ముంగిలి » AyodhyaKaanda » అయోధ్యకాండ సర్గ 108

అయోధ్యకాండ సర్గ 108

శ్రీ రామాయణం అయోధ్యకాండ సర్గ 108

ఆశ్వాసయన్తం భరతం జాబాలిర్బ్రాహ్మణోత్తమః.
ఉవాచ రామం ధర్మజ్ఞం ధర్మాపేతమిదం వచః..2.108.1..

సాధు రాఘవ మా.?భూత్తే బుధ్దిరేవం నిరర్థికా.
ప్రాకృతస్య నరస్యేవ హ్యార్యబుద్ధేర్మనస్వినః..2.108.2..

కః కస్య పురుషో బన్ధుః కిమాప్యం కస్య కేనచిత్.
యదేకో జాయతే జన్తురేక ఏవ వినశ్యతి..2.108.3..

తస్మాన్మాతా పితా చేతి రామ సజ్జేత యో నరః.
ఉన్మత్త ఇవ స జ్ఞేయో నాస్తి కశ్చిద్ధి కస్యచిత్..2.108.4..

యథా గ్రామాన్తరం గచ్ఛన్నరః కశ్చిత్క్వచిద్వసేత్.
ఉత్సృజ్య చ తమావాసం ప్రతిష్ఠేతాపరే.?హని..2.108.5..
ఏవమేవ మనుష్యాణాం పితా మాతా గృహం వసు.
అవాసమాత్రం కాకుత్స్థ సజ్జన్తే నాత్ర సజ్జనాః..2.108.6..

పిత్ర్యం రాజ్యం పరిత్యజ్య స నార్హసి నరోత్తమ.
ఆస్థాతుం కాపథం దుఃఖం విషమం బహుకణ్టకమ్..2.108.7..

సమృద్ధాయామయోధ్యాయామాత్మానమభిషేచయ.
ఏకవేణీధరా హి త్వాం నగరీ సమ్ప్రతీక్షతే..2.108.8..

రాజభోగాననుభవన్మహార్హాన్పార్థివాత్మజ.
విహర త్వమయోధ్యాయాం యథా శక్రస్త్రివిష్టపే..2.108.9..

న తే కశ్చిద్ధశరథ స్త్వం చ తస్య న కశ్చన.
అన్యో రాజా త్వమన్య స్తస్మాత్కురు యదుచ్యతే..2.108.10..

బీజమాత్రం పితా జన్తో శ్శుక్లం రుధిరమేవ చ.
సంయుక్తమృతుమన్మాత్రా పురుషస్యేహ జన్మ తత్..2.108.11..

గత స్స నృపతిస్తత్ర గన్తవ్యం యత్ర తేన వై.
ప్రవృతతిరేషా మర్త్యానాం త్వం తు మిథ్యా విహన్యసే..2.108.12..

అర్థధర్మపరా యే యే తాంస్తాంఛోచామి నేతరాన్.
తే హి దుఃఖమిహ ప్రాప్య వినాశం ప్రేత్య భేజిరే..2.108.13..

అష్టకా పితృదైవత్యమిత్యయం ప్రసృతో జనః.
అన్నస్యోపద్రవం పశ్య మృతో హి కిమశిష్యతి..2.108.14..

యది భుక్తమిహాన్యేన దేహమన్యస్య గచ్ఛతి.
దద్యాత్ప్రవసత శ్శ్రాద్ధం న తత్పథ్యశనం భవేత్..2.108.15..

దానసంవననా హ్యేతే గ్రన్థా మేధావిభిః కృతాః.
యజస్వ దేహి దీక్షస్వ తపస్తప్యస్వ సన్త్యజ..2.108.16..

స నాస్తి పరమిత్యేవ కురు బుద్ధిం మహామతే.
ప్రత్యక్షం యత్తదాతిష్ఠ పరోక్షం పృష్ఠతః కురు..2.108.17..

సతాం బుద్ధిం పురస్కృత్య సర్వలోకనిదర్శినీమ్.
రాజ్యం త్వం ప్రతిగృహ్ణీష్వ భరతేన ప్రసాదితః..2.108.18..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అయోధ్యాకాణ్డే అష్టోత్తరశతతమస్సర్గః.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s