీలజీమూతైర్భాస్కరస్య ప్రభామివ..2.114.20..

భరతస్తు రథస్థ స్సన్ శ్రీమాన్దశరథాత్మజః.
వాహయన్తం రథశ్రేష్ఠం సారథిం వాక్యమబ్రవీత్..2.114.21..

కిం ను ఖల్వద్య గమ్భీరో మూర్ఛితో న నిశమ్యతే.
యథాపురమయోధ్యాయాం గీతవాదిత్రనిస్వనః..2.114.22..

వారుణీమదగన్ధశ్చ మాల్యగన్ధశ్చ మూర్ఛితః.
ధూపితాగురుగన్ధశ్చ న ప్రవాతి సమన్తతః..2.114.23..

యానప్రవరఘోషశ్చ స్నిగ్ధశ్చ హయనిస్వనః.
ప్రమత్తగజనాదశ్చ మహాంశ్చ రథనిస్వనః..2.114.24..
నేదానీం శ్రూయతే పుర్యామస్యాం రామే వివాసితే.

చన్దనాగరుగన్ధాంశ్చ మహార్హాశ్చ నవస్రజః.
గతే హి రామే తరుణా స్సంతప్తా నోపభుఞ్జతే..2.114.25..

బహిర్యాత్రాం న గచ్ఛన్తి చిత్రమాల్యధరా నరాః.
నోత్సవా స్సమ్ప్రవర్తన్తే రామశోకార్దితే పురే..2.114.27..

సహ నూనం మమ భ్రాత్రా పురస్యాస్య ద్యుతిర్గతా.
న హి రాజత్యయోధ్యేయం సాసారేవార్జునీ క్షపా..2.114.28..

కదా ను ఖలు మే భ్రాతా మహోత్సవ ఇవా.?గతః.
జనయిష్యత్యయోధ్యాయాం హర్షం గ్రీష్మ ఇవామ్బుదః..2.114.29..

తరుణైశ్చారువేషైశ్చ నరైరున్నతగామిభిః.
సమ్పతద్భిరయోధ్యాయాం నాభిభాన్తి మహాపథాః..2.114.30..

ఏవం బహువిధం జల్పన్వివేశ వసతిం పితుః.
తేన హీనాం నరేన్ద్రేణ సింహహీనాం గుహామివ..2.114.31..

తదా తదన్తః పురముఞ్ఝితప్రభం
సురైరివోత్సృష్టమభాస్కరం దినమ్.
నిరీక్ష్య సర్వం తు వివిక్తమాత్మవా-
న్ముమోచ బాష్పం భరతః సుదుఃఖితః..2.114.32..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అయోధ్యాకాణ్డే చతుర్దశోత్తరశతతమస్సర్గః.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s