ముంగిలి » AyodhyaKaanda » అయోధ్యకాండ సర్గ 101

అయోధ్యకాండ సర్గ 101

శ్రీ రామాయణం అయోధ్యకాండ సర్గ 101

రామస్య వచనం శ్రుత్వా భరతః ప్రత్యువాచ హ.
కిం మే ధర్మాద్విహీనస్య రాజధర్మః కరిష్యతి..2.101.1..

శాశ్వతో.?యం సదా ధర్మః స్థితో.?స్మాసు నరర్షభ.
జేష్ఠపుత్రే స్థితే రాజన్నకనీయాన్నృపోభవేత్..2.101.2..

స సమృద్ధాం మయా సార్ధమయోధ్యాం గచ్ఛ రాఘవ.
అభిషేచయచాత్మానం కులస్యాస్య భవాయ నః..2.101.3..

రాజానం మానుషం ప్రాహు ర్దేవత్వే సమ్మతో మమ.
యస్య ధర్మార్థసహితం వృత్తమాహురమానుషమ్..2.101.4..

కేకయస్థే చ మయి తు త్వయి చారణ్య మాశ్రితే.
దివమార్యో గతో రాజా యాయజూకస్సతాం మతః..2.101.5..

నిష్క్రాన్తమాత్రే భవతి ససీతే సహలక్ష్మణే.
దుఃఖశోకాభిభూతస్తు రాజా త్రిదివమభ్యగాత్..2.101.6..

ఉత్తిష్ఠ పురుషవ్యాఘ్ర క్రియతాముదకం పితుః.
అహం చాయం చ శత్రుఘ్నః పూర్వమేవ కృతోదకౌ..2.101.7..

ప్రియేణ కిల దత్తం హి పితృలోకేషు రాఘవ.
అక్షయ్యం భవతీత్యాహుర్భవాంశ్చైవ పితుః ప్రియః..2.101.8..

త్వామేవ శోచంస్తవ దర్శనేప్సు-
స్త్వయ్యేవ సక్తామనివర్త్య బుద్ధిమ్.
త్వయా విహీన స్తవ శోకమగ్న-
స్త్వాం సంస్మరన్నస్తమితః పితా తే..2.101.9..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అయోధ్యాకాణ్డే ఏకోత్తర శతతమ స్సర్గః..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s