ముంగిలి » AyodhyaKaanda » అయోధ్యకాండ సర్గ 104

అయోధ్యకాండ సర్గ 104

శ్రీ రామాయణం అయోధ్యకాండ సర్గ 104

తం తు రామ స్సమాశ్వాస్య భ్రాతరం గురవత్సలమ్.
లక్ష్మణేన సహ భ్రాత్రా ప్రష్టుం సముపచక్రమే..2.104.1..

కిమేతదిచ్ఛేయమహం శ్రోతుం ప్రవ్యాహృతం త్వయా.
యస్మాత్త్వమాగతో దేశమిమం చీరజటాజినః . 2.104.2..

కిన్నిమిత్తమిమం దేశం కృష్ణాజినజటాధరః.
హిత్వా రాజ్యం ప్రవిష్టస్త్వం తత్సర్వం వక్తుమర్హసి..2.104.3..

ఇత్యుక్తః కైకయీపుత్రః కాకుత్స్థేన మహాత్మనా.
ప్రగృహ్య బలవద్భూయః ప్రాఞ్జలిర్వాక్యమబ్రవీత్..2.104.4..

ఆర్యం తాతః పరిత్యజ్య కృత్వా కర్మ సుదుష్కరమ్.
గత స్స్వర్గం మహాబాహుః పుత్రశోకాభిపీడితః..2.104.5..

స్త్రియా నియుక్తః కైకేయ్యా మమ మాత్రా పరన్తప.
చకార సుమహత్పాపమిదమాత్మయశోహరమ్..2.104.6..

సా రాజ్యఫలమప్రాప్య విధవా శోకకర్శితా.
పతిష్యతి మహాఘోరే నిరయే జననీ మమ..2.104.7..

తస్య మే దాసభూతస్య ప్రసాదం కర్తుమర్హసి.
అభిషిఞ్చస్వ చాధైవ రాజ్యేన మఘవానివ..2.104.8..

ఇమాః ప్రకృతయ స్సర్వా విధవా మాతరశ్చ యాః.
త్వత్సకాశమనుప్రాప్తా ప్రసాదం కర్తుమర్హసి..2.104.9..

తదానుపూర్వ్యా యుక్తం చ యుక్తం చాత్మని మానద!.
రాజ్యం ప్రాప్నుహి ధర్మేణ సకామాన్సుహృదః కురు..2.104.10..

భవత్వవిధవా భూమి స్సమగ్రా పతినా త్వయా.
శశినా విమలేనేవ శారదీ రజనీ యథా..2.104.11..

ఏభిశ్చ సచివైస్సార్ధం శిరసా యాచితో మయా.
భ్రాతు శ్శిష్యస్య దాసస్య ప్రసాదం కర్తుమర్హసి..2.104.12..

తదిదం శాశ్వతం పిత్ర్యం సర్వం ప్రకృతిమణ్డలమ్.
పూజితం పురుషవ్యాఘ్ర నాతిక్రమితుమర్హసి..2.104.13..

ఏవముక్త్వా మహాబాహు స్సబాష్పః కైకయీసుతః.
రామస్య శిరసా పాదౌ జగ్రాహ విధివత్పునః..2.104.14..

తం మత్తమివ మాతఙ్గం నిఃశ్వసన్తం పున పునః.
భ్రాతరం భరతం రామః పరిష్వజ్యేదమబ్రవీత్..2.104.15..

కులీనస్సత్త్వసమ్పన్నస్తేజస్వీ చరితవ్రతః.
రాజ్యహేతోః కథం పాపమాచరేత్త్వద్విధో జనః..2.104.16..

న దోషం త్వయి పశ్యామి సూక్ష్మమప్యరిసూదన.
న చాపి జననీం బాల్యాత్త్వం విగర్హితుమర్హసి..2.104.17..

కామకారో మహాప్రాజ్ఞ! గురూణాం సర్వదా.?నఘ.
ఉపపన్నేషు దారేషు పుత్రేషు చ విధీయతే..2.104.18..

వయమస్య యథా లోకే సఙ్ఖ్యాతా స్సౌమ్య సాధుభిః.
భార్యాః పుత్రాశ్చ శిష్యాశ్చ త్వమనుజ్ఞాతుమర్హసి..2.104.19..

వనే వా చీరవసనం సౌమ్య కృష్ణాజినామ్బరమ్.
రాజ్యే వా.?పి మహారాజో మాం వాసయితుమీశ్వరః..2.104.20..

యావత్పితరి ధర్మజ్ఞే గౌరవం లోకసత్కృతమ్.
తావద్ధర్మభృతాం శ్రేష్ఠ జనన్యామపి గౌరవమ్..2.104.21..

ఏతాభ్యాం ధర్మశీలాభ్యాం వనం గచ్ఛేతి రాఘవ!.
మాతాపితృభ్యాముక్తో.?హం కథమన్యత్సమాచరేత్..2.104.22..

త్వయా రాజ్యమయోధ్యాయాం ప్రాప్తవ్యం లోకసత్కృతమ్.
వస్తవ్యం దణ్డకారణ్యే మయా వల్కలవాససా..2.104.23..

ఏవం కృత్వా మహారాజో విభాగం లోకసన్నిధౌ.
వ్యాదిశ్య చ మహాతేజా దివం దశరథో గతః..2.104.24..

స చ ప్రమాణం ధర్మాత్మా రాజా లోకగురుస్తవ.
పిత్రా దత్తం యథాభాగముపభోక్తుం త్వమర్హసి..2.104.25..

చతుర్దశ సమాస్సౌమ్య దణ్డకారణ్యమాశ్రితః.
ఉపభోక్ష్యే త్వహం దత్తం భాగం పిత్రా మహాత్మనా..2.104.26..

యదబ్రవీన్మాం నరలోకసత్కృతః
పితా మహాత్మా విబుధాధిపోపమః.
తదేవ మన్యే పరమాత్మనో హితం
న సర్వలోకేశ్వర భావమప్యయమ్..2.104.27..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అయోధ్యాకాణ్డే చతురుత్తరశతతమస్సర్గః.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s