ముంగిలి » AyodhyaKaanda » అయోధ్యకాండ సర్గ 103

అయోధ్యకాండ సర్గ 103

శ్రీ రామాయణం అయోధ్యకాండ సర్గ 103

వసిష్ఠః పురతః కృత్వా దారాన్దశరథస్య చ.
అభిచక్రామ తం దేశం రామదర్శనతర్షితః..2.103.1..

రాజపత్న్యశ్చ గచ్ఛన్త్యో మన్దం మన్దాకినీం ప్రతి.
దదృశు స్తత్ర తత్ తీర్థం రామలక్ష్మణసేవితమ్..2.103.2..

కౌసల్యా బాష్పపూర్ణేన ముఖేన పరిశుష్యతా.
సుమిత్రామబ్రవీద్దీనా యాశ్చాన్యా రాజయోషితః..2.103.3..

ఇదం తేషామనాథానాం క్లిష్టమక్లిష్టకర్మణామ్.
వనే ప్రాక్కలనం తీర్థం యే తే నిర్విషయీకృతాః..2.103.4..

ఇత స్సుమిత్రే! పుత్రస్తే సదా జలమతన్ద్రితః.
స్వయం హరతి సౌమిత్రిర్మమ పుత్రస్య కారణాత్..2.103.5..

జఘన్యమపి తే పుత్రః కృతవాన్నతు గర్హితః.
భ్రాతుర్యదర్థసహితం సర్వం త ద్విహితం గుణైః..2.103.6..

అద్యాయ మపి తే పుత్రః క్లేశానా మతథోచితః.
నీచానర్థసమాచారం సజ్జం కర్మ ప్రముఞ్చతు..2.103.7..

దక్షిణాగ్రేషు దర్భేషు సా దదర్శ మహీతలే.
పితురిఙ్గుదిపిణ్యాకం న్యస్తమాయతలోచనా..2.103.8..

తం భూమౌ పితురార్తేన న్యస్తం రామేణ వీక్ష్య సా.
ఉవాచ దేవీ కౌసల్యా సర్వా దశరథస్త్రియః..2.103.9..

ఇదమిక్ష్వాకునాథస్య రాఘవస్య మహాత్మనః.
రాఘవేణ పితుర్దత్తం పశ్యతైతద్యథావిధి..2.103.10..

తస్య దేవసమానస్య పార్థివస్య మహాత్మనః.
నైతదౌపయికం మన్యే భుక్తభోగస్య భోజనమ్..2.103.11..

చతురన్తాం మహీం భుక్త్వా మహేన్ద్రసదృశో విభుః.
కథమిఙ్గుదిపిణ్యాకం స భుక్తే వసుధాధిపః..2.103.12..

అతో దుఃఖతరం లోకే న కిఞ్చిత్ప్రతిభాతి మా.
యత్ర రామః పితుర్దద్యాదిఙ్గుదిక్షోదమృద్ధిమాన్..2.103.13..

రామేణేఙ్గుదిపిణ్యాకం పిత్తుర్దత్తం సమీక్ష్య మే.
కథం దుఃఖేన హృదయం న స్ఫోటతి సహస్రధా..2.103.14..

శ్రుతిస్తు ఖల్వియం సత్యా లౌకికీ ప్రతిభాతి మా.
యదన్నః పురుషో భవతి తదన్నాస్తస్య దేవతాః..2.103.15..

ఏవమార్తాం సపత్న్యస్తా జగ్మురాశ్వాస్య తాం తదా.
దదృశుశ్చాశ్రమే రామం స్వర్గచ్యుతమివామరమ్..2.103.16..

సర్వభోగైః పరిత్యక్తం రామం సమ్ప్రేక్ష్య మాతరః.
ఆర్తా ముముచురశ్రూణి సస్వరం శోకకర్శితాః..2.103.17..

తాసాం రామస్సముత్థాయ జగ్రాహ చరణాన్ శుభాన్.
మాత్రూణాం మనుజవ్యాఘ్రస్సర్వాసాం సత్యసఙ్గరః..2.103.18..

తాః పాణిభి స్సుఖస్పర్శైర్మృద్వఙ్గులితలై శ్శుభైః.
ప్రమమార్జూ రజః పృష్ఠాద్రామస్యాయతలోచనాః..2.103.19..

సౌమిత్రిరపి తా స్సర్వా మాత.?స్సమ్ప్రేక్ష్య దుఃఖితః.
అభ్యవాదయతాసక్తం శనై రామాదనన్తరమ్..2.103.20..

యథా రామే తథా తస్మిన్సర్వా వవృతిరే స్త్రియః.
వృత్తిం దశరథాజ్జాతే లక్ష్మణే శుభలక్షణే..2.103.21..

సీతా.?పి చరణాంస్తాసాముపసఙ్గృహ్య దుఃఖితా.
శ్వశ్రూణామశ్రుపూర్ణాక్షీ సా బభూవాగ్రతః స్థితా..2.103.22..

తాం పరిష్వజ్య దుఃఖార్తాం మాతా దుహితరం యథా.
వనవాసకృశాం దీనాం కౌసల్యా వాక్యమబ్రవీత్..2.103.23..

విదేహరాజస్య సుతా స్నుషా దశరథస్య చ.
రామపత్నీ కథం దుఃఖం సమ్ప్రాప్తా నిర్జనే వనే..2.103.24..

పద్మమాతపసన్తప్తం పరిక్లిష్టమివోత్పలమ్.
కాఞ్చనం రజసా ధ్వస్తం క్లిష్టం చన్ద్రమివామ్బుదైః..2.103.25..
ముఖం తే ప్రేక్ష్య మాం శోకో దహత్యగ్నిరివా.?శ్రయమ్.
భృశం మనసి వైదేహి! వ్యసనారణిసమ్భవః..2.103.26..

బ్రువన్త్యామేవమార్తాయాం జనన్యాం భరతాగ్రజః.
పాదావాసాద్య జగ్రాహ వసిష్ఠస్య చ రాఘవః..2.103.27..

పురోహితస్యాగ్నిసమస్య వై తదా
బృహస్పతేరిన్ద్రమివామరాధిపః.
ప్రగృహ్య పాదౌ సుసమృద్ధతేజస-
స్సహైవ తేనోపవివేశ రాఘవః..2.103.28..

తతో జఘన్యం సహితై స్సమన్త్రిభిః
పురప్రధానైశ్చ సహైవ సైనికైః.
జనేన ధర్మజ్ఞతమేన ధర్మవా-
నుపోపవిష్టో భరత స్తదా.?గ్రజమ్..2.103.29..

ఉపోపవిష్ట స్తు తదా స వీర్యవాం-
స్తపస్వివేషేణ సమీక్ష్య రాఘవమ్.
శ్రియా జ్వలన్తం భరతః కృతాఞ్జలి-
ర్యథా మహేన్ద్రః ప్రయతః ప్రజాపతిమ్..2.103.30..

కిమేష వాక్యం భరతో.?ద్య రాఘవం
ప్రణమ్య సత్కృత్య చ సాధు వక్ష్యతి.
ఇతీవ తస్యార్యజనస్య తత్త్వతో
బభూవ కౌతూహలముత్తమం తదా..2.103.31..

స రాఘవ స్సత్యధృతి శ్చ లక్ష్మణో
మహానుభావో భరత శ్చ ధార్మికః.
వృతాః సుహృద్భి శ్చ విరేజురధ్వరే
యథా సదస్యై స్సహితాస్త్రయో.?గ్నయః..2.103.32..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అయోధ్యాకాణ్డే త్య్రుత్తరశతతమస్సర్గః.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s