ముంగిలి » AyodhyaKaanda » అయోధ్యకాండ సర్గ 86

అయోధ్యకాండ సర్గ 86

శ్రీ రామాయణం అయోధ్యకాండ సర్గ 86

ఆచచక్షే.?థ సద్భావం లక్ష్మణస్య మహాత్మనః.
భరతాయాప్రమేయాయ గుహో గహనగోచరః..2.86.1..

తం జాగ్రతం గుణైర్యుక్తం శరచాపాసిధారిణమ్.
భ్రాతృగుప్త్యర్థమత్యన్తమహం లక్ష్మణమబృవమ్..2.86.2..

ఇయం తాత! సుఖా శయ్యా త్వదర్థముపకల్పితా.
ప్రత్యాశ్వసిహి శేష్వాస్యాం సుఖం రాఘవనన్దన..2.86.3..

ఉచితో.?యం జనస్సర్వో దుఃఖానాం త్వం సుఖోచితః.
ధర్మాత్మంస్తస్య గుప్త్యర్థం జాగరిష్యామహే వయమ్..2.86.4..

నహి రామాత్ప్రియతరో మమాస్తి భువి కశ్చన.
మోత్సుకో.?భూర్బ్రవీమ్యేతదప్యసత్యం తవాగ్రతః..2.86.5..

అస్య ప్రసాదాదాశంసే లోకే.?స్మిన్ సుమహద్యశః.
ధర్మావాప్తిం చ విపులామర్థకామౌ చ కేవలమ్..2.86.6..

సో.?హం ప్రియసఖం రామం శయానం సహ సీతయా.
రక్షిష్యామి ధనుష్పాణి స్సర్వై స్స్వైర్జ్ఞాభిస్సహ.. 2.86.7 ..

న హి మే.?విదితం కిఞ్చిద్వనే.?స్మింశ్చరత స్సదా.
చతురఙ్గం హ్యపి బలం ప్రసహేమ వయం యుధి..2.86.8..

ఏవమస్మాభిరుక్తేన లక్ష్మణేన మహాత్మనా.
అనునీతా వయం సర్వే ధర్మమేవానుపశ్యతా.. 2.86.9..

కథం దాశరథౌ భూమౌ శయానే సహా సీతాయా.
శక్యా నిద్రా మయా లబ్ధుం జీవితం వా సుఖాని వా..2.86.10..

యో న దేవాసురైస్సర్వైశ్శక్యః ప్రసహితుం యుధి.
తం పశ్య గుహ! సంవిష్టం తృణేషు సహ సీతయా..2.86.11..

మహతా తపసా లబ్ధో వివిధైశ్చ పరిశ్రమైః.
ఏకో దశరథస్యైష పుత్రస్సదృశలక్షణః..2.86.12..

అస్మిన్ప్రవ్రాజితే రాజా న చిరం వర్తయిష్యతి.
విధవా మేదినీ నూనం క్షిప్రమేవ భవిష్యతి..2.86.13..

వినద్య సుమహానాదం శ్రమేణోపరతాః స్త్రియః.
నిర్ఘోషో విరతో నూనమధ్య రాజనివేశనే..2.86.14..

కౌసల్యా చైవ రాజా చ తథైవ జననీ మమ.
నాశంసే యది జీవేయుస్సర్వే తే శర్వరీమిమామ్..2.86.15..

జీవేదపి చ మే మాతా శత్రుఘ్నస్యాన్వవేక్షయా.
దుఃఖితా యా తు కౌసల్యా వీరసూర్వినశిష్యతి..2.86.16..

అతిక్రాన్తమతిక్రాన్తమనవాప్య మనోరథమ్.
రాజ్యే రామమనిక్షిప్య పితా మే వినశిష్యతి..2.86.17..

సిద్ధార్థాః పితరం వృత్తం తస్మిన్కాలే హ్యుపస్థితే.
ప్రేతకార్యేషు సర్వేషు సంస్కరిష్యన్తి భూమిపమ్..2.86.18..

రమ్యచత్వరసంస్థానాం సువిభక్తమహాపథామ్.
హర్మ్యప్రాసాదమ్పన్నాం సర్వరత్నవిభూషితామ్..2.86.19 ..
గజాశ్వరథసంబాధాం తూర్యనాదవినాదితామ్.
సర్వకల్యాణసంపూర్ణాం హృష్టపుష్టజనాకులామ్.. 2.86.20..
ఆరామోద్యానసంపూర్ణాం సమాజోత్సవశాలినీమ్.
సుఖితా విచరిష్యన్తి రాజధానీం పితుర్మమ..2.86.21..

అపిసత్యప్రతిజ్ఞేన సార్ధం కుశలినా వయం.
నివృత్తే సమయే హ్యస్మిన్ సుఖితాః ప్రవిశేమహి..2.86.22..

పరిదేవయమానస్య తస్యైవం సుమహాత్మనః.
తిష్ఠతో రాజపుత్రస్య శర్వరీ సా.?త్యవర్తత..2.86.23..

ప్రభాతే విమలే సూర్యే కారయిత్వా జటా ఉభౌ.
అస్మిన్ భాగీరథీతీరే సుఖం సన్తారితౌ మయా..2.86.24..

జటాధరౌ తౌ ద్రుమచీరవాససౌ
మహాబలౌ కుఞ్జరయూథపోపమౌ.
వరేషుచాపాసిధరౌ పరన్తపౌ
వ్యపేక్షమాణౌ సహ సీతయా గతౌ..2.86.25..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అయోధ్యాకాణ్డే షడశీతితమస్సర్గః..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s