ముంగిలి » AyodhyaKaanda » అయోధ్యకాండ సర్గ 113

అయోధ్యకాండ సర్గ 113

శ్రీ రామాయణం అయోధ్యకాండ సర్గ 113

తత శ్శిరసి కృత్వా తు పాదుకే భరతస్తదా.
ఆరురోహ రథం హృష్టః శత్రుఘ్నేన సమన్వితః..2.113.1..

వసిష్ఠో వామదేవశ్చ జాబాలిశ్చ దృఢవ్రతః.
అగ్రతః ప్రయయు స్సర్వే మన్త్రిణో మన్త్రపూజితాః..2.113.2..

మన్దాకినీం నదీం రమ్యాం ప్రాఙ్ముఖాస్తే యయుస్తదా.
ప్రదక్షిణం చ కుర్వాణాశ్చిత్రకూటం మహాగిరిమ్..2.113.3..

పశ్యన్ధాతుసహస్రాణి రమ్యాణి వివిధాని చ.
ప్రయయౌ తస్య పార్శ్వేన ససైన్యో భరతస్తదా..2.113.4..

అదూరాచ్చిత్రకూటస్య దదర్శ భరతస్తదా.
ఆశ్రమం యత్ర స మునిర్భరద్వాజః కృతాలయః..2.113.5..

స తమాశ్రమమాగమ్య భరద్వాజస్య బుద్ధిమాన్.
అవతీర్య రథాత్పాదౌ వవన్దే భరతస్తదా..2.113.6..

తతో హృష్టో భరద్వాజో భరతం వాక్యమబ్రవీత్.
అపి కృత్యం కృతం తాత! రామేణ చ సమాగతమ్..2.113.7..

ఏవముక్త స్స తు తతో భరద్వాజేన ధీమతా.
ప్రత్యువాచ భరద్వాజం భరతో ధర్మవత్సలః..2.113.8..

స యాచ్యమానో గురుణా మయా చ దృఢవిక్రమః.
రాఘవః పరమప్రీతో వశిష్ఠం వాక్యమబ్రవీత్..2.113.9..

పితుః ప్రతిజ్ఞాం తామేవ పాలయిష్యామి తత్త్వతః.
చతుర్దశ హి వర్షాణి యా ప్రతిజ్ఞా పితుర్మమ..2.113.10..

ఏవముక్తో మహాప్రాజ్ఞో వసిష్ఠః ప్రత్యువాచ హ.
వాక్యజ్ఞో వాక్యకుశలం రాఘవం వచనం మహత్..2.113.11..

ఏతే ప్రయచ్ఛ సంహృష్టః పాదుకే హేమభూషితే.
అయోధ్యాయాం మహాప్రాజ్ఞ యోగక్షేమకరే తవ..2.113.12..

ఏవముక్తో వసిష్ఠేన రాఘవః ప్రాఙ్ముఖః స్థితః.
పాదుకే హ్యధిరుహ్యైతే మమ రాజ్యాయ వై దదౌ..2.113.13..

నివృత్తో.?హమనుజ్ఞాతో రామేణ సుమహాత్మనా.
అయోధ్యామేవ గచ్ఛామి గృహీత్వా పాదుకే శుభే..2.113.14..

ఏతచ్ఛ్రుత్వా శుభం వాక్యం భరతస్య మహాత్మనః.
భరద్వాజశ్శుభతరం మునిర్వాక్యమువాచ తమ్..2.113.15..

నైతచ్చిత్రం నరవ్యాఘ్ర శీలవృత్తవతాం వర.
యదార్యం త్వయి తిష్ఠేత్తు నిమ్నే సృష్టమివోదకమ్..2.113.16..

అమృత స్సమహాబాహుః పితా దశరథస్తవ.
యస్య త్వమీదృశ: పుత్రో ధర్మజ్ఞో ధర్మవత్సలః..2.113.17..

తమృషిం తు మహాత్మానముక్తవాక్యం కృతాఞ్జలిః.
ఆమన్త్రయితుమారేభే చరణావుపగృహ్య చ..2.113.18..

తతః ప్రదక్షిణం కృత్వా భరద్వాజం పునః పునః.
భరతస్తు యయౌ శ్రీమానయోధ్యాం సహ మన్త్రిభిః..2.113.19..

యానైశ్చ శకటైశ్చైవ హయైర్నాగైశ్చ సా చమూః.
పునర్నివృత్తా విస్తీర్ణా భరతస్యానుయాయినీ..2.113.20 ..

తతస్తే యమునాం దివ్యాం నదీం తీర్త్వోర్మిమాలినీమ్.
దదృశుస్తాం పున స్సర్వే గఙ్గాం శుభజలాం నదీమ్..2.113.21..

తాం రమ్యజలసంపూర్ణాం సన్తీర్య సహబాన్ధవః
శృఙ్గిబేరపురం రమ్యం ప్రవివేశ ససైనికః.
శృఙ్గిబేరపురాద్భూయ స్త్వయోధ్యాం సన్దదర్శ హ..2.113.22..

అయోధ్యాం చ తతో దృష్ట్వా పిత్రా భ్రాత్రా వివర్జితామ్.
భరతో దుఃఖ సన్తప్త స్సారథిం చేదమబ్రవీత్..2.113.23..

సారథే పశ్య విధ్వస్తా సా.?యోధ్యా న ప్రకాశతే.
నిరాకార నిరానన్దా దీనా ప్రతిహతస్వరా..2.113.24..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అయోధ్యాకాణ్డే త్రయోదశోరశతతమస్సర్గ:.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

Connecting to %s