ముంగిలి » AyodhyaKaanda » అయోధ్యకాండ సర్గ 105

అయోధ్యకాండ సర్గ 105

శ్రీ రామాయణం అయోధ్యకాండ సర్గ 105

తతః పురుషసింహానాం వృతానాం తై స్సుహృద్గణైః.
శోచతామేవ రజనీ దుఃఖేన వ్యత్యవర్తత..2.105.1..

రజన్యాం సుప్రభాతాయాం భ్రాతరస్తే సుహృద్వృతాః.
మన్దాకిన్యాం హుతం జప్యం కృత్వా రామముపాగమన్..2.105.2..

తూష్ణీం తే సముపాసీనా న కశ్చిత్కిఞ్చిదబ్రవీత్.
భరతస్తు సుహృన్మధ్యే రామం వచనమబ్రవీత్..2.105.3..

సాన్త్వితా మామికా మాతా దత్తం రాజ్యమిదం మమ.
తద్దదామి తవైవాహం భుఙ్క్ష్వ రాజ్యమకణ్టకమ్..2.105.4..

మహతేవామ్బువేగేన భిన్నస్సేతుర్జలాగమే.
దురావారం త్వదన్యేన రాజ్యఖణ్డమిదం మహత్..2.105.5..

గతిం ఖర ఇవాశ్వస్య తార్క్ష్యస్యేవ పతత్రిణః.
అనుగన్తుం న శక్తిర్మే గతిం తవ మహీపతే..2.105.6..

సుజీవం నిత్యశస్తస్య యః పరైరుపజీవ్యతే.
రామ తేన తు దుర్జీవం యః పరానుపజీవతి..2.105.7..

యథా తు రోపితో వృక్షః పురుషేణ వివర్ధితః.
హ్రస్వకేణ దురారోహో రూఢస్కన్ధో మహాద్రుమః..2.105.8..
స యదా పుష్పితో భూత్వా ఫలాని న విదర్శయేత్.
స తాం నానుభవేత్ప్రీతిం యస్య హేతోః ప్రరోపితః..2.105.9..
ఏషోపమా మహాబాహో! తమర్థం వేత్తు మర్హసి.
యది త్వమస్మాన్వృషభో భర్తా భృత్యాన్న శాధి హి..2.105.10..

శ్రేణయస్త్వాం మహారాజ! పశ్యన్త్వగ్య్రాశ్చ సర్వశః.
ప్రతపన్తమివాదిత్యం రాజ్యే స్థిత మరిన్దమమ్..2.105.11..

తవానుయానే కాకుత్స్థ మత్తా నర్దన్తు కుఞ్జరాః.
అన్తఃపురగతా నార్యో నన్దన్తు సుసమాహితాః..2.105.12..

తస్య సాధ్విత్యమన్యన్త నాగరా వివిధా జనాః.
భరతస్య వచ శ్శ్రుత్వా రామం ప్రత్యనుయాచతః..2.105.13..

తమేవం దుఃఖితం ప్రేక్ష్య విలపన్తం యశస్వినమ్.
రామః కృతాత్మా భరతం సమాశ్వాసయదాత్మవాన్..2.104.14..

నా.?త్మనః కామకారో.?స్తి పురుషో.?యమనీశ్వరః.
ఇతశ్చేతరతశ్చైనం కృతాన్తః పరికర్షతి..2.105.15..

సర్వే క్షయాన్తాః నిచయాః పతనాన్తా సముచ్ఛ్రయాః.
సంయోగా విప్రయోగాన్తా మరణాన్తం చ జీవితమ్..2.105.16..

యథా ఫలానాం పక్వానాం నాన్యత్ర పతనాద్భయమ్.
ఏవం నరస్య జాతస్య నాన్యత్ర మరణాద్భయమ్..2.105.17..

యథా.?గారం దృఢస్థూణం జీర్ణం భూత్వా.?వసీదతి.
తథైవ సీదన్తి నరా జరామృత్యువశం గతాః..2.105.18..

అత్యేతి రజనీ యా తు సా న ప్రతినివర్తతే.
యాత్యేవ యమునా పూర్ణా సముద్ర ముదకాకులమ్..2.105.19..

అహోరాత్రాణి గచ్ఛన్తి సర్వేషాం ప్రాణినామిహ.
అయూంషి క్షపయన్త్యాశు గ్రీష్మే జలమివాంశవః..2.105.20..

ఆత్మానమనుశోచ త్వం కిమన్యమనుశోచసి.
ఆయుస్తే హీయతే యస్య స్థితస్య చ గతస్య చ..2.105.21..

సహైవ మృత్యుర్వ్రజతి సహ మృత్యుర్నిషీదతి.
గత్వాసుదీర్ఘమధ్వానం సహమృత్యుర్నివర్తతే..2.105.22..

గాత్రేషు వలయః ప్రాప్తా శ్శ్వేతాశ్చైవ శిరోరుహాః.
జరయా పురుషో జీర్ణః కిం హి కృత్వా ప్రభావయేత్..2.105.23..

