ముంగిలి » AyodhyaKaanda » అయోధ్యకాండ సర్గ 84

అయోధ్యకాండ సర్గ 84

శ్రీ రామాయణం అయోధ్యకాండ సర్గ 84

తతో నివిష్టాం ధ్వజినీం గఙ్గామన్వాశ్రితాం నదీమ్.
నిషాదరాజో దృష్ట్వైవ జ్ఞాతీన్సన్త్వరితో.?.?బ్రవీత్..2.84.1..

మహతీయమితస్సేనా సాగరాభా ప్రదృశ్యతే.
నాస్యాన్తమధిగచ్ఛామి మనసాపి విచిన్తయన్..2.84.2..

యథా తు ఖలు దుర్బుద్ధిర్భరత స్స్వయమాగతః.
స ఏష హి మహాకాయః కోవిదారధ్వజో రథే..2.84.3..

బన్ధయిష్యతి వా దాశానథవా.?స్మాన్వధిష్యతి.
అథ దాశరథిం రామం పిత్రా రాజ్యాద్వివాసితమ్..2.84.4..
సమ్పన్నాం శ్రియమన్విచ్ఛన్స్తస్య రాజ్ఞ స్సుదుర్లభామ్.
భరతః కైకయీపుత్రో హన్తుం సమధిగచ్ఛతి..2.84.5..

భర్తాచైవ సఖాచైవ రామో దాశరథిర్మమ.
తస్యార్థకామాస్సన్నద్ధా గఙ్గా.?నూపే ప్రతిష్ఠత..2.84.6..

తిష్ఠన్తు సర్వే దాశాశ్చ గఙ్గామన్వాశ్రితా నదీమ్.
బలయుక్తా నదీరక్షా మాంసమూలఫలాశనాః..2.83.7..

నావాం శతానాం పఞ్చానాం కైవర్తానాం శతం శతమ్.
సన్నద్ధానాం తథా యూనాం తిష్ఠన్త్విత్యభ్యచోదయత్..2.84.8..

యదా.?.?దుష్టస్తు భరతో రామస్యేహ భవిష్యతి.
సేయం స్వస్తిమతీ సేనా గఙ్గామద్య తరిష్యతి..2.84.9..

ఇత్యుక్త్వోపాయనం గృహ్య మత్స్యమాంసమధూని చ.
అభిచక్రామ భరతం నిషాదాధిపతిర్గుహః..2.84.10..

తమాయాన్తం తు సమ్ప్రేక్ష్య సూతపుత్ర: ప్రతాపవాన్.
భరతాయా.?చచక్షే.?థ వినయజ్ఞో వినీతవత్..2.84.11..

ఏష జ్ఞాతిసహస్రేణ స్థపతిః పరివారితః.
కుశలో దణ్డకారణ్యే వృద్ధో భ్రాతుశ్చ తే సఖా..2.84.12..

తస్మాత్పశ్యతు కాకుత్స్థ! త్వాం నిషాదాధిపో గుహః.
అసంశయం విజానీతే యత్ర తౌ రామలక్ష్మణౌ..2.84.13..

ఏతత్తు వచనం శ్రుత్వా సుమన్త్రాద్భరత శ్శుభమ్.
ఉవాచ వచనం శీఘ్రం గుహః పశ్యతు మామితి..2.84.14..

లబ్ధ్వా.?భ్యనుజ్ఞాం సంహృష్టో జ్ఞాతిభిః పరివారితః.
ఆగమ్య భరతం ప్రహ్వో గుహో వచనమబ్రవీత్..2.84.15..

నిష్కుటశ్చైవ దేశో.?యం వఞ్చితాశ్చాపి తే వయమ్.
నివేదయామస్తే సర్వే స్వకే దాసకులే వస..2.84.16..

అస్తి మూలం ఫలఞ్చైవ నిషాదైస్సముపాహృతమ్.
ఆర్ద్రం చ మాంసం శుష్కం చ వన్యం చోచ్చావచం మహత్..2.84.17..

ఆశంసే స్వాశితా సేనా వత్స్యతీమాం విభావరీమ్.
అర్చితో వివిధైః కామై శ్శ్వ స్ససైన్యో గమిష్యసి..2.84.18..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అయోధ్యాకాణ్డే చతురశీతితమస్సర్గః..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s