ముంగిలి » AyodhyaKaanda » అయోధ్యకాండ సర్గ 87

అయోధ్యకాండ సర్గ 87

శ్రీ రామాయణం అయోధ్యకాండ సర్గ 87

గుహస్య వచనం శ్రుత్వా భరతో భృశమప్రియమ్.
ధ్యానం జగామ తత్రైవ యత్ర తచ్ఛ్రుతమప్రియమ్..2.87.1..

సుకుమారో మహాసత్త్వస్సింహస్కన్ధో మహాభుజః.
పుణ్డరీకవిశాలాక్ష స్తరుణః ప్రియదర్శనః..2.87.2..
ప్రత్యాశ్వస్య ముహూర్తం తు కాలం పరమదుర్మనాః.
పపాత సహసా తోత్రైర్హ్యతివిద్ధ ఇవ ద్విపః..2.87.3..

తదవస్థం తు భరతం శత్రుఘ్నో.?నన్తరస్థితః.
పరిష్వజ్య రురోదోచ్చైర్విసంజ్ఞశ్శోకకర్శితః..2.87.4..

తతస్సర్వాస్సమాపేతుర్మాతరో భరతస్య తాః.
ఉపవాసకృశా దీనా భర్తృవ్యసనకర్శితాః..2.87.5..

తాశ్చ తం పతితం భూమౌ రుదన్త్య: పర్యవారయన్.
కౌసల్యా త్వనుసృత్యైనం దుర్మనాః పరిషస్వజే..2.87.6..

వత్సలా స్వం యథా వత్సముపగూహ్య తపస్వినీ.
పరిపప్రచ్ఛ భరతం రుదన్తీ శోకలాలసా..2.87.7..

పుత్రవ్యాధిర్న తే కచ్చిచ్ఛరీరం పరిబాధతే.
అద్య రాజకులస్యాస్య త్వదధీనం హి జీవితమ్..2.87.8..

త్వాం దృష్ట్వా పుత్ర! జీవామి రామే సభ్రాతృకేగతే.
వృత్తే దశరథే రాజ్ఞి నాథ ఏకస్త్వమద్య నః..2.87.9..

కచ్చిన్న లక్ష్మణే పుత్ర! శ్రుతం తే కించదప్రియమ్.
పుత్రే వా.?ప్యేకపుత్రాయా స్సహభార్యే వనం గతే..2.87.10..

స ముహూర్తం సమాశ్వస్య రుదన్నేవ మహాయశాః.
కౌసల్యాం పరిసాన్త్వేద్యం గుహం వచనమబ్రవీత్..2.87.11..

భ్రాతా మే క్వావసద్రాత్రౌ క్వ సీతా క్వ చ లక్ష్మణః.
అస్వపచ్ఛయనే కస్మిన్ కిం భుక్త్వా గుహ శంస మే..2.87.12..

సో.?బ్రవీద్భరతం హృష్టో నిషాదాధిపతిర్గుహః.
యద్విధం ప్రతిపేదే చ రామే ప్రియహితే.?తిథౌ..2.87.13..

అన్నముచ్చావచం భక్షాః ఫలాని వివిధాని చ.
రామాయాభ్యవహారార్థం బహుచోపహృతం మయా..2.87.14..

తత్సర్వం ప్రత్యనుజ్ఞాసీద్రామ స్సత్యపరాక్రమః.
న తు తత్ప్రత్యగృహ్ణాత్స క్షత్రధర్మమనుస్మరన్..2.87.15..

న హ్యస్మాభిః ప్రతిగ్రాహ్యం సఖే! దేయం తు సర్వదా.
ఇతి తేన వయం రాజన్ననునీతా మహాత్మనా..2.87.16..

లక్ష్మణేన సమానీతం పీత్వా వారి మహాయశాః.
ఔపవాస్యం తదా.?కార్షీద్రాఘవస్సహ సీతయా..2.87.17..

తతస్తు జలశేషేణ లక్ష్మణో.?ప్యకరోత్తదా.
వాగ్యతాస్తే త్రయ స్సన్ధ్యాం సముపాసత సంహితాః..2.87.18..

సౌమిత్రిస్తు తతః పశ్చాదకరోత్స్వాస్తరం శుభమ్.
స్వయమానీయ బర్హీంషి క్షిప్రం రాఘవకారణాత్..2.87.19..

తస్మిన్సమావిశద్రామ స్స్వాస్తరే సహ సీతయా.
ప్రక్షాల్య చ తయోః పాదావపచక్రామ లక్ష్మణః..2.87.20..

ఏతత్తదిఙ్గుదీమూలమిదమేవ చ తత్తృణమ్.
యస్మిన్రామశ్చ సీతా చ రాత్రిం తాం శయితావుభౌ..2.87.21..

నియమ్య పృష్ఠే తు తలాఙ్గులిత్రవాన్
శరైస్సుపూర్ణావిషుధీ పరన్తపః.
మహాద్ధను స్సజ్యముపోహ్య లక్ష్మణో
నిశామతిష్ఠత్పరితో.?స్య కేవలమ్..2.87.22..

తత స్త్వహంచోత్తమబాణచాపధృత్
స్థితో.?భవం తత్ర స యత్ర లక్ష్మణః.
అతన్ద్రితైర్జ్ఞాతిభిరాత్తకార్ముకై-
ర్మహేన్ద్రకల్పం పరిపాలయంస్తదా..2.87.23..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అయోధ్యాకాణ్డే సప్తాశీతితమస్సర్గః..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s