నన్దన్యుదిత ఆదిత్యే నన్దన్త్యస్తమితే రవౌ.
ఆత్మనో నావబుద్ధ్యన్తే మనుష్యా జీవితక్షయమ్..2.105.24..

హృష్యన్త్యృతుముఖం దృష్ట్వా నవం నవమిహాగతమ్.
ఋతూనాం పరివర్తేన ప్రాణినాం ప్రాణసఙ్క్షయః..2.105.25..

యథా కాష్ఠం చ కాష్ఠం చ సమేయాతాం మహార్ణవే.
సమేత్య చ వ్యపేయాతాం కాలమాసాద్య కఞ్చన..2.105.26..
ఏవం భార్యాశ్చపుత్రాశ్చ జ్ఞాతయశ్చ ధనాని చ.
సమేత్య వ్యవథావన్తి ధ్రువో హ్యేషాం వినాభవః..2.105.27..

నాత్ర కశ్చిద్యథాభావం ప్రాణీ సమభివర్తతే.
తేన తస్మిన్న సామర్థ్యం ప్రేతస్యా స్త్యనుశోచతః..2.105.28..

యథా హి సార్థం గచ్ఛన్తం బ్రూయాత్కశ్చిత్పథి స్థితః.
అహమప్యాగమిష్యామి పృష్ఠతో భవతా మితి..2.105.29..
ఏవం పూర్వైర్గతో మార్గః పితృపైతామహో ధ్రువః.
తమాపన్నః కథం శోచేద్యస్య నాస్తి వ్యతిక్రమః..2.105.30..

వయసః పతమానస్య స్రోతసో వా.?నివర్తినః.
ఆత్మా సుఖే నియోక్తవ్యస్సుఖభాజః ప్రజాః స్మృతాః..2.105.31..

ధర్మాత్మా స శుభైః కృత్స్నైః క్రతుభిశ్చాప్తదక్షిణైః.
స్వర్గం దశరథ: ప్రాప్త: పితా నః పృథివీపతిః..2.105.32..

భృత్యానాం భరణాత్సమ్యక్ప్రజానాం పరిపాలనాత్.
ఆర్థాదానాచ్చ ధర్మేణ పితా న స్త్రిదివంగతః..2.105.33..

కర్మభి స్తు శుభైరిష్టైః క్రతుభిశ్చాప్తదక్షిణైః.
స్వర్గం దశరథః ప్రాప్తః పితా నః పృథివీపతిః..2.105.34..

ఇష్ట్వా బహువిధైర్యజ్ఞైర్భోగాం శ్చావాప్య పుష్కలాన్.
ఉత్తమం చాయురాసాద్య స్వర్గతః పృథివీపతిః..2.105.35..

ఆయురుత్తమమాసాద్య భోగానపి చ రాఘవః.
స న శోచ్యః పితా తాత! స్వర్గత స్సత్కృత స్సతామ్..2.105.36..

స జీర్ణం మానుషం దేహం పరిత్యజ్య పితా హి నః.
దైవీమృద్ధిమనుప్రాప్తో బ్రహ్మలోకవిహారిణీమ్..2.105.37..

తం తు నైవంవిధః కశ్చిత్ప్రాజ్ఞ శ్శోచితుమర్హతి.
తత్విధో మద్విధశ్చాపి శ్రుతవాన్బుద్ధిమత్తరః..2.105.38..

ఏతే బహువిధా శ్శోకా విలాపరుదితే తథా.
వర్జనీయా హి ధీరేణ సర్వావస్థాసు ధీమతా..2.105.39..

స స్వస్థో భవ మా శోచేర్యాత్వా చావసతాం పురీమ్.
తథా పిత్రా నియుక్తో.?సి వశినా వదతాం వర..2.105.40..

యత్రాహమపి తేనైవ నియుక్తః పుణ్యకర్మణా.
తత్రైవాహం కరిష్యామి పితురార్యస్య శాసనమ్..2.105.41..

న మయా శాసనం తస్య త్యక్తుం న్యాయ్య మరిన్దమ.
తత్త్వయా.?పి సదా మాన్యం స వై బన్ధు స్సనః పితా..2.105.42..

తద్వచః పితురేవాహం సమ్మతం ధర్మచారిణః.
కర్మణా పాలయిష్యామి వనవాసేన రాఘవ..2.105.43..

ధార్మికేణానృశంసేన నరేణ గురువర్తినా.
భవితవ్యం నరవ్యాఘ్ర! పరలోకం జిగీషతా..2.105.44..

ఆత్మానమనుతిష్ఠత్వం స్వభావేన నరర్షభ.
నిశామ్యతు శుభం వృత్తం పితుర్దశరథస్య నః..2.105.45..

ఇత్యేవముక్త్వా వచనం మహాత్మా
పితుర్నిదేశ ప్రతిపాలనార్థమ్.
యవీయసం భ్రాతరమర్థవచ్చ
ప్రభుర్ముహూర్తాద్విరరామ రామః..2.105.46..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అయోధ్యాకాణ్డే పఞ్చోత్తరశతతమస్సర్గః.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s