ముంగిలి » AyodhyaKaanda » అయోధ్యకాండ సర్గ 97

అయోధ్యకాండ సర్గ 97

శ్రీ రామాయణం అయోధ్యకాండ సర్గ 97

సుసంరబ్ధం తు సౌమిత్రిం లక్ష్మణం క్రోధమూర్ఛితమ్.
రామస్తు పరిసాన్త్వ్యాథ వచనం చేదమబ్రవీత్..2.97.1..

కిమత్ర ధనుషా కార్యమసినా వా సచర్మణా.
మహేష్వాసే మహాప్రాజ్ఞే భరతే స్వయమాగతే..2.97.2..

పితుస్సత్యం ప్రతిశ్రుత్య హత్వా భరతమాగతమ్.
కిం కరిష్యామి రాజ్యేన సాపవాదేన లక్ష్మణ..2.97.3..

యద్ధ్రవ్యం బాన్ధవానాం వా మిత్రాణాం వా క్షయే భవేత్.
నాహం తత్ప్రతిగృహ్ణీయాం భక్షాన్విషకృతానివ..2.97.4..

ధర్మమర్థం చ కామం చ పృథివీం చాపి లక్ష్మణ.
ఇచ్ఛామి భవతామర్థే ఏతత్ ప్రతిశృణోమి తే..2.97.5..

భ్రాత్రూణాం సంగ్రహార్థం చ సుఖార్థం చాపి లక్ష్మణ.
రాజ్యమప్యహమిచ్ఛామి సత్యేనా.?యుధమాలభే..2.97.6..

నేయం మమ మహీ సౌమ్య దుర్లభా సాగరామ్బరా.
స హీచ్ఛేయమధర్మేణ శక్రత్వమపి లక్ష్మణ..2.97.7..

యద్వినా భరతం త్వాం చ శత్రుఘ్నం చాపి మానద.
భవేన్మమ సుఖం కిఞ్చిద్భస్మ తత్కురుతాం శిఖీ..2.97.8..

మన్యే.?హమాగతో.?యోధ్యాం భరతో భ్రాతృవత్సలః.
మమ ప్రాణాత్ప్రియతరః కులధర్మమనుస్మరన్..2.97.9..
శ్రుత్వా ప్రవ్రాజితం మాం హి జటావల్కలధారిణమ్.
జానక్యాసహితం వీర త్వయా చ పురుషర్షభ..2.97.10..
స్నేహేనా.?క్రాన్తహృదయ శ్శోకేనాకులితేన్ద్రియః.
ద్రష్టుమభ్యాగతో హ్యేష భరతో నాన్యథా.?గతః..2.97.11..

అమ్బాం చ కైకయీం రుష్య పరుషం చాప్రియం వదన్.
ప్రసాద్య పితరం శ్రీమార్నాజ్యం మే దాతుమాగతః..2.97.12..

ప్రాప్తకాలం యదేషో.?స్మాన్భరతో ద్రష్టుమిచ్ఛతి.
అస్మాసు మనసా.?ప్యేష నాప్రియం కిఞ్చిదాచరేత్..2.97.13..

విప్రియం కృతపూర్వం తే భరతేన కదా ను కిమ్.
ఈదృశం వా భయం తే.?ద్య భరతం యో.?త్ర శఙ్కసే..2.97.14..

న హి తే నిష్ఠురం వాచ్యో భరతో నాప్రియం వచః.
అహం హ్యప్రియముక్త స్స్యాం భరతస్యాప్రియే కృతే..2.97.15..

కథం ను పుత్రా: పితరం హన్యుః కస్యాం చిదాపది.
భ్రాతా వా భ్రాతరం హన్యాత్సౌమిత్రే ప్రాణమాత్మనః..2.97.16..

యది రాజ్యస్య హేతోస్త్వమిమాం వాచం ప్రభాషసే.
వక్ష్యామి భరతం దృష్ట్వా రాజ్యమస్మై ప్రదీయతామ్..2.97.17..

ఉచ్యమానో.?పి భరతో మయా లక్ష్మణ తద్వచ:.
రాజ్యమస్మై ప్రయచ్ఛేతి బాఢమిత్యేవ వక్ష్యతి..2.97.18..

తథోక్తో ధర్మశీలేన భ్రాత్రా తస్య హితే రతః.
లక్ష్మణః ప్రవివేశేవ స్వాని గాత్రాణి లజ్జయా..2.97.19..

తద్వాక్యం లక్ష్మణ శ్శ్రుత్వా వ్రీలితః ప్రత్యువాచ హ.
త్వాం మన్యే ద్రష్టుమాయాతః పితా దశరథ స్స్వయమ్..2.97.20..

వ్రీలితం లక్ష్మణం దృష్ట్వా రాఘవః ప్రత్యువాచ హ.
ఏష మన్యే మహాబాహురిహాస్మాన్ద్రష్టుమాగతః..2.97.21..

అథవా నౌ ధ్రువం మన్యే మన్యమాన స్సుఖోచితౌ.
వనవాసమనుధ్యాయ గృహాయ ప్రతినేష్యతి..2.97.22..

ఇమాం వాప్యేష వైదేహీమత్యన్తసుఖసేవినీమ్.
పితా మే రాఘవ శ్శ్రీమాన్వనాదాదాయ యాస్యతి ..2.97.23..

ఏతౌ తౌ సమ్ప్రకాశేతే గోత్రవన్తౌ మనోరమౌ.
వాయువేగసమౌ వీర జవనౌ తురగోత్తమౌ..2.97.24..

స ఏష సుమహాకాయః కమ్పతే వాహినీముఖే.
నాగశ్శత్రుఞ్జయో నామ వృద్ధస్తాతస్య ధీమతః..2.97.25..

న తు పశ్యామి తచ్ఛత్రం పాణ్డురం లోకసత్కృతమ్.
పితుర్దివ్యం మహాబాహో సంశయో భవతీహ మే..2.97.26..

వృక్షాగ్రాదవరోహ త్వం కురు లక్ష్మణ మద్వచః.
ఇతీవ రామో ధర్మాత్మా సౌమిత్రిం తమువాచ హ..2.97.27..

అవతీర్య తు సాలాగ్రాత్తస్మాత్స సమితిఞ్జయః.
లక్ష్మణః ప్రాఞ్జలిర్భూత్వా తస్థౌ రామస్య పార్శ్వతః..2.97.28..

భరతేనాపి సన్దిష్టా సమ్మర్దో న భవేదితి.
సమన్తాత్తస్య శైలస్య సేనా వాసమకల్పయత్..2.97.29..

అధ్యర్ధమిక్ష్వాకుచమూర్యోజనం పర్వతస్య సా.
పార్శ్వే న్యవిశదావృత్య గజవాజిరథాకులా..2.97.30..

సా చిత్రకూటే భరతేన సేనా
ధర్మం పురస్కృత్య విధూయ దర్పమ్.
ప్రసాదనార్థం రఘునన్దనస్య
విరాజతే నీతిమతా ప్రణీతా..2.97.31..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అయోధ్యాకాణ్డే సప్తనవతితమస్సర్గః.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s