ముంగిలి » AyodhyaKaanda » అయోధ్యకాండ సర్గ 107

అయోధ్యకాండ సర్గ 107

శ్రీ రామాయణం అయోధ్యకాండ సర్గ 107

పునరేవం బ్రువాణం తం భరతం లక్ష్మణాగ్రజః.
ప్రత్యువాచ తత శ్శ్రీమాన్ జ్ఞాతిమధ్యే.?భిసత్కృతః..2.107.1..

ఉపపన్నమిదం వాక్యం యత్త్వమేవమభాషథాః.
జాతః పుత్రో దశరథాత్కైకేయ్యాం రాజసత్తమాత్..2.107.2..

పురా భ్రాతః పితా న స్స మాతరం తే సముద్వహన్.
మాతామహే సమాశ్రౌషీద్రాజ్యశుల్కమనుత్తమమ్..2.107.3..

దైవాసురే చ సఙ్గ్రామే జనన్యై తవ పార్థివః.
సమ్ప్రహృష్టో దదౌ రాజా వరమారాధితః ప్రభుః..2.107.4..

తతస్సా సమ్ప్రతిశ్రావ్య తవ మాతా యశస్వినీ.
అయాచత నరశ్రేష్ఠం ద్వౌ వరౌ వరవర్ణినీ..2.107.5..
తవ రాజ్యం నరవ్యాఘ్ర మమ ప్రవ్రాజనం తథా.
తౌ చ రాజా తదా తస్యై నియుక్తః ప్రదదౌ వరౌ..2.107.6..

తేన పిత్రా.?హమప్యత్ర నియుక్తః పురుషర్షభ.
చతుర్దశ వనే వాసం వర్షాణి వరదానికమ్..2.107.7..

సో.?హం వనమిదం ప్రాప్తో నిర్జనం లక్ష్మణాన్వితః.
సీతయా చాప్రతిద్వన్ద్వ స్సత్యవాదే స్థితః పితుః..2.107.8..

భవానపి తథేత్యేవ పితరం సత్యవాదినమ్.
కర్తుమర్హతి రాజేన్ద్ర క్షిప్రమేవాభిషేచనాత్..2.107.9..

ఋణాన్మోచయ రాజానం మత్కృతే భరత ప్రభుమ్.
పితరం చాపి ధర్మజ్ఞం మాతరం చాభినన్దయ..2.107.10..

శ్రూయతే హి పురా తాత శ్రుతిర్గీతా యశస్వినా.
గయేన యజమానేన గయేష్వేవ పిత్రూన్ప్రతి..2.107.11..

పున్నామ్నో నరకాద్యస్మాత్పితరం త్రాయతే సుతః.
తస్మాత్పుత్ర ఇతి ప్రోక్తః పిత్రూన్యత్పాతి వా సుతః..2.107.12..

ఏష్టవ్యా బహవః పుత్రా గుణవన్తో బహుశ్రుతాః.
తేషాం వై సమవేతానామపి కశ్చిద్గయాం వ్రజేత్..2.107.13..

ఏవం రాజర్షయ స్సర్వే ప్రతీతా రాజనన్దన.
తస్మాత్రాహి నరశ్రేష్ఠ పితరం నరకాత్ప్రభో..2.107.14..

అయోధ్యాం గచ్ఛ భరత ప్రకృతీరనురఞ్జయ.
శత్రుఘ్నసహితో వీర సహ సర్వైర్ద్విజాతిభిః..2.107.15..

ప్రవేక్ష్యే దణ్డకారణ్యమహమప్యవిలమ్బయన్.
ఆభ్యాన్తు సహితో రాజన్ వైదేహ్యా లక్ష్మణేన చ..2.107.16..

త్వం రాజా భరత! భవ స్వయం నరాణాం
వన్యానామహమపి రాజరాణ్మృగాణామ్.
గచ్ఛ త్వం పురవరమద్య సమ్ప్రహృష్ట-
స్సంహృష్టస్త్వహమపి దణ్డకాన్ప్రవేక్ష్యే..2.107.17..

ఛాయాం తే దినకరభాః ప్రబాధమానాం
వర్షత్రం భరత! కరోతు మూర్ధ్ని శీతామ్.
ఏతేషామహమపి కాననద్రుమాణాం
ఛాయాం తామతిశయినీం సుఖీ శ్రయిష్యే..2.107.18..

శత్రుఘ్నః కుశలమతిస్తు తే సహాయ-
స్సౌమిత్రిర్మమ విదితః ప్రధానమిత్రమ్.
చత్వారస్తనయవరా వయం నరేన్ద్రం
సత్యస్థం భరత చరామ మా విషీద..2.107.19..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అయోధ్యాకాణ్డే సప్తోత్తరశతతమస్సర్గః.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s