ముంగిలి » AyodhyaKaanda » అయోధ్యకాండ సర్గ 88

అయోధ్యకాండ సర్గ 88

శ్రీ రామాయణం అయోధ్యకాండ సర్గ 88

తచ్ఛ్రుత్వా నిపుణం సర్వం భరత స్సహ మన్త్రిభిః.
ఇఙ్గుదీమూలమాగమ్య రామశయ్యామవేక్ష్యతామ్..2.88.1..
అబ్రవీజ్జననీ స్సర్వా ఇహ తేన మహాత్మనా.
శర్వరీ శయితా భూమావిదమస్య విమర్దితమ్..2.88.2..

మహాభాగకులీనేన మహాభాగేన ధీమతా.
జాతో దశరథేనోర్వ్యాం న రామస్స్వప్తు మర్హతి..2.88.3..

అజినోత్తరసంస్తీర్ణే వరాస్తరణసంచయే.
శయిత్వా పురుషవ్యాఘ్రః కథం శేతే మహీతలే..2.88.4..

ప్రాసాదాగ్రవిమానేషు వలభీషు చ సర్వదా.
హైమరాజతభౌమేషు వరాస్తరణశాలిషు..2.88.5..
పుష్పసఞ్చయచిత్రేషు చన్దనాగరుగన్ధిషు.
పాణ్డురాభ్రప్రకాశేషు శుకసఙ్ఘరూతేషుచ..2.88.6..
ప్రాసాదవరవర్యేషు శీతవత్సు సుగన్ధిషు.
ఉషిత్వామేరుకల్పేషు కృతకాఞ్చన భిత్తిషు..2.88.7..
గీతవాదిత్రనిర్ఘోషైర్వరాభరణనిస్స్వనై:.
మృదఙ్గవరశబ్దైశ్చ సతతం ప్రతిబోధితః..2.88.8..
వన్దిభిర్వన్దితః కాలే బహుభి స్సూతమాగధై:.
గాథాభిరనురూపాభి స్స్తుతిభిశ్చ పరన్తపః..2.88.9..

అశ్రద్ధేయమిదం లోకే న సత్యం ప్రతిభాతి మా.
ముహ్యతే ఖలు మే భావ స్స్వప్నో.?యమితి మే మతిః..2.88.10..

న నూనం దైవతం కించిత్కాలేన బలవత్తరమ్.
యత్ర దాశరథీ రామో భూమావేవ శయీత సః..2.88.11..

విదేహరాజస్య సుతా సీతా చ ప్రియదర్శనా.
దయితా శయితా భూమౌ స్నుషా దశరథస్య చ..2.88.12..

ఇయం శయ్యా మమ భ్రాతురిదం హి పరివర్తితమ్.
స్థణ్డిలే కఠినే సర్వం గాత్రై ర్విమృదితం తృణమ్..2.88.13..

మన్యే సాభరణా సుప్తా సీతా.?స్మిఞ్ఛయనోత్తమే.
తత్ర తత్ర హి దృశ్యన్తే సక్తాః కనకబిన్దవః..2.88.14..

ఉత్తరీయమిహా.?సక్తం సువ్యక్తం సీతయా తదా.
తథా హ్యేతే ప్రకాశన్తే సక్తాః కౌశేయతన్తవః..2.88.15..

మన్యే భర్తు స్సుఖా శయ్యా యేన బాలా తపస్వినీ.
సుకుమారీ సతీ దుఃఖం న హి విజానాతి మైథిలీ .. 2.88.16..

హా హన్తా.?స్మి నృశంసో.?హం యత్సభార్యః కృతే మమ.
ఈదృశీం రాఘవశ్శయ్యామధిశేతే హ్యనాథవత్..2.88.17..

సార్వభౌమకులే జాత స్సర్వలోకస్య సమ్మతః.
సర్వలోకప్రియస్త్యక్త్వా రాజ్యం సుఖమనుత్తమ్..2.88.18..
కథమిన్దీవరశ్యామో రక్తాక్షః ప్రియదర్శనః.
సుఖభాగీ న దుఃఖార్హ శ్శయితో భువి రాఘవః..2.88.19..

ధన్యః ఖలు మహాభాగో లక్ష్మణ శ్శుభలక్షణః.
భ్రాతరం విషమే కాలే యో రామమనువర్తతే..2.88.20..

సిద్ధార్థా ఖలు వైదేహీ పతిం యా.?నుగతా వనమ్.
వయం సంశయితా స్సర్వే హీనాస్తేన మహాత్మనా..2.88.21..

ఆకర్ణధారా పృథివీ నౌః ఇవ ప్రతిభాతి మా.
గతే దశరథే స్వర్గం రామే చారణ్యమాశ్రితే..2.88.22..

న చ ప్రార్థయతే కచ్చిన్మనసాపి వసున్ధరామ్.
వనే.?పి వసతస్తస్య బాహువీర్యాభిరక్షితామ్..2.88.23..

శూన్యసంవరణారక్షామయన్త్రితహయద్విపామ్.
అపావృతపురద్వారాం రాజధానీమరక్షితామ్..2.88.24..
అప్రహృష్టబలాం శూన్యాం విషమస్థామనావృతామ్.
శత్రవో నాభిమన్యన్తే భక్షాన్విషకృతానివ..2.88.25..

అద్యప్రభృతి భూమౌ తు శయిష్యే.?హం తృణేషు వా.
ఫలమూలాశనో నిత్యం జటాచీరాణి ధారయన్..2.88.26..

తస్యార్థముత్తరం కాలం నివత్స్యామి సుఖం వనే.
తం ప్రతిశ్రవమాముచ్య నాస్య మిథ్యా భవిష్యతి..2.88.27..

వసన్తం భ్రాతురర్థాయ శత్రుఘ్నో మా.?నువత్స్యతి.
లక్ష్మణేన సహత్వార్యో హ్యయోధ్యాం పాలయిష్యతి..2.88.28..

అభిషేక్ష్యన్తి కాకుత్స్థమయోధ్యాయాం ద్విజాతయః.
అపి మే దేవతాః కుర్యురిమం సత్యం మనోరథమ్..2.88.29..

ప్రసాద్యమాన శ్శిరసా మయా స్వయం
బహుప్రకారం యది నాభిపత్స్యతే.
తతో.?నువత్స్యామి చిరాయ రాఘవమ్
వనేచరన్నార్హతి మాముపేక్షితుమ్..2.88.30..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అయోధ్యాకాణ్డే అష్టాశీతితమస్సర్గః..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s