ముంగిలి » AyodhyaKaanda » అయోధ్యకాండ సర్గ 96

అయోధ్యకాండ సర్గ 96

శ్రీ రామాయణం అయోధ్యకాండ సర్గ 96

తాం తథా దర్శయిత్వా తు మైథిలీం గిరినిమ్నగామ్.
నిషసాద గిరిప్రస్థే సీతాం మాంసేన ఛన్దయన్..2.96.1..

ఇదం మేధ్యమిదం స్వాదు నిష్టప్తమిదమగ్నినా.
ఏవమాస్తే స ధర్మాత్మా సీతయా సహ రాఘవః..2.96.2..

తథా తత్రా.?సతస్తస్య భరతస్యౌపయాయినః.
సైన్యరేణుశ్చ శబ్దశ్చ ప్రాదురాస్తాం నభస్పృశౌ..2.96.3..

ఏతస్మిన్నన్తరే త్రస్తా శ్శబ్దేన మహతా తతః.
అర్దితా యూథపా మత్తా స్సయూథా దుద్రువుర్దిశః..2.96.4..

స తం సైన్యసముద్ధూతం శబ్దం శుశ్రావ రాఘవః.
తాం శ్చ విప్రద్రుతాన్సర్వాన్యూథపానన్వవైక్షత..2.96.5..

తాంశ్చ విద్రువతో దృష్ట్వా తం చ శ్రుత్వా చ నిస్వనమ్.
ఉవాచ రామ స్సౌమిత్రిం లక్ష్మణం దీప్తతేజసమ్..2.96.6..

హన్త లక్ష్మణ పశ్యేహ సుమిత్రాసుప్రజాస్త్వయా.
భీమస్తనితగమ్భీరస్తుములః శ్రూయతే స్వనః..2.96.7..

గజయూథాని వా.?రణ్యే మహిషా వా మహావనే.
విత్రాసితా మృగా స్సింహై స్సహసా ప్రద్రుతా దిశః..2.96.8..

రాజా వా రాజపుత్రో వా మృగయామటతే వనే.
అన్యద్వా శ్వాపదం కిఞ్చిత్సౌమాత్రే జ్ఞాతుమర్హసి..2.96.9..

సుదుశ్చరో గిరిశ్చాయం పక్షిణామపి లక్ష్మణ.
సర్వమేతద్యథాతత్త్వమచిరాత్ జ్ఞాతుమర్హసి..2.96.10..

స లక్ష్మణ స్సన్త్వరిత స్సాలమారుహ్య పుష్పితమ్.
ప్రేక్షమాణో దిశ స్సర్వాః పూర్వాం దిశముదైక్షత..2.96.11..

ఉదఙ్ముఖః ప్రేక్షమాణో దదర్శ మహతీం చమూమ్.
రథాశ్వగజసమ్బాధాం యత్తైర్యుక్తాం పదాతిభిః..2.96.12..

తామశ్వగజసమ్పూర్ణాం రథధ్వజవిభూషితామ్.
శశంస సేనాం రామాయ వచనం చేదమబ్రవీత్..2.96.13..

అగ్నిం సంశమయత్వార్య స్సీతా చ భజతాం గుహామ్.
సజ్యం కురుష్వ చాపం చ శరాంశ్చ కవచం తథా..2.96.14..

తం రామః పురుషవ్యాఘ్రో లక్ష్మణం ప్రత్యువాచ హ.
అఙ్గావేక్షస్వ సౌమిత్రే కస్యేమాం మన్యసే చమూమ్..2.96.15..

ఏవముక్తస్తు రామేణ లక్ష్మణో వాక్యమబ్రవీత్.
దిధక్షన్నివ తాం సేనాం రుషితః పావకో యథా..2.96.16..

సమ్పన్నం రాజ్యమిచ్ఛంస్తు వ్యక్తం ప్రాప్యాభిషేచనమ్.
ఆవాం హన్తుం సమభ్యేతి కైకేయ్యా భరతస్సుతః..2.96.17..

ఏష వై సుమహాఞ్ఛ్రీమాన్విటపీ సమ్ప్రకాశతే.
విరాజత్యుద్గతస్కన్ధం కోవిదారధ్వజో రథే..2.96.18..

అసౌ హి సుమహాస్కన్ధో విటపీ చ మహాద్రుమః.
విరాజతే మహాసైన్యే కోవిదారధ్వజో రథే..2.96.19..

భజన్త్యేతే యథాకామమశ్వానారుహ్య శీఘ్రగాన్.
ఏతే భ్రాజన్తి సంహృష్టా గజానారుహ్య సాదినః..2.96.20..

గృహీతధనుషౌ చావాం గిరిం వీర శ్రయావహై.
అథవేహైవ తిష్ఠావ స్సన్నద్ధావుద్యతాయుధౌ..2.96.21..

అపి నౌ వశమాగచ్ఛేత్కోవిదారధ్వజో రణే.
అపి ద్రక్ష్యామి భరతం యత్కృతే వ్యసనం మహత్..2.96.22..
త్వయా రాఘవ సమ్ప్రాప్తం సీతయా చ మయా తథా.

యన్నిమిత్తం భవాన్రాజ్యాచ్ఛ్యుతో రాఘవ శాశ్వతాత్..2.96.23..
సమ్ప్రాప్తో.?యమరిర్వీర భరతో వధ్య ఏవ మే.

భరతస్య వధే దోషం నాహం పశ్యామి రాఘవ.
పూర్వాపకారిణం హత్వా న హ్యధర్మేణ యుజ్యతే..2.96.24..

పూర్వాపకారీ భరతస్త్యక్తధర్మశ్చ రాఘవ.
ఏతస్మిన్నిహతే కృత్స్నామనుశాధి వసున్ధరామ్..2.96.25..

అద్య పుత్రం హతం సంఖ్యే కైకేయీ రాజ్యకాముకా.
మయా పశ్యేత్సుదుఃఖార్తా హస్తిభగ్నమివ ద్రుమమ్..2.96.26..

కైకేయీం చ వధిష్యామి సానుబన్ధాం సబాన్ధవామ్.
కలుషేణాద్య మహతా మేదినీ పరిముచ్యతామ్..2.96.27..

అద్యేమం సంయతం క్రోధమసత్కారం చ మానద.
మోక్ష్యామి శత్రుసైన్యేషు కక్షేష్వివ హుతాశనమ్..2.96.28..

అద్యైతచ్ఛిత్రకూటస్య కాననం నిశితై శ్శరైః.
ఛిన్దఞ్చత్రుశరీరాణి కరిష్యే శోణితోక్షితమ్..2.96.29..

శరైర్నిర్భిన్నహృదయాన్కుఞ్జరాంస్తురగాంస్తథా.
శ్వాపదాః పరికర్షన్తు నరాంశ్చ నిహతాన్మయా..2.96.30..

శరాణాం ధనుషశ్చాహమనృణో.?స్మిన్మహావనే.
ససైన్యం భరతం హత్వా భవిష్యామి న సంశయః..2.96.31..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అయోధ్యాకాణ్డే షణ్ణవతితమస్సర్గః.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s